Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Regulamin konkursu fotograficznego Darłowo i Ustka w fotografii

I.  Organizatorzy konkursu

 

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „DARŁOWO I USTKA W FOTOGRAFII", zwanego dalej „Konkursem" jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI DARŁOWSKIEJ i TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ USTKI zwanymi dalej „Organizatorem". Współorganizatorami są Darłowski Ośrodek Kultury im.  Leopolda Tyrmanda i Miejski Dom Kultury w Ustce

 

II.  Cel i tematyka konkursu

 

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  miast Darłowa i Ustki oczami mieszkańców miast partnerskich. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia mieszkańców miast Darłowa i Ustki.

II.  Uczestnicy konkursu

 

Konkurs  "Darłowo i Ustka w fotografii" adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, koniecznie muszą to być jednak mieszkańcy obu miast. Zasada konkursu  jest taka, że mieszkańcy Darłowa fotografują Ustkę, a mieszkańcy  Ustki wykonują fotografie  Darłowa.

 

III.  Zgłaszanie prac

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres leszekwalkiewicz@interia.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 800 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i  1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

 

  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  • numer telefonu, adres e-mail,
  • tytuł fotografii,
  • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  • datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2017 r.

 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 listopada 2017 r.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Fotografie zgłaszane w Konkursie nie  mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i fanpage/ facebook/ organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdego z miast.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione - o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach ....

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Nasze spojrzenie", która odbędzie się w  I kwartale 2018 roku

 

V.    Nagrody

 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

  • za zajęcie I miejsca - kwota 1000,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
  • za zajęcie II miejsca - kwota 700,00 zł oraz dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
  • za zajęcie III miejsca kwota 500,00 zł oraz - dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka

2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

3. Ponadto Jury konkursu przyzna  5 wyróżnień w kwocie po 200,00 złotych

 

VI.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Darłowie i Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Towarzystwa Przyjaciól Ustki I Miejskiego Domu Kultury w Ustce.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął  Arkadiusz Klmiowicz Burmistrz Miasta Darłowa. Ufunduje on nagrodę specjalną

 

 

 

 

 


Darłowo, ED 5/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl