Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 8753487, w listopadzie 35900, dziś 187; on-line: 3074

Echo Darłowa

PROSTO Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uchwalono budżet miasta na 2007 r.
III sesja Rady Miejskiej w Darłowie odbyła się 27 grudnia 2006 r. Jednym z głównych punktów obrad było uchwalenie budżetu miasta na rok 2007. Po wcześniejszych jego analizach w poszczególnych komisjach rady wszyscy radni jednomyślne głosowali za jego uchwaleniem. Ponieważ na 2007 r. nie zostały zmienione stawki podatków i opłat dochody miasta z tego tytułu będą na tym samym poziomie, co w roku 2006. Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się osiągnąć kwotę ponad 10,5 miliona zł. Zapewne pozytywnie wpłynie na wysokość dochodów uchwalenie w styczniu 2007 r. sektorowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta. Ogółem dochody budżetu wyniosą 36.860.735 zł. Planowane wydatki w 2007 r. wyniosą 49.135.237 zł i będą większe o 6,5 miliona zł aniżeli w 2006 r. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty z kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Deficyt budżetu bierze się stąd, że miasto musi najpierw zrealizować inwestycję, a dopiero później w ramach refundacji otrzymuje środki finansowe. Nowy budżet zapewni dalszy rozwój Darłowa. Przewiduje on kolejne remonty chodników, ulic, placów i parkingów. Duża część prac modernizacyjnych skupiać będzie się w porcie. Poprawi to infrastrukturę jego części rybackiej, ale skorzystają na tym również inni użytkownicy portu.
Drugim ważnym kierunkiem inwestowania w 2007 r. będzie modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych. Dzięki temu znacznie zmienią się na lepsze warunki pracy w miejskich placówkach oświatowych. Uchwalony budżet zakłada finansowanie na tym samym lub wyższym poziomie pozostałych działów budżetowych. Najwięcej, bo 11,87 mln. zł przeznaczono na utrzymanie szkół i przedszkoli. Wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą 16.421.026 zł i będą stanowić 33,4 procenta ogółu wydatków. O blisko dwa miliony zł na skutek spłaty zmniejszą się długi miasta powstałe po zaciągnięciu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków.
Skorygowano budżet za 2006 r.
Również jednomyślnie radni dokonali zmian w budżecie miasta za rok 2006. Po przeprowadzonej korekcie budżet zamyka się dochodami w wysokości 43.112.723 zł i wydatkami na kwotę 42.734.683 zł. Budżet Darłowa za rok 2006 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 378.040 zł. Przy okazji uchwalono także wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2006 r. Dotyczą one opracowania dokumentacji pod infrastrukturę portową, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz termomodernizacji miejskich placówek oświatowych.
Ustalono zasady i tryb umarzania wierzytelności
W dalszym toku obrad radni uchwalili szczegółowe zasady i tryb umarzania, udzielania ulg i odraczania terminu zapłaty wierzytelności miasta Darłowo. Co kwartał burmistrz miasta przedłoży Komisji Rewizyjnej RM sprawozdania dotyczące udzielonych dłużnikom ulg i umorzeń wraz z uzasadnieniem.
Zmiana sekretarza Urzędu Miejskiego.
Na wniosek burmistrza miasta po czteroletniej kadencji odwołano ze stanowiska sekretarza UM Radosława Nowakowskiego. Ja k się dowiadujemy przejdzie on na takie samo stanowisko w gminie Malechowo i będzie miał znacznie bliżej do pracy. Na jego miejsce powołano Henryka Grzybaka. Nowy sekretarz ma wieloletnie doświadczenia zarówno samorządowe jak i administracyjne. Na początku lat dziewięćdziesiątych gdy miasto i gmina miały jeden wspólny samorząd Henryk Grzybak był wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Darłowo. Następnie został zastępcą wójta Gminy Darłowo. Z kolei był radnym gminy Darłowo i kierował Zakładem Użyteczności Publicznej w tejże gminie. Od ośmiu lat kieruje Spółdzielnią Mieszkaniową w Sianowie. Mgr Henryk Grzybak ma 55 lat i jest absolwentem wydziału administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Państwo Grzybiakowie mają dwoje dzieci i mieszkają w miejscowości Sęczkowo.
Wręczono „Złotego Denara Eryka”
Uchwałą jeszcze poprzedniej Rady Miejskiej nadano prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej – Leszkowi Walkiewiczowi „Złotego Denara Eryka”. Nagrodzony jest autorem kilku książek o tytułach: „Eryk Pomorski”, „Z dziejów portu Darłowo”, monografia GS Samopomoc Chłopska - „Nasze 60 lat”- oraz wspomnień z rejsu dookoła świata jachtem „Tropicielem wokół globu”. Jest również współautorem książek: „Darłowo zarys dziejów”, albumów „:Darłowo w starej fotografii”, Darłowo i Darłówko na starej pocztówce”. Ponadto ma przygotowaną do druku książkę pt. „Tajemnice militarne Darłowa”. Był inicjatorem i organizatorem historycznych sesji naukowych oraz redaktorem „Echa Darłowa” i „Darłowskich Zeszytów Naukowych”. Był również współinicjatorem utworzenia Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej. Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularno -naukowych oraz zdjęć publikowanych w wielu dziennikach i czasopismach, w których promował Darłowo. Jest również pomysłodawcą przyjętej nazwy Królewskie Miasto Darłowo. Na tej sesji Rady Miejskiej jej przewodniczący wręczył mu „Złotego Denara Eryka”. To wyróżnienie przyznawane jest przez Radę Miasta osobom, które pracując społecznie znacząco przyczyniły się do promowania naszego grodu.
Zwiększono wynagrodzenie nauczycielom i pracownikom oświaty
W porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na wniosek burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza uchwalono zmieniony regulamin wynagradzania nauczycieli. Zwiększono w nim środki finansowe na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli z 2 do 4 procent od pensji nauczyciela stażysty, która do tej pory wynosiła 1472,56 zł. Podniesiono także dodatek za wychowawstwo z 5 do 6 % oraz za opiekowanie się stażystą z 3 do 4 %. Niezależnie od podwyżki samorządowej nauczyciele otrzymają również podwyżkę rządową.
Równocześnie dla administracyjnych pracowników placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych ustalono najniższe wynagrodzenie na poziomie 700 zł oraz podniesiono wartość jednego punktu dla wszystkich kategorii zaszeregowania.
Nowe wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia 2007 r.
Przyjęto dwa miejskie programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Opracowane przez pełnomocnika burmistrza miasta Arkadiusza Sipa i zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwa programy: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Darłowo na rok 2007” i „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2007” zostały przyjęte przez Radę Miejska i stały się obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.
Poza tym radni uchwalili „Program współpracy samorządu na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi. Upoważniono także burmistrza miasta do podpisania porozumienia ze starostwem w Sławnie w sprawie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych na obszarze miasta Darłowa na rok 2007.
W końcowej części sesji radni desygnowali dwie radne do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie. Są to Bożena Magier i Ewa Madalińska - Marciniak. Podjęto również uchwałę o wystąpieniu miasta Darłowa ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
 

L.W.
Darłowo, ED 11/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl