Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755457, w październiku 35714, dziś 1; on-line: 68

Echo Darłowa

Dlaczego wszyscy powinni walczyć z szubrawcami ekologicznymi, którzy tworzą dzikie wysypiska

W wielu miejscach Darłowa i Darłówka, często w rowach przydrożnych, parkach laskach, wydmach  znajdujemy dzikie wysypiska i nielegalnie składowane odpady. Aby zrozumieć czym jest dzikie wysypisko i jakie zagrożenia stwarza dla środowiska należy najpierw wiedzieć czym jest składowisko odpadów. Składowisko odpadów jest obiektem budowlanym zlokalizowanym i urządzonym zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa, przeznaczonym do składowania odpadów. Od takiego obiektu wymaga się maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie. Jest to obiekt o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat. Dzikie wysypiska w odróżnieniu od składowiska odpadów są to miejsca niezabezpieczone i nieprzystosowane do składowania odpadów, stanowiące szczególne niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka. Zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych składowisk:

Dla środowiska:

  • chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
  • chemiczne i mikrobiologiczne skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wysypiskiem,
  • zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi głównie przez odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, oleju samochodowego, lekami, środkami ochrony roślin),
  • zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi m.in. siarkowodorem i metanem, który w zetknięciu z powietrzem może powodować samozapłony,
  • wysokie zagrożenie pożarowe,
  • niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i niszczenie bioróżnorodności,

Dla człowieka: zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów,

  • zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez nadmierny rozwój owadów, gryzoni i ptaków,
  • emisja nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych,

Dla zwierząt:

  • leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczególnie niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które powodują zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się śmiercią zwierzęcia,
  • dla ptaków niebezpieczne są kawałki sznurków z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są jako budulec gniazd. Nitki tworzące sznurek wpijają się mocno w skórę piskląt i często blokują dopływ krwi do kończyn, co powoduje zakażenia oraz często kończy się okaleczeniem lub śmiercią młodych.

W pobliżu dzikich wysypisk odnotowuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich szczególnie: rtęci, kadmu, miedzi, chromu czy ołowiu. Jedna tylko bateria może zanieczyścić metalami ciężkimi aż 400 l wody lub 1 m3 gleby. Baterie cynkowo-rtęciowe stosowane w kalkulatorach i zegarkach, zawierają ok. 30% rtęci. Nawet kilka miligramów rtęci, która przeniknie do gleby lub wody może okazać się śmiertelną dawką dla człowieka. Rtęć kumuluje się w nerkach i wątrobie, najdłużej zaś zalega w mózgu. Rtęć powoduje denaturację białek, uszkodzenia tkanek np. nerek i mózgu oraz choroby skóry.  Ci co wyrzucają śmieci i odpady w miejscach do tego nie wyznaczonych to truciciele ludzi, zwierząt i środowiska.

Odpowiedzialność prawna dotycząca odpadów komunalnych Każdy mieszkaniec miasta Darłowa, osoba przebywająca na jego terenie lub inny obywatel posiadający jakąkolwiek własność w obrębie miasta zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie z dn.28 października 2015  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowa z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami . Postaram się przedstawić najistotniejsze przepisy zawarte w powyższych dokumentach.

Zadania właścicieli nieruchomości
Każdy właściciel nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne musi prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Należy je zbierać wg następujących rodzajów: opakowania ze szkła, papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady zielone, meble i inne odpady  wielkogabarytowe, a także zużyte opony, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Musi posiadać utrzymane w odpowiednim stanie i regularnie opróżniane urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (kontener, pojemnik worek, itp.)

Musi mieć przyłączoną nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub przydomową oczyszczalnie ścieków komunalnych (albo zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej w danym miejscu)
Ma posiadać dokumenty potwierdzające regularny odbiór odpadów (stałych jak i ciekłych) przez upoważnioną do tego firmę przez Urząd Miejski (właściciel jest zobowiązany do okazanie na prośbę urzędnika wyznaczonego przez burmistrza umowy oraz dowodu płacenia za usługi). Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani do regularnego dbania o chodnik lub pas zieleni bezpośrednio przylegającego do ich posesji oraz usuwanie wszelkich znajdujących się tam zanieczyszczeń.
Za naruszenie któregoś z powyższych przepisów właściciel podlega karze grzywny (określonej w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia).
Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie miasta jest ścigane przez Policję i Straż Miejską podlega karze grzywny z art. 75 kodeksu wykroczeń do 500 złotych albo karze nagany. Zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny i nawiązki - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Odpowiednie organy samorządowe (burmistrz, Straż Miejska, Policja w przypadku odmowy przyjęcia mandatu) mogą zwrócić się do sądu grodzkiego w celu nałożenia kary na osobę zaśmiecającą. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można tę karę zamienić na pracę społeczną, a w przypadku odmowy na karę aresztu do 30 dni. Jednocześnie sprawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem pozostawionych zanieczyszczeń.

Prosimy wszystkich mieszkańców i osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach o niezwłocznie poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałej sytuacji (Telefon 943143497). Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Jednocześnie uprzedzamy, że w niektórych miejscach będą montowane przenośne kamery  dokumentujące pozbywanie się odpadów  w sposób niedozwolony.   Każdy kto ma wyrzucić odpady w nieodpowiednim miejscu powinien wiedzieć, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów położonym przy ul. F. Chopina nr 61 we wtorki i soboty w godz. Od 10 do 18  przyjmowane są odpady  nieodpłatnie (po okazaniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawionego przez Urząd Miejski w Darłowie.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl