Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7805298, w lipcu 20276, dziś 931; on-line: 105

Echo Darłowa

Ostatnia w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Darłowie

W darłowskim ratuszu 30 października odbyła się  57. w tej kadencji zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Jeszcze przed właściwymi obradami Rady Miejskiej burmistrz Darłowa w imieniu Prezydenta RP wręczył Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie trzem parom obchodzącym złote gody. Po tym nastąpiło ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na nauczyciela mianowanego.

Właściwe obrady rozpoczęły się od sprawozdania włodarza miasta z działań podejmowanych pomiędzy sesjami RM.

W sesji RM wzięli udział wszyscy radni w liczbie 15 oraz starosta sławieński Wojciech Wiśniowski.

Ze złożonego przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza sprawozdania przedstawię kilka ważniejszych informacji, które zapewne zainteresują mieszkańców. Niedawno miały miejsce rozmowy włodarza Darłowa z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Uzgodniono, że w Darłowie na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, o. Damiana Tynieckiego i Emilii Plater zostanie wybudowane rondo. Poza tym, aby przyspieszyć budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 liczącego 2,1km podjęto wstępne uzgodnienia, że miasto przygotuje dokumentację. Ten odcinek ul. O.D. Tynieckiego biegnący aż do drogi na Cisowo ma posiadać chodniki i ścieżkę rowerową. W roku przyszłym będą z większym skutkiem realizowane roboty przy budowie drogi wojewódzkiej nr 203 z Dąbek do Darłowa. Ponadto w roku 2015 zostanie zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej od ronda Zbysława Góreckiego do ul. Leśnej, a wszystkie drogi wojewódzkie na obszarze Darłowa zostaną na nowo oznakowane poziomo przed sezonem letnim. Podczas sprawozdania burmistrz podkreślił, że w okresie mijającej czteroletniej kadencji darłowski samorząd wydał blisko 80 milionów złotych na miejskie inwestycje. Jeżeli do tego zostaną dodane pieniądze, jakie zostały zainwestowane w infrastrukturę Darłowa przez instytucje publiczne współpracujące z miastem to okazuje się, że nigdy w dziejach naszego grodu nie wydatkowano tak rekordowej sumy 250 milionów złotych. Znakomita współpraca władz miasta z Urzędem Morskim w Słupsku reprezentowanym przez Tomasza Bobina, z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie i Starostwem Powiatowym w Sławnie zaprocentowała rezultatami trudnymi do powtórzenia. Należy dodać, że dzięki staraniom władz miejskich w minionych czterech latach spore sumy zainwestowano też w infrastrukturę drogową poza granicami miasta, ale ściśle związaną z Darłowem. W całości została przebudowana droga krajowa nr 37 (Darłowo - Karwice). Dobrą, w całości przebudowaną drogą wojewódzką nr 205 można też dojechać dziś do Darłowa ze Sławna. Natomiast droga wojewódzka nr 203 z Koszalina do Darłowa jest już zmodernizowana na zdecydowanej większości swojego przebiegu. Do remontu pozostał ośmiokilometrowy odcinek między Dąbkami a miastem. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz zapewnił burmistrza Darłowa, że ta inwestycja będzie traktowana jako priorytetowa. Jest w pełni przygotowana, łącznie z pozwoleniem na budowę i zostanie rozpoczęta jak tylko uruchomione zostaną nowe fundusze unijne - dodaje A. Klimowicz.

Jak jesteśmy przy inwestycjach drogowych, to warto wiedzieć, że 6 rond będzie miała obwodnica Darłowa, którą ma być ukończona przed wakacjami. Siódme rondo powstanie nieco później, ale w roku 2015.

Podczas obrad Rady Miejskiej zabrał głos sławieński starosta Wojciech Wiśniowski. Podziękował on władzom miasta Darłowa za owocną współpracę w szczególnie w takich przedsięwzięciach jak modernizacje dróg, wspomaganie przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych prowadzonych w ZSM i w Zamku Książąt Pomorskich. Starosta zapewnił, że w roku przyszły zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na ul S, Żeromskiego. Ponadto dowiedzieliśmy się, że dzięki współpracy miasta i powiatu w roku przyszłym zostanie oddana do użytku w Darłowie przy ul 1- Maja nowa przychodnia zdrowia. Znajdą się w niej przychodnia diabetologiczna, pulmonologiczna (chorób płucnych) oraz kardiologiczna, która zostanie przeniesiona z drugiego piętra obecnej przychodni na parter budynku MZBK.

Po Trybunie Obywatelskiej radni rozpatrzyli i podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za I półrocze 2014
 • w sprawie  przedstawienia  informacji o  kształtowaniu  się wieloletniej prognozy  finansowej Gminy-Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2014.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy  Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2014".
 • w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania przez mieszkańców odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo.
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażami na okres 11 lat.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Darłowo.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic osiedli miasta Darłowo i zniesienia sołectwa jako jednostki pomocniczej miasta.
 • w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Darłowo oraz działań w roku szkolnym 2013/2014.
 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl