Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12136339, w sierpniu 24058, dziś 249; on-line: 79

Echo Darłowa

Liczby i fakty z działalności Straży Miejskiej w Darłowie w roku 2010

Straż Miejska w Darłowie została utworzona w roku 1993. Obecnie zatrudnia 9 osób na następujących stanowiskach: komendant, strażnik, pięciu starszych inspektorów i dwóch, pracowników administracyjnych. Dla przypomnienia swoją siedzibę Straż Miejska ma przy ul. H. Wieniawskiego 17G, telefon 94314 3497.

W roku 2010 funkcjonariusze darłowskiej Straży Miejskiej, wykonywali swoje ustawowe powinności, przede wszystkim z zakresu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, szczególnie pod kątem przestrzegania ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku i czystości w mieście a także ochrony środowiska. Stawiając sobie za cel minimalizację negatywnych zjawisk występujących w dziedzinie handlu, strażnicy podejmowali w okresie sprawozdawczym szereg różnorodnych działań o charakterze prewencyjnym a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - represyjnym.

Spełniając oczekiwania mieszkańców interweniowano przede wszystkim w przypadkach, gdzie zagrożone zostało dobro konsumenta na skutek braku rzetelności handlowców, złej jakości oferowanych towarów bądź świadczonych usług. Winnych popełnienia wykroczeń karano mandatami.

Kolejnym, traktowanym priorytetowo zadaniem była kontrola przestrzegania zakazów związanych ze sprzedażą wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim, podawaniem bądź sprzedażą napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przypadkom jego spożywania w miejscach objętych zakazem. Obok wymienionych spraw, stałą troską strażników pozostawał problem porządku i czystości miejsc prowadzenia handlu oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych przez sprzedawców i dostawców towarów. Sprawdzano również czy właściciele lokali gastronomicznych oraz punktów szybkiej konsumpcji stosują się do obowiązku wystawiania pojemników na odpady. Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do zlikwidowania wielu nieprawidłowości.

Poza ważnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury miasta, szczególnym nadzorem strażnicy obejmują szereg rejonów bądź miejsc zagrożonych wandalizmem czy zakłócaniem porządku, spokoju a nawet bezpieczeństwa mieszkańców. Wspomniane wyżej zagrożenia to wulgarne i agresywne zachowania grupującej się młodzieży, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, rażące naruszenia zasad współżycia społecznego przez osoby nietrzeźwe, dewastacja zieleni i szereg innych zachowań odbieranych przez mieszkańców jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Dążąc do zapewnienia mieszkańcom i turystom optymalnego poczucia bezpieczeństwa, sprawnego funkcjonowania infrastruktury miasta, jego czystości, ładu estetycznego komunikacyjnego, strażnicy podejmowali w r. 2010 szereg różnorodnych działań, dzięki którym:

  • Ujęli 18 różnych przestępców takich jak n.p.: piani kierowcy, złodzieje, posiadacze narkotyków, sprawcy bójek.  Wszystkich ujętych sprawców przekazano Policji.
  • Przeprowadzili 1645 kontroli bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.
  • Ukarali grzywnami i mandatami karnymi 1214 osób na łączną kwotę 252.900 złotych. Prawie połowa z ukaranych mandatami to sprawcy naruszający przepisy drogowe.
  • Poza tym ukarano mandatami osoby: za brak porządku i czystości na swych nieruchomosciach, za niszczenie zieleni, niszczenie mienia publicznego, niezgodny z przepisami handel, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, brak opieki nad zwierzętami itp.
  • Ujawnili 3402 wykroczeń o różnym charakterze oraz udzielili 2186 pouczeń.
  • Przeprowadzili 3808 kontroli miejsc handlowych i sanitarno - porządkowych.
  • Interweniowali w 1713 nieporozumieniach sąsiedzkich i rodzinnych, oraz w przypadkach samowoli budowlanych.
  • Przeprowadzili 18 akcji przeciwko kłusownikom ryb.
  • Złapali i wywieźli do schronisk 25 bezpańskich psów.
  • Doprowadzili do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 11 osób, które ze względu na stopień nietrzeźwości nie były w stanie pokierować swym zachowaniem.

Poza tym jak nas informuje nas komendant S M w Darłowie Rafał Musiał  Straż Miejska w 2010 r. odbyła 91 służb wspólnie z Policją. Ponadto na przestrzeni minionego roku strażnicy miejscy zabezpieczali 28 różnego rodzaju zgromadzeń, uroczystości, festynów, imprez o charakterze patriotycznym, religijnym, kulturalno - oświatowym oraz sportowym.

Znacznie szersze sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok ubiegły, wkrótce trafi pod obrady Rady Miejskiej.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl