Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 12136241, w sierpniu 23996, dziś 187; on-line: 166

Echo Darłowa

Ustawowe zmiany w statutach jednostek samorządowych

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej w Darłowie dokonano nowelizacji  statutu miasta Darłowa i uchwalono jego jednolity tekst.

Zmiany w statutach gmin, miast, powiatów i województw są jednym ze skutków ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia br.

Jedna z ważnych zmian mówi, że  mieszkańcy miasta  w bezpośrednim głosowaniu, będą decydować corocznie o części wydatków budżetu miasta. To samo będzie dotyczyć  jednostek samorządowych takich jak gminy, powiaty i województwa. Tę szczególną formą konsultacji społecznych już w prowadzoną w Darłowie od kilku lat  jest  Budżet Obywatelski. Obecnie kwestia budżetów  obywatelskich będzie dotyczyć również powiatów i województw. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego będą uwzględnione  w uchwale budżetowej.

Inna uchwalona zmiana mówi, że grupa mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Dla miasta Darłowa wystarczy grupa 200 takich  osób, dla powiatu sławieńskiego grupa 300 obywateli. Natomiast w województwie zachodniopomorskim taka liczba to co najmniej 1000 osób.

W znowelizowanym statucie miasta Darłowa  zastrzeżono, że głosowania jawne na sesjach Rady Miejskiej  będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeżeli przeprowadzenie głosowania w ten sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych będą podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy (powiatu, województwa) oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce samorządowej. Takie same zasady będą obowiązywały w radach gmin  powiatów i sejmikach. Obrady rady lub sejmiku będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta (gminy, powiatu, województwa) i w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Nowe uprawnienia kontrolne otrzymają radni w swoich jednostkach  samorządu terytorialnego, w których zostali wybrani. Będą oni  mieli prawo do wglądu w działalność Urzędu Miasta (gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego), a także spółek z udziałem tej jednostki samorządu terytorialnego, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Wykonywanie przez niego tych uprawnień nie będzie mogło naruszać dóbr osobistych innych osób ani przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

W sprawach dotyczących danej jednostki samorządu terytorialnego właściwi radni będą mogli także kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do burmistrza  (wójta, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa). Interpelacje będą mogły dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla miasta (gminy, powiatu, województwa), a zapytania będą składane w sprawach aktualnych problemów danej jednostki samorządu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Rada Miasta  będzie rozpatrywać: skargi na działania burmistrza  i miejskich  jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. Analogiczne uprawnienia przewidziano dla rady powiatu (będzie rozpatrywać skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych) oraz sejmiku (będzie rozpatrywać skargi na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych).

W tym celu w  Radzie Miejskiej zostanie powołana komisja skarg, wniosków i petycji. W skład tej komisji wejdą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Zasady i tryb działania komisji określa znowelizowany statut miasta Darłowa. Takie komisje zostaną odpowiednio powołane w radach gmin powiatów i sejmikach.

Ponadto zmiany dotyczące samorządu terytorialnego polegają m.in. na: wydłużeniu kadencji organów z 4 do 5 lat, oraz na zobowiązaniu organów wykonawczych do przedstawiania radzie (sejmikowi) corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej w terminie do 31maja, po raz pierwszy w 2019 r.

Uchwalone zmiany w statucie darłowskiego samorządu w pełni obowiązywać będą od nowej kadencji Rady Miejskiej wybranej  w październiku 2018 r. Również  zmiany  w działalności organów jednostek samorządu terytorialnego obowiązywać będą od momentu wybrania nowych rad i sejmików.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 9/2018

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl