Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589057, w wrześniu 34288, dziś 63; on-line: 80

Echo Darłowa

Złoty Jubileusz Ogólniaka

Z historii szkoły

W tym roku minęło już półwieku od momentu ciągłego działania Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. Zachowane w archiwach dokumenty potwierdzają istnienie średniej szkoły ogólnokształcącej już w pierwszych dniach listopada 1945 r. Stało się tak dzięki staraniom pierwszego powojennego burmistrza Darłowa i przedwojennego nauczyciela gimnazjum Stanisława Dulewicza. Była to filia Państwowego Liceum i Gimnazjum w Sławnie. Początkowo nauka odbywała się w prawym skrzydle obecnego Gimnazjum Miejskiego przy ul. Franciszkańskiej. Pełniącym obowiązki dyrektora szkoły średniej kuratorium gdańskie z siedzibą w Sopocie mianowało Stanisława Dulewicza. W skład pierwszego grona nauczycielskiego weszli: Alina Halińska – nauczycielka szkół średnich w Krzemieńcu i następnie w Łodzi, Janina Ilmoja nauczycielka i żona naczelnika Morskiego Urzędu Rybackiego w Darłowie, Piotr Paul - student poznańskiego uniwersytetu i wiceburmistrz Darłowa, ksiądz Władysław Tyniecki, Aleksander Tarnowski – poliglota i kustosz muzeum, Piotr Wachowiak - późniejszy burmistrz Darłowa, Alfons Milewski – organista, muzyk i nauczyciel śpiewu, Jan Lipiński - nauczyciel. Naukę rozpoczęło 54 chłopców i dziewcząt, ale ich liczba stopniowo rosła. Po uprzątnięciu, zdezynfekowaniu i remoncie dawnej szkoły hanzeatyckiej w której mieścił się wojenny szpital przeniesiono tam gimnazjum na początku 1946 r. Utworzono także internat w budynku obok mostu na Wieprzy. Po roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Stefana Żeromskiego w Darłowie usamodzielniło się. W związku z zapotrzebowaniem na fachowców potrzebnych w gospodarce morskiej rozwiązano liceum ogólnokształcące i równocześnie w jego miejsce utworzono w 1947 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej. Nowa szkoła średnia corocznie zmieniała strukturę organizacyjną. Istniały kolejno Państwowe Liceum Administracyjno – Handlowe, Państwowe Gimnazjum Spółdzielcze, Państwowe Liceum Spółdzielcze, Szkoła Zawodowa Galanteryjno – Skórzana. Ostatecznie w roku 1953 utworzono Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego. 

Powiększające się miasto potrzebowało jednak średniej szkoły ogólnokształcącej. Już w trakcie budowy szkoły podstawowej przy ul F. Chopina 4 podjęto decyzję, że w nowym budynku obok szkoły podstawowej zostanie utworzone liceum ogólnokształcące. Inauguracja pierwszego licealnego roku szkolnego miała miejsce 7 września 1956 r. Pierwszym dyrektorem LO został Andrzej Gustaw Cichocki, przedwojenny oficer Korpusu Ochrony Pogranicza w randze majora rezerwy. Jak czytamy w okolicznościowym wydawnictwie pt. „50 lat szkoły” opracowanym przez Danutę Szkopińską w 1956 r. nowa „jedenastoletnia” szkoła posiadała 11 sal lekcyjnych, dwie pracownie biologiczną i fizyko – chemiczną, salę gimnastyczną, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kancelarię, gabinet lekarsko – dentystyczny, gabinet pomocy naukowych, gabinet geograficzno – historyczny, świetlicę szkolną z kuchnią i dwie szatnie oraz mieszkanie dla dyrektora, woźnego i schron przeciwlotniczy. Centralne ogrzewanie uruchomiono dopiero w grudniu. Teren szkoły ogrodzono, urządzono boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz bieżnię i skocznię. Jedenastolatka składała się z siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego. W roku 1956 szkoła posiadała również internat dla 30 uczniów, który mieścił się przy ul. Tkackiej 2. W latach pięćdziesiątych działały w szkole takie organizacje społeczne jak np.: Samorząd Szkoły, Związek Młodzieży Socjalistycznej, ZHP, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Sportowe, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Szkolne Koło Obrony Kraju, Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Ponadto w szkole działały: chór, koło praktyczno – techniczne oraz koła: modelarskie, fotograficzne, artystyczne i sportowe. W roku szkolnym 1957/58 zorganizowano Wieczorowe Liceum ogólnokształcące dla oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Następnie w roku 1961 przy LO utworzono filię koszalińskiego LO dla Pracujących, której kierownikiem został Adam Mościcki. Z nowym rokiem szkolnym 1 września 1965 r. zlikwidowano tzw. „jedenastolatkę”. W jej miejsce powstało 4 - letnie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. Od tego czasu LO miało dyrektora, a Szkoła Podstawowa nr 2 kierownika.

W ramach miejskich obchodów 1000 – lecia Państwa Polskiego i 10 – lecia LO w Darłowie, gdy dyrektorem liceum był Zbigniew Stańczak reaktywowano imię patrona szkoły jakie miała w roku 1946 i już oficjalnie za zgodą kuratora przyjęto nazwę LO im. Stefana Żeromskiego. Równocześnie szkole ufundowano sztandar i tablicę pamiątkową. Od września 1968 r. SP przeszła pod dyrekcję SP nr 3 im. WOP. Rok później utworzono w budynku szkoły Zasadniczą Szkołę Rolniczą, którą przekształcono w 1974 r. w Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą i następnie zlikwidowano w 1976 r. W tym samym roku przestało funkcjonować Liceum dla Pracujących. W tym czasie „Ogólniak” uzyskał Status Szkoły Wiodącej. W województwie koszalińskim tak wyróżniono jeszcze dwa licea w Ustce i w Połczynie Zdroju.
W roku 1970 władze województwa koszalińskiego zaplanowały likwidację kilku ogólniaków, w tym także darłowskiego. Ten zamysł spotkał się z gwałtowną i zdecydowaną reakcją środowiska intelektualnego ze Zbysławem Góreckim i Zbigniewem Stańczakiem na czele oraz protestem nauczycieli, rodziców i wojska. Zmusiło to władze polityczne do wycofania się z tego niecnego zamiaru. Od 1 września 1982 r. znowu połączono SP nr 2 i LO w Zespół Szkół Ogólnokształcących. W tym samym roku ponownie utworzono w budynku szkoły Liceum dla Pracujących. Wówczas uczniowie klasy IV LO Helena Święch (słowa) i Dariusz Kos (muzyka) zostali autorami hymnu szkolnego. Trzy lata później powołano trzyletnie Średnie Studium Zawodowe o profilu społeczno – prawnym.
Z dniem 1 stycznia 1991 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego. W jego skład weszły utworzone rok później 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa i dwa lata później Liceum Zawodowe. Tego samego roku w budynku przy ul. Tkackiej ulokowano sześć oddziałów SP nr 2. Od 1 stycznia 1996 r. organem prowadzącym dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego jest darłowski samorząd. W tym czasie zapoczątkowano reorganizację ZS, polegającą na stopniowym przenoszeniu oddziałów SP do innych szkół. Filię SP nr 2 z klasami I-III przy ul. Tkackiej przejęła dyrekcja SP nr 1 im. Jana Kochanowskiego.
W październiku 2003 r. w budynku szkoły odbyła się inauguracja roku akademickiego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W tej zamiejscowym punkcie PAM studia rozpoczęło 126 osób z Darłowa i okolicy.\
Zasłużony dla miasta i Ziemi Darłowskiej Zespół Szkół im. Żeromskiego w minionym pięćdziesięcioleciu opuściło 2635 absolwentów, z tego 2348 to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Zawodowe ma 240 absolwentów z lat 1993 – 2002, a Liceum Profilowane 47 absolwentów z lat 2002 – 2006. W minionym pięćdziesięcioleciu dyrektorami szkoły byli: Gustaw Andrzej Cichocki (1956 – 1964); Zbigniew Stańczak (1964 – 1970), Stanisław Huzarek (1970 -1975), Antoni Nagrabecki (1975 – 1985), Dorota Jaźwińska (1985 – 1996), Józefa Stańczak (1997 – 2001), Bogdan Herbeć (2001 – 2002), Wiesław Lesner (2002 – 2003) Dorota Morawska (2003 – nadal)

Szkoła dziś

Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i absolwenci. Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą: 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące, 3 – letnie Liceum Profilowane, 2-3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza tu 436 uczniów, a uczy ich 30 – osobowa kadra pedagogów.

W LO uczniowie uczą się w klasach z rozszerzonymi przedmiotami:

 •  językiem angielskim i informatyką,
 •  językiem angielskim, niemieckim, biologią i geografią,
 •  językiem polskim, historią i językiem angielskim.
 • Liceum profilowane to trzyletnia szkoła ogólnokształcąca o profilu zarządzanie informacją. Natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest 2 – 3 – letnią szkołą na podbudowie gimnazjum, która przygotowuje teoretycznie do podjęcia pracy zawodowej. W połączeniu z praktyczną nauką zawodu daje wiedzę potrzebną do pracy zawodowej. Zespół szkół im. S. Żeromskiego to szkoła nowoczesna, kształcąca i wychowująca młodzież w duchu integracji europejskiej. Lekcje odbywają się w 16 salach lekcyjnych i 2 salach gimnastycznych. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Szkoła zapewnia nowoczesne metody zdobywania wiedzy, udostępnia uczniom 2 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.
  Biblioteka szkolna to nowoczesne centrum informacyjne. Oprócz bogatego księgozbioru dostosowanego do potrzeb szkoły znajduje się w niej Multimedialne Centrum Informacji. Od roku szkolnego 2003 /2004 Zespół Szkół bierze czynny udział w programie „Szkoła Ucząca się”. Ten program opracowany przy współpracy z polsko – amerykańską Fundacją – Wolności pomaga szkole w osiąganiu celów edukacyjnych i wychowawczych oraz powoduje, że szkoła dzięki współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców staje się coraz lepsza. W ubiegłym roku szkolnym ZS przystąpił do programu „Szkoła Marzeń”. Jest to projekt pomocy uczniom ze środowisk wiejskich. W ramach tego projektu szkoła otrzymała dotację w wysokości 88 tysięcy złotych na przedsięwzięcia wzbogacające proces nauczania takie jak np. wycieczki zagraniczne. W szkole działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu „Promyk Nadziei”, który angażuje uczniów do dobrowolnej i bezinteresownej pomocy osobom jej potrzebującym. Od 29 października 2002 r. działa Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. W jego skład wchodzą absolwenci szkoły oraz jej byli nauczyciele. Integruje ono środowisko związane z liceum i propaguje jego dorobek. Coraz częściej odbywają się klasowe i szkolne zjazdy absolwentów LO. Absolwenci tej szkoły cenią sobie zdobytą tu wiedzę i wychowanie. Na przestrzeni pięćdziesięciolecia szkoła wykształciła wielu profesorów i wykładowców wyższych uczelni, twórców kultury, parlamentarzystów, burmistrzów, szefów firm i przedsiębiorstw, nauczycieli oraz normalnych rzetelnych ludzi pracy. Duże sukcesy odnosi szkoła w ogólnopolskich konkursach na szkolne przedsiębiorstwa. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, indeksy na studia w renomowanych uczelniach oraz dziesiątki nagród w wojewódzkich i krajowych konkursach wiedzy i umiejętności.

  Obchody 50 – lecia


  Złoty jubileusz Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego obchodził godnie i uroczyście. Połączono go ze zjazdem absolwentów. Obchody jubileuszowe rozpoczęto 13 października br. na dziedzińcu szkolnym ślubowaniem klas pierwszych, które odbyło się w obecności samorządowych władz miasta Darłowa i grona pedagogów. Następnie młodzież brała udział w konkursie poświęconym patronowi szkoły pt. „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” Tego samego dnia prelekcję na temat historii szkoły przedstawił jej były dyrektor Zbigniew Stańczak.
  Główne uroczystości miały miejsce w Dniu Edukacji Narodowej – 13 października. W Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w intencji pomyślności szkoły oraz za dusze jego absolwentów i pedagogów odbyła się uroczysta msza święta. Po mszy uczniowie i absolwenci złożyli wiązanki kwiatów na grobach nauczycieli i absolwentów.
  Najważniejsza uroczystość miała miejsce w wypełnionej do ostatniego miejsca sali kina „Bajka”. Tam uczniowie i nauczyciele przypinali każdemu przybyłemu do „klapy” metalowe znaczki z logiem szkoły i okolicznościowym napisem dotyczącym jubileuszu półwiecza Liceum. Wręczano również każdemu okolicznościowe wydawnictwo pt. „50 – lat Szkoły” opracowane przez zespół reakcyjny w składzie: Dorota Morawska, Edyta Resil, Janusz Resil, Joanna Szymońska i Danuta Szkopińska. Uroczystość zaszczycili m.in. minister – członek Rady Ministrów - Przemysław Gosiewski i równocześnie absolwent LO, wiceminister oświaty - Sławomir Kłosowski, wojewoda zachodniopomorski Robert Krupowicz, zachodniopomorski kurator oświaty Maciej Kopeć, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz również absolwent LO, byli dyrektorzy LO, absolwenci i młodzież. Na wstępie dyrektor Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego przedstawiła główne osiągnięcia szkoły na przestrzeni 50 – lecia. Życzenia dalszego rozwoju, podziękowania za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej złożyli m.in.: minister Przemysław Gosiewski, wiceminister oświaty S. Kłosowski i burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Rada Rodziców ufundowała dla znaczniejszych gości i osób, które wspomagały szkołę w procesie kształcenia statuetkami „Tarczy szkolnej LO Żeromskiego”.
  Wspaniale przebiegała część artystyczna. Pomysłowa reżyseria, dowcipne teksty, świetnie dobrana muzyka zilustrowały pół wieku działalności Liceum. Znakomitym pomysłem okazało się wręczanie „Złotych Stefanów” (od imienia Żeromskiego) zasłużonym absolwentom LO. Dowcipne umotywowanie trójki konferansjerów każdej nagrody wywoływało salwy śmiechu. „Złotą Tekę” otrzymał – Przemysław Gosiewski, „Złotą Koronę” dostała wice miss Polonia Monika Laskowska, „Złotym Obiektywem” uhonorowano Arkadiusza Tomiaka utalentowanego operatora filmowego, za „Złotą Parę” uznano Józefę i Zbigniewa Stańczaków, byłych dyrektorów szkoły. Za „Złotego Gospodarz” uznano burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza. „Złotą Lirę” otrzymali autorzy hymnu szkolnego Helena Święch (słowa) i Dariusz Kos (muzyka). „Złotą Rybkę” dostał Andrzej Pancewicz za pomysł i realizację budowy statków z rybich ości. „Złotą Szprychę” otrzymała wielokrotna mistrzyni Polski w kolarstwie Anna Skawińska. „Złoty Cyrkiel” wręczono Janinie Hryckiewicz – nauczycielce matematyki w LO. Za „Złote Pokolenie” uznano rodzinę państwa Narlochów, których trzecie pokolenie uczęszcza do darłowskiego Liceum. „Złote Berło” wręczono dyrektorce Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego. Wyśmienitą część artystyczną i całe prowadzenie uroczystości oglądaliśmy dzięki Edycie i Januszowi Resil.
  Tego samego dnia zwiedzano jeszcze Zespół Szkół, dawne kroniki szkolne, nowoczesne pracownie i gabinety metodyczne. Wieczorem odbył się bal absolwentów i nauczycieli w ośrodku „Jan” w Darłówku. Nazajutrz 15 października miało miejsce spotkanie absolwentów i nauczycieli w plenerze przy grillu.

   

  L. Walkiewicz
  Darłowo, ED 9/2006

  Auta Retro

  strona główna

  o nas

  reklama

  kontakt

  Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

  infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
  mapa.gmina.darlowo.pl

   

   

   

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl