Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 9750240, w maju 9674, dziś 745; on-line: 246

Echo Darłowa

Podpisano umowę na wykonanie bezpiecznego placu zabaw dla Trójki

W poniedziałek 3 października w darłowskim ratuszu Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo i Tomasz Krakowski-dyrektor na Polskę firmy Wehrfritz podpisali umowę na "Przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż urządzeń na potrzeby wykonania szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".

Wraz z podpisaniem umowy miasto przekazało wykonawcy teren pod budowę. Wehrfritz jest największą w Europie firmą zajmująca się produkcją mebli i placów zabaw. Główną siedzibę posiada w Bawarii, a filie ma m.in. w USA, Japonii i w Polsce we Wrocławiu. Spółka Wehfritz wygrała przetarg nieograniczony na budowę szkolnego placu zabaw przy SP nr 3 za kwotę - 223.990 zł

W ramach tej inwestycji przy SP nr 3 im. Żołnierza WOP zostanie wykonany plac zabaw o powierzchni 240 m2 wyłożony pomarańczowo-niebieską bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki. Na placu zabaw zostaną zamontowane takie urządzenia zabawowe jak n.p.: tzw. ptasie gniazdo, drążki do podciągania się, wieża z pomostem i zjeżdżalnią, belka do balastowania, most z talerzykami do balansowania, tunel linowy z poręczami i inne. Plac zabaw powstanie w ramach rzą­do­wego pro­gramu "Ra­do­sna Sz­ko­ła", który wspiera zarówno publiczne jak i nie­pu­blicz­nych szkoły pod­sta­wowe udzielając im  50. procentowego wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dy­dak­tycz­nych do miejsc zabaw w szko­le i na u­rzą­dze­nie szkol­ne­go placu zabaw. Pro­gram "Ra­do­sna Sz­ko­ła", u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej, po­rów­ny­wal­nych ze stan­dar­dami wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

Drewniane elementy w urządzeniach zabawowych zostaną wykonane z pięciokrotnie klejonego modrzewia. Miasto otrzyma na całą inwestycję pięcioletnią gwarancję..

Planowany termin zakończenia inwestycji to 10 listopad 2011.

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl