Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Budżet miasta Darłowa na rok 2019

Na sesji Rady Miejskiej  27 grudnia 2018 radni jednomyślnie zadecydowali o przyjęciu budżetu miasta Darłowo na 2019 rok.   Budżet  Darłowa  na rok 2019 przyjmuje dochody w kwocie 70.483.092,25 złotych i wydatki w wysokości 74.718.989,36 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią sumę 13.772.302,68 zł

Uchwalone  wydatki w budżecie miasta na rok 2019 w większej części zachowane są na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2018, bądź nieco niższe. Przyjęty budżet wprowadził wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) w kwocie 13,8 miliona złotych, co   stanowi 18,4 procent ogółu wydatków. Tegoroczne inwestycje będą kontynuacją już rozpoczętych w roku ubiegłym oraz  co ważne - nowych wcześniej przedyskutowanych na które oczekują mieszkańcy naszego miasta. Potrzeby mieszkańców są dla nas priorytetem podkreślał  Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa.

Za­pi­sa­ne w budżecie do­cho­dy wyniosą 70.483.092  zł.  budżetu na rok 2019 przewiduje wydatki na kwotę 74.718.989 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.235.897  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:

Na rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano 29.500 zł przeznaczone głównie na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Na rybołówstwo i rybactwo przeznaczono 654.489  zł. W ramach tych wydatków 336 tys. zł zaplanowano na kontynuację  zadania Targ rybny i promocja rybołówstwa przybrzeżnego. Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące.

W dziale handel planowane wydatki wyniosą 707.800 zł z czego na Przebudowę targowiska miejskiego pójdzie 669.900 zł

Wydatki na transport i łączność mają wynieść 2.801.485 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosą  1,7  mln zł. W ramach wydatków bieżących  kwotę 877.671 zł zaplanowano  na realizację zadań zarządcy dróg publicznych, 58,5 tys. zł na  remonty  dróg wewnętrznych. oraz sumę 181.314 zł  na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje: budowa ulic  Hieronima Fiodorowa, i  kard. Stefana Wyszyńskiego kosztem - 1.585.000 zł; opracowanie dokumentacji budowy lub przebudowy ulic: Polnej, J.  Muchy, Sosnowej,  Łososiowej, Bałtyckiej, Wczasowej, Stoczniowej, Wybickiego, Zacisze, Brzozowej, Wiśniowej, Zielonej, przedłużenie Księżnej Zofii, oraz dojście do mostu przy ul. Lutosławskiego. Jednocześnie  zostanie opracowana  dokumentacja budowy ulicy nowoprojektowanej w Darłówku Wschodnim w rejonie tzw. „Patelni". Ponadto planuje się budowę systemu zarządzania mariną jachtową za kwotę  105 tys. zł oraz  budowę oświetlenia na terenie portu handlowego kosztem 10 tys. zł.

Na turystykę przeznaczono - 1.181.000 zł, z tego 965 tys. zł zaplanowano na utrzymanie plaż i realizację projektu budżetu obywatelskiego pn. „Zakup krzeseł dla ratowników". W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 tys. zł na budowę przejść na plażę wschodnią, w tym  dokumentacja techniczna100 tys. zł i tyle samo na zakup sprzętu mobilnego oraz budowę bramy przy wejściu na Wyspę Łososiową od strony mostu kosztem 16 tys. zł

Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć sumę- 3.640.870 zł. W ramach wydatków bieżących sumę-2.307.253,51 zł wydzielono na koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym  wynagrodzenia osobowe i pochodne - 536.778 zł  i  495,4 tys. zł - na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia orasz  koszty sądowe i opłaty notarialne. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 838.216  zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku przy ul. Chopina 6 kwotę  40 tys. zł i na  termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie  - 798.216 zł.

W dziale działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości - 703.440 zł, w tym na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu kwotę 402,5 tys. zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 300.940 zł.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości- 8.379.240 zł W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące kwoty: -91.700 zł  na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,30.500 zł- na  egzekucję administracyjną należności pieniężnych, 206.900 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz -6.947.879  zł na  wydatki Urzędu Miejskiego W tej sumie na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono- 5.732.690 zł - (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%), 288.300 zł - wydatki na promocję miasta, oraz 542.960,82 zł na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich", udział Miasta w targach  oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 271 tys. zł z przeznaczeniem na: zakup zapasowego źródła zasilania - 184 tys. zł; rozbudowę systemu kopii bezpieczeństwa -  66 tys. zł; zakup aparatu fotograficznego - 21tys. zł.

W Dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na 2019 r. zaplanowano kwotę  2.790 zł  na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Na Obronę narodową zaplanowano wydatek w kwocie - 9.200 zł na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Na  Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.302 zł, w tym-8.600 zł - na obronę cywilną, -501.972 zł, na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży; -196.530 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 108 tys. zł na  wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim oraz zakup energii i konserwację monitoringu; 61.200 zł na  zarządzanie kryzysowe i 449.722 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%) dla Straży Miejskiej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 140 tys. zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

W działach Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia w roku 2019 planuje się przeznaczyć na obsługę zaciągniętego kredytu  kwotę 218.400 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną  w kwocie  200.000 zł i rezerwę celową- 170.000 zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Oświata i wychowanie w roku 2019 pochłonie sumę 19.199.034 zł, co stanowi 25,7% ogółu wydatków. Z tej sumy planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę 18.359.034 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.038.282,28 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń  o 5% pracowników administracji i obsługi. Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatki na sumę- 7.048.808 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej  - 956.389,52zł. Na przedszkola planuje się wydać- 5.310.006 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 3.628.800 zł. Na gimnazja zaplanowano wydatki na kwotę-1.518.221 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego - 89.098 zł oraz projekt: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację" - 49.650 zł. Na utrzymanie i działalność Technikum zarezerwowano kwotę - 605.190 zł, szkoły branżowe - 372.466 zł, liceum ogólnokształcące - 1.128.105 zł w tym projekt: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację"- 64.328,99 zł, oraz szkoły zawodowe - 156.396 zł. Na koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach zaplanowano wydatki na kwotę 1.409.203 zł. Na  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczono- 53.427 zł. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztować - 62.010 zł. Na zakup materiałów i usług związanych z edukacją oraz prowadzeniem biura projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację" z kasy miasta zostanie wydane-118.870 zł. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 290.000 zł na zadania: dostawa technicznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Darłowo z przeznaczeniem dla szkoły podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP - 290.000 zł; modernizacja budynku Zespołu Szkół Społecznych - 550.000zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na sumę 736.360 zł. Z tej sumy 629.360  zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i  programu profilaktyki oraz  rozwiązywania problemów alkoholowych.  Kwota 64.300 zł  stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań własnych Miasta zlecanych stowarzyszeniom. W wydatkach bieżących również zaplanowano 50.000  zł na koszty dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Darłowa i drugie 50 tys. zł na dotację dla Szpitala Powiatowego w Sławnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Na opiekę społeczną przeznaczono sumę- 5.285.540 zł

Na Edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na kwotę -  514.225 zł. Z tej sumy w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 285.980 zł na utrzymanie świetlic szkolnych i 100 tys. zł  pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym i tyle samo dla uczniów na stypendia o charakterze motywacyjnym.

Przyszłoroczne wydatki na wspieranie rodzin wyniosą 10.693.696 zł. Z tej sumy  -5.672.000 zł przeznaczono na: świadczenia wychowawcze jak 500+ ; 3.900.540 zł  na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 312.000 zł
z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano w kwocie - 14.899.836  zł. W ramach tych wydatków - 4.306.510 zł pójdzie na gospodarkę odpadami, 882.500 zł -na sprzątanie ulic, 580.600 zł -na utrzymanie zieleni i 1.061.000 zł na oświetlenie ulic. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania: budowa oświetlenia ulic: Akacjowej, Wiśniowej, Portowej i Jana z Maszewa za sumę  - 234.000 zł; wykonanie dokumentacji na budowę nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 100.000 zł; budowa sieci wodociągowej na terenach ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II- 130.000 zł oraz realizacja projektu Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska miejskiego za kwotę  6.994.495 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę  - 3.113.752  zł, w tym 1.229.420 zł na utrzymanie i działalność DOK,  500.419 zł, utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłówku, w tym na zakup książek -  30.000  zł. Projekt budżetu zakłada również  dotacje dla stowarzyszeń kultury w wysokości - 93.000 zł. W ramach wydatków majątkowych zarezerwowano kwotę 200 tys. zł na wykonanie dokumentacji  wraz z budową etapu I  nowej  Biblioteki Miejska.  Ponadto dla DOK-u zaplanowano dotację na zakup sceny mobilnej w kwocie 170.000 zł i dofinansowanie na wkład własny przy realizacji projektu „Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie" - 239.656,55zł. W ramach inwestycji w tym dziale realizowany będzie projekt Poczekalnia kultury - zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie, poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych -kosztem 461.028 zł. Dodatkowo  w tym dziale zaplanowano kwotę 150 tys. zł na realizacje następujących zadań  inwestycyjnych  w ramach budżetu obywatelskiego: Galeria morska, Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki - pomnika z Leopoldem Tyrmandem" oraz „Rodziny darłowskie od 1945 roku". W ramach autopoprawki doszło jeszcze zadanie obsługi projektu Darłowo w czasach króla Eryka na sumę 68.861 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport mają wynieść  562.030 zł, w tym 253 tys. na dotacje dla stowarzyszeń sportowych i na nagrody i stypendia sportowe - 20.000 zł.  W ramach wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł zaplanowano na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5".

Z przedstawionego projektu budżetu miasta Darłowa na rok 2019 widać, że jest on dobrze przemyślany i w wysokim stopniu proinwestycyjny.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2018

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl