Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10709497, w październiku 24740, dziś 931; on-line: 406

Echo Darłowa

Prosto z X Sesji Rady Miejskiej

Kolejna X sesja Rady Miejskiej w Darłowie odbyła się w ratuszu 30 października br. Na wstępie radni rozpatrzyli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br. i przyjęli w tej sprawie informacje burmistrza i skarbnika.

Uchwały budżetowe

Na wniosek skarbnika miasta dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 218.042 zł oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 71.000 zł. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami ogółem w wysokości 39.587.290 zł i wydatkami ogółem 54.537.045 zł. W ramach tych sum wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.186.728   zł, co stanowi 37 procent ogółu wydatków. Budżet miasta na rok 2007 zamyka się deficytem w wysokości 14.949.755 zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

Przy okazji zmian w tegorocznym budżecie radni podjęli uchwałę o przyjęciu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 869.144 EUR z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Termomodernizacja szkół i przedszkoli na terenie miasta Darłowa”.

Aby zabezpieczyć wypłatę stypendiów socjalnych w przyszłorocznej części roku szkolnego podjęto uchwałę o zapewnieniu środków w budżecie na 2008 r. w kwocie 100 tysięcy zł.

Podsumowano sezon letni

W trakcie obrad poszczególnych komisji radni wysłuchali obszernej informacji przedstawionej przez referat promocji i współpracy zagranicznej o przebiegu tegorocznego sezonu letniego oraz o współpracy zagranicznej. W lipcu i sierpniu br. odbyło się ogółem 55 imprez kulturalnych i sportowych. Prawie każdego dnia turyści, wczasowicze i mieszkańcy mogli do woli korzystać z bogatego w wydarzenia artystyczne, sportowe i rekreacyjne sezonu. Do największych masowych tegorocznych imprez zaliczyć należy: IX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych, Finał Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w kolarstwie szosowym i siatkówce plażowej mężczyzn, Dni Morza, VII Festiwal Filmów Skandynawskich, koncerty operetkowe, szantowe i muzyki młodzieżowej, Mistrzostwa Darłowa w Poszukiwaniu Bursztynu, Jubileuszowy XV Bieg Eryka, Festiwal Kultur Sąsiedzi.

Przez prawie tydzień Darłowo gościło telewizję TVN prowadzoną przez znane ze szklanego ekranu postacie jak n.p. Oliwier Janiak, Omena Mensah, Ewa Szabatin, Kuba Wesołowski, Karolina Malinowska. Turyści i mieszkańcy doskonalili swe umiejętności taneczne pod okiem Mandaryny, Roberta Kochanka, Rafała Maseraka, Stefano Tarazzino i innych. Plonem pobytu TVN w Darłowie były cztery półgodzinne relacje filmowe i wiele krótkich informacji o naszym mieście, jego atrakcjach i jego ludziach. Ponadto podczas sezonu letniego w Darłowie pokazywano spektakle teatralne, odbywały się Europejskie Warsztaty Muzyczne, koncerty organowe w kościele p.w. Św. Gertrudy, występowała Reni Justis, zespoły: Myslowitz, Kombii i wiele innych.

O wszystkich tych imprezach informowały regionalne, a czasami centralne media: jak n.p. TVP - Szczecin, TVN, Radio Zet, RMF FM, Radio - Koszalin, Radio - Północ, Dziennik Bałtycki, Głos Koszaliński, Kurier Szczeciński, Obserwator Lokalny, www.darlowo.pl; www.darlowo.info, www.info.darlowo, Polska Zbrojna, Odkrywca, Gazeta Wyborcza, Gazeta Poznańska, Automobilista, Wędkarz Polski, Wiadomości Darłowskie oraz specjalnie wydawane przez miasto letnie informatory, foldery, film, widokówki i plany miasta. 

Referat promocji i współpracy zagranicznej zorganizował również punkt informacji turystycznej w Urzędzie Miasta oraz zajął się opracowaniem i drukiem plakatów reklamujących miejskie imprezy. W trakcie roku dobrze rozwijała się współpraca zagraniczna ze Starym Hrozenkowem w Czechach i niemieckim nadmorskim miastem Zingst. Jednym z mierników liczby turystów i wczasowiczów odwiedzających nasze miasto są wpływy z opłaty miejscowej. Tegoroczne wpływy były rekordowe. Przychody z tego tytułu wyniosły ponad 406 tys. zł. Na sesji radni jednomyślnie przyjęli powyższe informacje

 Wybrano ławników

W październiku br. upływa czteroletnia kadencja ławników do sądów okręgowych i rejonowych. Ławnik jest niezawodowym członkiem składu orzekającego w sądzie, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. O instytucji ławników wspomina Konstytucja RP w art. 182, który mówi że „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. Prawo o ustroju sądów powszechnych mówi, że ławnicy mają równe prawa z sędziami przy rozstrzyganiu spraw. Ławnikiem może być osoba mająca obywatelstwo polskie z pełnią praw, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, dobre zdrowie i jest nieskazitelnego charakteru oraz ma więcej niż 30 i mniej niż 70 lat. Zgodnie z prawem, ławników do sądów okręgowych i rejonowych wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe lub przez 25 obywateli stale mieszkających na terenie danej gminy. W tajnym głosowaniu radni do Sądu Okręgowego w Koszalinie gdzie Darłowo miało cztery miejsca nie wybrano nikogo. Do Sądu Rejonowego w Koszalinie wybrano Tadeusza Jędrzejczyka i Ewę Annę Kalbarczyk. Do Rejonowego Sądu Pracy w Koszalinie Jolantę Jabłońską.

Zmieniono diety radnym

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Grosza ustalono zryczałtowane diety dla radnych w stosunku miesięcznym, które będą obowiązywały od przyszłego roku. Obecnie przewodniczący RM ma dietę w wysokości 1295 zł na miesiąc i nie ulegnie ona zmianie, wiceprzewodniczący ma 1166 zł, a będzie pobierał 1100 zł/mc. Radni mają obecnie 136 zł za każdą sesję i 97 zł za komisję. Po zmianie radni będą pobierać raz w miesiącu zryczałtowaną kwotę - 550 zł. Przewodniczący komisji stałych, co miesiąc będą otrzymywać 700 zł. Przewodniczący zarządów osiedli za udział w sesji RM pobierają dietę - 97 zł, a będą otrzymywać 150 zł.

Pozostałe uchwały

W trakcie obrad X sesji RM radni przyjęli uchwałę o podpisaniu porozumienia w sprawie odpłatnego przejęcia od gminy Darłowo zadania wychowania przedszkolnego dzieci w miejskich przedszkolach.

Podczas sesji jej przewodniczący przedstawił także informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych na jego ręce przez radnych.  Równocześnie zobligowano sekretarza UM Henryka Grzybaka do złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie do trzech miesięcy.

Na wniosek burmistrza miasta radni przyznali parafii p.w. MB Częstochowskiej w Darłowie dotację w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych jakie będą wykonywane w kościele p.w. Św. Jerzego.

W związku z dokonanym podziałem geodezyjnym i wytypowaniem nowych nieruchomości pod zabudowę obiektami hotelarskimi w Darłówku Wschodnim utworzono nowy ciąg komunikacyjny, który otrzymał nazwę na wniosek burmistrza ul. Stoczniowej. Nowa ulica będzie przebiegać równolegle do ul. Północnej i prostopadle do ul. Jagiellońskiej. Uwieczni ona zawód stoczniowca, który istniał w Darłowie, co najmniej od XIV wieku i istnieje do dziś.

W celu uatrakcyjnienia niektórych, głównie miejskich terenów dla potencjalnych inwestorów postanowiono przystąpić do zmiany, a właściwie korekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowa.

W końcowej części sesji radni zatwierdzili sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Darłowskim Ośrodku Kultury przeprowadzone przez komisję rewizyjną RM. Jak zwykle tak i teraz burmistrz miasta przedstawił radnym wyczerpujące sprawozdanie z działań podjętych pomiędzy sesjami RM.

 

L.W.
Darłowo, ED 10/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl