Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755261, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 169

Echo Darłowa

Warto składać wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

1- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;

2-  Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;

3- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

4- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;

5-Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;

6- Zintegrowana Polityka Morska oraz  Pomoc techniczna.

W ramach wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Podobnie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura. W niewielkim zakresie także przetwórstwo. W przypadku akwakultury, Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał Środki stanowiące kontynuację, w węższym lub szerszym zakresie, działań z okresu programowania 2007-2013, ale również te zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury, stanowiących kontynuację okresu programowania 2007-2013, wymienić można m.in. działania wodno-środowiskowe. Choć i w tym Środku jest pewna nowość, mianowicie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.                                                        Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejną nowością będzie wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.                                                                                       I wreszcie, obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze. W ramach powyższego naboru limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa wynosi 1 650 000 zł. Pomoc finansowa przyznawana jest, zgodnie z kolejnością złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358), § 13, § 14 ust. 2 oraz załączniku do rozporządzenia wykonawczego. Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo". Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym. Do 2020 roku fundusze unijne zostaną przeznaczone między innymi na kasację kutrów, modernizację jednostek, czasowe zawieszenie połowów i odejście rybaków z zawodu. Poprawę warunków wyposażenia portów rybackich, miejsc wyładunku, jak i przebudowę lub remont przystani rybackich, nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich, falochronów, dróg oraz innej infrastruktury technicznej znajdującej się w granicach portów rybackich. Szczegółowe dane oraz obowiązujące dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020.html

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2016

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl