Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10755186, w październiku 35652, dziś 1427; on-line: 97

Echo Darłowa

O gospodarce odpadami

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z 13 września 1996 r. z późniejszymi zmianami nakłada na miasta obowiązek m.in. prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz opracowania planu gospodarki odpadami. Inna ustawa  z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami o odpadach szczegółowo określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Przepisy obydwu ustaw zostały uwzględnione w uchwalonym przez Radę Miejską regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
Dla realizacji tych celów został także opracowany i zatwierdzony przez  Radę Miejską Program  Ochrony Środowiska dla miasta Darłowa. Obejmuje on m.in. działania i przedsięwzięcia w zakresie: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami i ochronę powietrza atmosferycznego. Plan Gospodarki Odpadami, który jest częścią składową tego programu  opracowało Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Został on przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 12 września 2004 r. Zakłada on bezpieczny dla środowiska system selektywnej zbiórki i transportu odpadów oraz unieszkodliwienia ich bezpośrednio u źródła.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej realizując ustawowe obowiązki przystąpiło do utworzenia punktu przeładunku odpadów komunalnych. Na lokalizację tego punktu wybrano teren należący do miasta, najbardziej oddalony od jego centrum i od terenów zabudowanych. Uchwalony w czerwcu 2007 r. przez Radę Miejską plan przestrzennego zagospodarowania dopuszcza tego typu inwestycje na tym terenie. Aby upewnić się, czy tego typu działalność będzie oddziaływała na  środowisko  sporządzono raport dotyczącego budowy stacji przeładunkowej w połączeniu z segregacją odpadów komunalnych. Proces technologiczny przewiduje transport odpadów w specjalnych szczelnych pojemnikach, selekcjonowanie użytkowych odpadów, instalacje linii demontażu odpadów wysoko gabarytowych, sprasowanie niektórych odpadów oraz urządzenie zaplecza socjalnego.  Odpady komunalne nie będą tam składowane lecz ulegną segregacji i następnie zostaną wywiezione w ramach recyklingu do dalszej przeróbki lub na teren powiatowego składowiska.  Wszystkie prace będą się odbywać na istniejących wybetonowanych powierzchniach pod zadaszeniem, co uniemożliwi przedostawanie się jakichkolwiek odcieków do gruntu. W oparciu o wizję lokalną i analizę przedłożonych: dokumentów, projektów, raportów i przepisy ustawowe oraz rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie wydał  20 sierpnia 2007 r. postanowienie, które jednoznacznie stwierdza, że planowana inwestycja nie będzie stwarzać żadnego zagrożenia dla ludności w zakresie ochrony zdrowia. Jednocześnie wydał zgodę na realizację inwestycji. Wcześniej niewielka grupa mieszkańców nie znając zakresu selekcji zaprotestowała przeciwko  lokalizacji na terenie byłej kotłowni punktu segregacji i przeładunku odpadów.
Nie wszyscy wiedzą, że wysypisko odpadów komunalnych w Porzeczu zostało zamknięte i obecnie przeprowadza się tam rekultywację. Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych do Gwiazdowa spowodowałby, co najmniej potrojenie opłat wnoszonych za wywóz  nieczystości i nie segregowanych odpadów komunalnych. Aby przekonać osoby mające wątpliwości, co do celowości i lokalizacji sortowni oraz braku jakichkolwiek zagrożeń z tego tytułu dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Darłowie zorganizował wyjazd do Śremu, gdzie już działa tego typu punkt segregacji odpadów komunalnych. Wzięli w nim udział radni, członkowie komitetów osiedlowych i przedstawiciel „EkoCzuwania”. Na miejscu okazało się, że jest to całkowicie bezpieczna i bardzo potrzebna inwestycja dla Darłowa. Po tej wizycie Komisja Planowania i Gospodarki Morskiej Rady Miejskiej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wszelkie przedsięwzięcia MPGK w tej dziedzinie.  W końcu sierpnia br. upłynął termin na zgłaszanie zastrzeżeń, co do budowy punktu segregacji odpadów. Nikt nie zgłosił choćby najmniejszych zastrzeżeń i wkrótce ruszy budowa tej pilnie potrzebnej inwestycji. Łącznie z rozruchem, który jest planowany z końcem br. koszt urządzenia punktu segregacji odpadów użytkowych i ich przeładunku nie przekroczy stu tysięcy złotych.

 

L.W.
Darłowo, ED 8/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl