Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8806298, w grudniu 4776, dziś 311; on-line: 179

Echo Darłowa

Spotkanie podsumowujące udany sezon

Sezon ciężki, ale bez utonięć

W związku z zakończonym sezonem turystycznym, podmioty odpowiedzialne za ład, bezpieczeństwo w tym okresie spotkały się w Ratuszu z radnymi rady miejskiej i przedstawicielem Burmistrza Miasta. Zreferowały swój zakres obowiązków i zrealizowanych zadań.

Komendant Straży Miejskiej wskazał, że w  omawianym okresie tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku pięciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniło służbę w systemie zmian: poniedziałek - piątek od 7 00 do 15 00  i od 14 00 do 22 00, w weekendy w godz. od 14 00 do 22 00. Pełnione były także dodatkowe służby w związku z potrzebą zabezpieczenia imprez kulturalnych i rozrywkowych w sezonie letnim, oraz zdarzeń nadzwyczajnych.

W czasie sezonu letniego, podczas 105, ośmiogodzinnych służb, strażnicy Straży Miejskiej wykonali następujące czynności :

- przeprowadzili podczas służby 546 kontroli;

- interweniowali 339 razy w sprawach nielegalnego handlu, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, niszczenia urządzeń użyteczności publicznej, nieprzestrzegania regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, złego parkowania, niszczenia zieleni oraz wydm ;

- wykonywali zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. W wyniku podjętych działań ujawnili 634 wykroczenia, pouczyli 185 osób a 447 ukarano mandatami karnymi na kwotę 117 100,00 zł;

- w czasie służby ujawniono 389 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego; nałożono 322 mandatów na kwotę 86 400,00 zł, pouczono 67 osób. Są to szczególnie uciążliwe wykroczenia dla mieszkańców, dlatego położony jest nacisk aby konsekwentnie reagować na tego typu wykroczenia;

- ujawniono 8 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia; 3 sprawców ukarano mandatami na kwotę 1 000,00 zł, pouczono 5 osób;

- podjęto 20 czynności służbowych związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych; 6 osób ukarano mandatami, natomiast 14 osób pouczono;

- 3 osoby będące pod wpływem alkoholu przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie;

- zabezpieczyli miejsca zdarzeń: miejsca awarii wodociągowej oraz miejsca wycinki drzew ;

- prowadzili kontrole stałe, m.in. codzienne kontrole porządkowe w rejonie plaż i przejść na plażę, kontrole parków oraz terenów zielonych.

W ramach zapewnienie porządku na terenie miasta przeprowadzono 67 kontroli dotyczących złożenia deklaracji na wywóz nieczystości stałych.

Ujawniono 48 wykroczeń związanych z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pouczono 44 osoby a 4 ukarano mandatami za nie przestrzeganiem zapisów ustawy.

W celu eliminacji nieprzestrzegania szeroko rozumianych przepisów porządkowych oraz zapewnienia ładu estetycznego miasta, strażnicy reagowali również na przypadki:

- zaniechania obowiązku utrzymania należytego stanu sanitarnego w obrębie nieruchomości

- niezachowania zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu psów, oraz zaniechanie usunięcia nieczystości pozostawianych przez psy.

- naruszania ładu estetycznego miasta: nielegalne plakatowanie, nanoszenie napisów.

- niszczenia zieleni. Interwencje miały miejsce przede wszystkim w Darłówku, gdzie nagminnie rozjeżdżano pasy zieleni, niszczono roślinność wydmową;

Funkcjonariusze Straży Miejskie podjęli szereg działań mających na celu zapewnienie zgodnego z przepisami obrotu napojami alkoholowymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Ujawniono 20 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych; 6 osób ukarano mandatami, natomiast 14 osób pouczono.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej stwierdził, że w okresie wakacyjnym w Darłowie było 31 zdarzeń, z czego 10 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe - monitoring. Stanowi to 18% zdarzeń na terenie powiatu. Nastąpił spadek interwencji w porównaniu do 2018 r. o 37 zdarzeń. W 2018 odnotowano 68 zdarzeń. Nie odnotowano w okresie wakacji większych zdarzeń. Były to małe pożary pozostałości roślinnych i traw, lokalne podtopienia, kolizje samochodowe, usuwanie gniazd szerszeni i os. Strażacy z Policją i funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzili działania profilaktyczne pod hasłem „Kręci mnie woda" w Awanporcie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje". Strażacy przeprowadzili 37 kontroli obiektów kolonijno-wczasowych pod kątem przestrzegania przepisów p. poz.

Coraz większym problemem staje się mała przejazdowość ulicami w Darłowie. W przypadku pożaru może się okazać, że samochód strażacki utknie w wąskiej uliczce źle zaparkowanych samochodów. Obecnie straż pożarna jest w stanie dojechać do każdego miejsca zdarzenia w Darłowie do 6 minut.

 

Reprezentant Komisariatu Policji w Darłowie poinformował, że swoimi działaniami Komisariat obejmował zarówno Gminę Darłowo, w której na stałe zamieszkuje 7901 oraz Miasto Darłowo, które zamieszkiwane jest przez 13935 mieszkańców, co łącznie daje ponad 22000 mieszkańców. Jednocześnie według tylko danych dotyczących uiszczonej opłaty klimatycznej w sezonie letnim miasto i gminę w 2019 roku odwiedziło ponad 500 000 turystów.

W 2019 roku w miesiącu lipcu i sierpniu policjanci Komisariatu Policji w Darłowie odbyli łącznie 156 ośmiogodzinnych służb, natomiast w 2018 roku służb tych odbyto 134 co stanowi wzrost ilości służb o 22. W analogicznym okresie w roku 2018 odbyło się 205 służb 12- godzinnych, w roku 2018 takich służb odbyło się 195, tak więc udało się zaplanować i zrealizować o 10 służb więcej.

Jak corocznie otrzymaliśmy wsparcie liczby funkcjonariuszy do pełnienia służby na terenie Komisariatu Policji w Darłowie, oddelegowanych z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Szczecinie, którzy dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i Urzędu Gminy zostali zakwaterowani i wyżywieni. W lipcu i sierpniu 2019 roku do służb zewnętrznych było kierowanych 30 funkcjonariuszy, co jest wzrostem do roku poprzedniego, w trakcie którego w okresie wakacyjnym kierowano do służby zewnętrznej 26 policjantów, co daje dodatkowych 4 policjantów pełniących służbę. W 2019 roku podczas sezonu letniego odbyto 11 służb z podmiotami poza policyjnymi w tym wspólnie ze Strażą Graniczną przeprowadzono 2 krotnie działania na wodach. Analogicznie do roku 2018 zanotowaliśmy wzrost o 7 służb. Funkcjonariusze pełniący służbę zewnętrzną na terenie Komisariatu Policji Darłowo w roku 2019 w miesiącach lipcu i sierpniu przeprowadzili 1542 interwencji, w tym 1406 w miejscu publicznym, 71 interwencji domowych. W 2018 roku przeprowadzono odpowiednio ogółem 1478interwencji, w tym w miejscu publicznym 1068, domowych 72. Jak widać nastąpił duży wzrost ilości przeprowadzanych interwencji o 64.

W 2019 roku zatrzymano 13 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, w tym 6

nietrzeźwych kierujących. W 2018 roku zatrzymano na gorącym uczynku 19 sprawców w tym, nietrzeźwych kierujących 10. Jednakże dane te odzwierciedlają jedynie ilość osób zatrzymanym na gorącym uczynku. W sezonie letnim 2019 roku w wyniku podejmowanych działań poszukiwawczych oraz operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze Komisariatu Policji w Darłowie dokonali zatrzymania 19 osób. W poprzednim okresie roku 2018 zatrzymanych poszukiwanych było 16 osób. Tym

samym zanotowaliśmy wzrost zatrzymań o 3 osoby. Sezon wakacyjny roku 2019 przyniósł znaczne szkody w kategorii kradzieży samochodów.

W tym okresie na terenie działania Komisariatu Policji w Darłowie dokonano kradzieży 7 samochodów, w tym 1 Mercedes, 1 VW LT i 5 VW T6 Multivan. Z czego pojazd VW LT w wyniku podejmowanych działań został odzyskany. W analogicznym okresie roku 2018 kradziono tylko 1 samochód.

W roku 2019 w wyniku podejmowanych czynności przez policjantów dokonano

legitymowania 2358 osób, natomiast w roku 2018 było tych czynności 2219, co daje wzrost wylegitymowań o 139. W 2019 roku odnotowano ogółem 9 doprowadzeń do wytrzeźwienia do KPP Sławno. W roku 2018 w tym samym okresie takich doprowadzeń również było 9. Nadto doprowadzenia do wytrzeźwienia do miejsc zamieszkania nie są rejestrowane, odbywają się na zasadach prowadzenia

interwencji. W sezonie letnim roku 2019 na terenie działania Komisariatu Policji w Darłowie ujawniono 791 wykroczeń, z czego ukaranych mandatem karnym zostało 101 sprawców, wobec 23 osób skierowano wnioski o ukaranie do Sądu, a wobec 648 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W 2018 roku ujawniono 600 wszystkich wykroczeń z czego ukaranych mandatem karnym zostało 51 sprawców, pouczonych 496, wniosków o ukaranie sporządzono 21.

Przedstawiciel Straży Granicznej stwierdził, że przeprowadzono 31 patroli, wylegitymowano 238 osób, w tym 119 obywateli RP 119 cudzoziemców. Skontrolowano 107 pojazdów, w tym 70 RP i 37 na numerach innych państw. Nałożono 3 mandaty karne na sumę 400 zł za wykroczenia drogowe (12 pkt karnych). Skontrolowano 27 autokarów wycieczkowych przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku. 18 razy ( w tym 2 razy przez służby kontrolerskie w porcie i 16 razy przez lekką jednostkę pływającą (SGO-37) skontrolowano jednostki pływające pod kątem trzeźwości członków załogi. Nałożono 2 mandaty karne o przekroczenie granicy wbrew przepisom.

We współdziałaniu z innymi służbami zrealizowano: 11 patroli z Policją, wylegitymowano 28 osób, skontrolowano 13 pojazdów, pouczono 1 osobę, przeprowadzono 4 kontrole autokarów. Z Państwową Strażą Pożarną i Policją przeprowadzono działania profilaktyczne pod hasłem „Kręci mnie woda" w Awanporcie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje".

Przy wykorzystaniu lekkiej jednostki SG-037 przeprowadzono 6 patroli akwenów morskich, skontrolowano 1 wypożyczalnię sprzętu pływackiego w Darłówku Zachodnim, skontrolowano 20 jednostek pływających ( w tym 2 jednostki komercyjne Blue Rib i Księżna Zofia pod kątem obowiązkowego wyposażenia oraz trzeźwości załogi, 8 jachtów żeglarskich bandery: 1 Szwecja, 5 Niemcy, 2 RP, 10 skuterów wodnych. Współdziałano podczas patroli z ratownikami WOPR po wschodniej i zachodniej stronie Darłówka.

Przy wykorzystaniu lekkiej jednostki SG-046 przeprowadzono 5 rejsów, dokonano 20 kontroli jednostek pływających na morzu, wylegitymowano 65 osób, ukarano 5 mandatami za przekroczenie granicy, 7 wniosków skierowano do Urzędu Morskiego o ukaranie sprawców z powodu braku dokumentów, braku rejestracji sprzętu lub wpływania skuterów na plaże.

Przeprowadzono 19 kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP (17 Ukraińców, 2 Gruzja), nałożono 9 mandatów na kwotę 550 zł z ustawy o cudzoziemcach, zatrzymano 1 cudzoziemca, pouczono 4 cudzoziemców, wszczęto 2 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców - 4 Mołdawian, 28 Ukraińców.

Przedstawiciel Burmistrza wskazał, że w okresie wakacji funkcjonowało 7 stref strzeżonych kąpielisk: 3 na wschodniej plaży i 4 na plaży zachodniej. Do kompletu mimo dużych działań zachęcających, zabrakło w sezonie 10 ratowników. Ratownicy pracowali od 22 czerwca do 8 września, od 9.00 do 17.00. Przez cały sezon nie odnotowano ani jednego utonięcia. Jest to sukces nie tylko ratowników, ale także innych służby, w tym mundurowych. Zakupiono znaczne ilości sprzętu ratowniczego: boje, pasy ratownicze, lornetki, łódki, skuter.

Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Darłowie zaliczył sezon do ciężkich. Pracy przybyło ze względu na większą ilość wczasowiczów. W sezonie łącznie z plaż sprzątnięto 55 ton śmieci. Wszystkie były ręcznie zebrane.  Dobrym pomysłem były popielnice wystawione na plażach, które zaoszczędziły wiele czasu sprzątającym Sprzątanie plaż odbywało się codziennie od godz. 6.00 do 10.00 i od godz. 17.00. Wielkim utrudnieniem dla sprzątających były duże ilości szkła rozbitego na wysokości promenady, placu z urządzeniami siłowymi w kierunku ośrodka Apollo.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wskazał, że przeprowadzono 83 kontrole punktów sprzedających alkohol. Nie odnotowano konieczności nałożenia mandatów, czy kierowania spraw do sądu.

 

OSS
Darłowo, ED 9/2019

Spotkanie podsumowujące udany sezonSpotkanie podsumowujące udany sezonSpotkanie podsumowujące udany sezonSpotkanie podsumowujące udany sezon

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl