Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755317, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 225

Echo Darłowa

W nowym roku szkolnym

Darłowskiemu samorządowi podlegają cztery szkolne placówki oświatowe. Zobaczmy jak rozpocznie się w nich nowy rok szkolny 2007/2008. W nawiasach podano dane z minionego roku szkolnego.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza naukę będzie pobierać 701 (726) uczniów w 31 (31) oddziałach Ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 25 uczniów. Ilość oddziałów pozostała jednak bez zmian, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby dzieci w klasach. Dyrektor szkoły Hanna Mikulska zatrudnia w niej 53 (53) nauczycieli, w tym 49 (47) pełnozatrudnionych. Szkoła posiada  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w której znajduje się 15 (12) nauczycieli dyplomowanych, 31 (28) mianowanych, 4 (3) kontraktowych i 2 (1) stażystów. Z nowym rokiem szkolnym 51 nauczycieli ma pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych. Jedynie w stosunku do dwóch osób (nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej) wystąpiono do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć szkolnych. Szkoła poszukuje dwóch nauczycieli z kwalifikacjami na stanowisko pedagoga szkolnego i psychologa. Od 1 września br. jedna z klas pierwszych będzie klasą integracyjną. Pracować w niej będzie dwóch nauczycieli główny i wspomagający. Natomiast klasa czwarta będzie tzw. klasą usportowioną z rozszerzonymi zajęciami w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej. We wszystkich klasach pierwszych i drugich  przez 2 godziny tygodniowo będzie prowadzona nauka języka angielskiego. Niezależnie od tego uczniowie tych klas będą mogli korzystać z nauki drugiego języka obcego - języka niemieckiego. Z nowym rokiem szkolnym jeszcze jedna sala lekcyjna będzie dostosowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerów i internetu.

Szkoła ma 23 sale lekcyjne wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne. W tej liczbie znajduje się dwie pracownie komputerowe do nauki informatyki wyposażonych łącznie w 29 zestawów komputerowych i dwa serwery. Do zajęć sportowych będą wykorzystywane dwie sale gimnastyczne o powierzchniach 168 i 134 m2. Poza tym szkoła ma własną bibliotekę, centrum informacji multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe, świetlicę, jadalnię oraz gabinet pedagogiczno - psychologiczny. Zajęcia lekcyjne będą się odbywać od poniedziałku do czwartku od godziny 730 do godz.1630, a w piątek do 1450.

W Szkole Podstawowej nr 3 będą prowadzone również zajęcia świetlicowe w godz. od 730 do 16.  W oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  uczniowie będą kierowani na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze czy logopedyczne.  Chętni uczniowie będą korzystać z kół zainteresowań i SKS. Szkoła zatrudniła także pracownika ochrony. W okresie wakacji przeprowadzono remont sali lekcyjnej i przystosowano ją do prowadzenia zajęć z informatyki oraz położono nową wykładzinę w stołówce szkolnej.

W Zespole Szkół w Darłówku naukę rozpocznie w nowym roku szkolnym 256 (265) uczniów w tym w Szkole Podstawowej nr 4 – 135 (159)  i w Gimnazjum  121 (106). Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Herbeć zatrudnia 26 (24) nauczycieli, w tym 19 (19) na pełnym etacie i 7 na część etatu. Kadra pedagogiczna składa się  z 11 nauczycieli dyplomowanych 8  mianowanych, 5 -  kontraktowych  i 2 stażystów. Kwalifikacje kadry pedagogicznej całkowicie zaspakajają potrzeby szkoły w zakresie realizacji zadań oświatowych za wyjątkiem nauki języka angielskiego, gdzie dyrektor był zmuszony zatrudnić osobę bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty. Dyrekcja zatrudnia również pedagoga szkolnego, logopedę oraz nauczyciela w świetlicy do opieki nad uczniami dojeżdżającymi. Szkoła dysponuje 11 salami dydaktycznymi, w tym salą komputerową , salą gimnastyczną, świetlicą,  biblioteką oraz stołówką. Do Zespołu Szkół dojeżdża 156 (159) uczniów  autobusami podstawionymi przez szkołę. Zajęcia w szkole odbywać się będą w godz. od 730 do 1450. W okresie wakacji wyremontowano jedną klasopracownię, a wcześniej zrobiono remont łazienek i zakupiono meble dla dwóch klas.

W Miejskim Gimnazjum im Stanisława Dulewicza  naukę rozpocznie 418 (474) uczniów. Dyrektor Janina Kolańska zatrudniła 41 (40) nauczycieli, a przeliczeniu na pełne etaty 38 nauczycieli. Kadra pedagogiczna składa się z 27 (27) nauczycieli dyplomowanych, 11 (10) mianowanych, 2 (2) kontraktowych i 1 bez pełnych kwalifikacji.  Miejskie Gimnazjum posiada 15 dużych klas, 4 mniejsze, 2 pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i świetlicę szkolną. Szkoła oczekuje na nową pracownię komputerową, gdyż pierwsza ze szkolnych pracowni wyposażona 11 lat temu ma przestarzały sprzęt. Szkoła będzie prowadzić zajęcia lekcyjne w godz. od 730 do 16.

Od nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Gimnazjum będą nosili jednolite mundurki szkolne podobnie jak uczniowie pozostałych szkół podstawowych i drugiego gimnazjum. Rodzice uczniów o niskich dochodach będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup mundurka. Codziennie czynna będzie w szkole świetlica, z której będą mogli korzystać wszyscy chętni. Tam pod okiem nauczyciela będą mogli również odrabiać prace domowe.

W dalszym ciągu będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze oraz koła przedmiotowe. Do pomocy w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych oraz profilaktycznych został zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog. W roku szkolnym 2007 /2008 gimnazjum będzie uczestniczyło w realizacji projektu “Przyjęcie Asystenta Comeniusa”, co przyczyni sie do podniesienia edukacji szkolnej. Szkoła nawiązała stałą współpracę ze swoimi odpowiednikami w Sarstet i w Duisburgu w Niemczech w ramach której dojdzie do obopólnych odwiedzin grup młodzieży w Niemczech i w Polsce. Ponadto młodzież gimnazjalna weźmie także udział w kilku innych programach wojewódzkich regionalnych i ogólnopolskich o charakterze naukowym, edukacyjnym, ekologicznym i ekonomicznym.

W ostatnim okresie szkoła odnowiła dwie sale lekcyjne, łazienkę pracowniczą, hol w łączniku na I pietrze oraz część holu na parterze.

W Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego kształcić się będzie w nowym roku szkolnym około 430 (436) uczniów. Uczyć ich będzie 30 (29) osobowa kadra nauczycieli, z których 6 (4) jest dyplomowanych, 16 (23) mianowanych, 3 (2) kontraktowych. Ponadto dyrektor Dorota Morawska zatrudnia pedagoga szkolnego i poszukuje 5 kwalifikowanych nauczycieli. Szkoła ma 16 klasopracowni  przedmiotowych, w tym dwie pracownie informatyczne, salę gimnastyczną, bibliotekę i multimedialne centrum informacji. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się od godz. 8 do 1515. We własnym zakresie zmieniono w szkole pokrycie dachu na łączniku sali gimnastycznej, wymalowano toalety, szatnie oraz założono panele ścienne na części holu. Dobiegają końca prace przy modernizacji  i wymianie kotłów  w kotłowni szkolnej.

Z informacji dyrektorów szkół samorządowych, które złożono na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Grosza wynika, że dobrze są przygotowane wszystkie szkolne placówki oświatowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 8/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl