Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Sala obrad

Prosto z lipcowej sesji

W środę 2 lipca 2008 r. w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Rady Miejskiej zabrał głos starosta powiatu sławieńskiego – Andrzej Lewandowski. Zapowiedział on, że powakacyjna sesja Rady Powiatu sławieńskiego odbędzie się w Darłowie na Zamku Książąt Pomorskich. Tam radni otrzymają projekt uchwały o utworzeniu w Darłowie filii starostwa powiatowego. Prowadziłoby ono sprawy: budownictwa, geodezyjne i komunikacji.  Ta cenna inicjatywa spotkała się z aplauzem. Ważnym punktem obrad sesji było przedstawienie sprawozdania burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza z działań  pomiędzy sesjami Rady Miejskiej tj. w okresie od 23 kwietnia do 1 lipca 2008 r. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się  multimedialna projekcja dwóch głównych, niedawno zakończonych inwestycji zrealizowanych przy znacznym udziale środków pozabudżetowych. Przedstawiono w niej: dwa etapy modernizacji portu rybackiego, zabezpieczenie miasta przed powodzią specjalnymi zaporami oraz perspektywiczne plany modernizacji portu wewnętrznego połączonego z systemem dróg dojazdowych do obydwóch części portu. Osobno referat integracji europejskiej i inwestycji Urzędu Miejskiego przedstawił drugą z obecnie zakończonych ważnych inwestycji. Dotyczy ona „Termomodernizacji samorządowych szkół i przedszkoli w mieście Darłowo”. Pieniądze na ten cel pochodzą w 85 procentach z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15 procentach z budżetu miasta. Całkowita wartość przedsięwzięcia wraz z robotami dodatkowymi dochodzi prawie do 5 milionów zł.

Zmiany w budżecie

Na wniosek skarbnika miasta dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.274.077 zł oraz przeniesiono planowane wydatki na kwotę 333.938 zł. Na zwiększenie dochodów o kwotę 1.097.671 zł, wpłynęło przekazanie tej sumy miastu  w postaci zwrotu ze środków UE i tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego za zrealizowane zadania inwestycyjne termomodernizacji 7 placówek oświatowych. Środki te przeznaczono na spłatę kredytu i pożyczki. Zmniejszono o 300 tys. środki na budowę ul. Kopernika i przeznaczono je m.in. na opracowanie dokumentacji na rewitalizację starówki, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przystani jachtowej oraz na budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Na to ostatnie zadanie inwestycyjne wchodzące obecnie do realizacji zwiększono wydatki o kwotę 704.546 zł. Z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 wprowadzono sumę 313 tys. zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego oraz opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie plaży w Darłówku Wschodnim, budowę dróg tymczasowych na ul. Letniej i Wiosennej oraz na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. Ponadto zwiększono wydatki o 100 tys. zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia. W zmienionym budżecie ujęto także dochody i wydatki w wysokości 120 tys. zł, które wpłyną do kasy miasta z tytułu opłat parkingowych i zostaną przeznaczone na zatrudnienie inkasentów i obsługę płatnych stref parkowania. Po dokonanych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami ogółem w wysokości 44.618.808 zł i wydatkami ogółem 47.846.707 zł. W tej sumie wydatki majątkowe stanowią 12.721.312 zł, czyli 26,6 procenta ogółu wydatków. Tegoroczny budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 3.227.898 zł, który zostanie pokryty środkami z prefinansowania i kredytem.

Korekta Funduszu Ochrony Środowiska i dotacje na konserwację zabytków

Po korekcie budżetu miasta zmieniono także przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główna zmiana polegała na wydzieleniu kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na demontaż i utylizację elementów zawierających azbest z miejskich obiektów budowlanych.

Następnie radni rozpatrzyli wnioski dwóch parafii: p.w. MBC i Św. Gertrudy o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na zabytkach.  W efekcie przyznano 97 tys. zł na zmianę pokrycia dachu na kościele p.w. Św. Jerzego, którego koszt ogółem wyniesie 127.249 zł oraz kwotę 3.000 zł dla parafii Św. Gertrudy na dofinansowanie badań geotechnicznych, które ustalą przyczyny pęknięć i zarysowań fundamentów oraz stopień ich zasolenia w XIV wiecznej budowli.

Pozostałe uchwały

Z kolei radni znowelizowali stare stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na obszarze miasta. Pozostawały one bez zmian przez ostatnie pięć lat. Wprowadzono również znaczne ulgi w tych opłatach w przypadku zmian w obiektach zapewniających dostępność osobom niepełnosprawnym oraz w przypadku remontu elewacji i dachu od strony drogi.

Rozwijające się Darłowo powoduje konieczność wydzielania nowych nieruchomości w różnych częściach miasta. Dlatego podjęto uchwałę o przedłużeniu ulic Józefa Chełmońskiego i Juliusza Słowackiego.

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Grosza w oparciu o zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz wójtów, burmistrzów, starostów radni jednomyślnie ustalili nowe wynagrodzenie dla burmistrza miasta. Wynosi ono obecnie bez dodatku stażowego - 10.920 zł brutto. Przewodniczący Rady Miejskiej w uzasadnieniu tej zmiany przedstawił m. in. ogromne zaangażowanie burmistrza w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Tylko w obecnej kadencji burmistrz pozyskał ich prawie 15 milionów. Ponadto dzięki wysiłkom i zapobiegliwości burmistrza dalsze darłowskie projekty modernizacji portu wewnętrznego w powiązaniu z krajowym i wojewódzkim systemem nowej sieci dróg dojazdowych do portu mają duże szanse na realizację w latach 2010 – 2013.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2008

Miejskie Gimnazjum po termomodernizacjiZespół Szkół im. S. Żeromskiego po termomodernizacji

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl