Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7797416, w lipcu 18478, dziś 621; on-line: 108

Echo Darłowa

Lokalizacja zmian planów na mapie Darłowa

Zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Darłowa

Darłowo jak każde porządne miasto ma swój plan przestrzennego zagospodarowania uchwalony przez Radę Miejską w roku 2007. Został on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego i znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Teren miasta zajmującego powierzchnię 2000 ha został podzielony na sześć jednostek planistycznych. Dwa dotyczą Darłówka Wschodniego i Zachodniego, dwa Darłowa Południowego i Północno Wschodniego, jeden starówki oraz obszaru staromiejskiego oraz osobny dotyczący kwartału ulic w rejonie Karłowicza uchwalony jeszcze w roku 2005. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego reguluje zasady ładu przestrzennego. Innymi słowy, plan precyzuje, co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować, jaką działalność prowadzić i wreszcie czy powinni się liczyć z ewentualnością wywłaszczenia, na przykład z powodu przejęcia gruntu pod drogę publiczną. Z planu możemy się, więc dowiedzieć nie tylko tego, jakie jest przeznaczenie naszej działki, ale również, co może powstać w jej sąsiedztwie. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje właścicielom nieruchomości objętych planem i potencjalnym inwestorom możliwość wpływu na jego treść przez wnoszenie wniosków i uwag w celu dokonania zmian zawartych w nim ustaleń. W przypadku zmiany planu pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Samo złożenie wniosku nie wszczyna procedur planistycznych. Decyzja w tej sprawie uzależniona jest od wielu czynników. Należy wiedzieć, że procedura zmiany planu może zostać zainicjowana również przez burmistrza i Radę Miejską.

Aktualnie w Darłowie jest otwartych 10 procedur zmian planów dla poszczególnych obszarów przestrzennego zagospodarowania. Niektóre procedury zmian trwają nawet kilka lat. Wszelkiego rodzaju nawet drobne zmiany wymagają dokładnych uzgodnień z ponad 30 instytucjami oraz opracowań prognoz i analiz związanych ze skutkami nowego planu, w tym wpływem na środowisko przyrodnicze i skutkami finansowymi. Po wykonaniu analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje się materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Po rozpoznaniu wniosku rada miasta podejmuje uchwałę o ewentualnym przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Dalsze procedury to ogłoszenia w prasie miejscowej, uzgodnienia z wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, oraz organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych.

Obecnie przez referat gospodarki nieruchomościami i planowania są przygotowywane na obrady Rady Miejskiej trzy propozycje zmian planu.

Pierwsza z nich dotyczy terenu zajmowanego przez Szkołę Podstawową nr 3. Zmiana polega na uelastycznieniu możliwości rozbudowy szkoły z uwzględnieniem np. budowy obserwatorium astronomicznego.

Druga zmiana planu obejmuje obszar w kwartale ulic: F. Chopina, F. Karłowicza, W. Lutosławskiego i K. Kurpińskiego uchwalonym w roku 2005. Tam zmiany są uwarunkowane ustawą o telekomunikacji i wymagają dostosowania planu przestrzennego zagospodarowania. Przy okazji dokonuje się zmian umożliwiających lepsze zagospodarowanie terenów przy ul. Karłowicza i w pozostałych obszarach.

Trzecia zmiana planu zajmuje się terenem położonym na końcu ul. Leśnej, tam gdzie dawniej znajdowały się farmy zwierząt futerkowych. Projektowane zmiany umożliwią na tym terenie do wyboru szeregową lub wolnostojącą budowę jednorodzinnych mieszkań.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 4/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl