Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 10589169, w wrześniu 34350, dziś 125; on-line: 192

Echo Darłowa

Przed pierwszym dzwonkiem

Darłowskiemu samorządowi podlegają Zespół Szkół w Darłówku, składający się ze SP i gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza oraz Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego.
Z nowym rokiem szkolnym 2006/2007 w murach tych czterech placówek oświatowych naukę rozpocznie 1901 uczniów, w tym 885 w szkołach podstawowych, 580 w gimnazjach i 436 szkołach ponad gimnazjalnych.
Zobaczmy jak wygląda ich przygotowanie do nowego roku szkolnego.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im Żołnierza WOP naukę będzie pobierać 726 uczniów w 31 oddziałach. Liczba ich zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 52 uczniów Dyrektor SP Hanna Mikulska zatrudnia w niej 53 nauczycieli w tym 47 pełnozatrudnionych. Szkoła posiada znakomitą kadrę pedagogiczną, w śród której znajduje się 12 nauczycieli dyplomowanych, 31 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażystę. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Ponadto 11 nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z terapii pedagogicznej, dające im uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Siedmiu pedagogów ma rozszerzone uprawnienia z oligofrenopedagogiki, co umożliwia im pracę z dziećmi o lekkim upośledzeniu. Jedna z nauczycielek jest specjalistką od pedagogiki specjalnej i będzie prowadzić zajęcia z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim i umiarkowanym. Trójka nauczycieli ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia ścieżki edukacyjnej – wychowanie do życia w rodzinie. Zgodnie z realizacją zadań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciele pracują na podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji narodowej. Jedenastu nauczycieli rozszerza i modyfikuje przyjęte programy o opracowane przez siebie innowacje pedagogiczne zgłoszone w Kuratorium Oświaty.
W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny w pełnym wymiarze godzin, dwóch logopedów po półetatu i psycholog. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych prowadzonych przez dwie nauczycieli w godzinach od 7 do 16. Opiekę pielęgniarską nad uczniami przez 4 dni w tygodniu prowadzi dyplomowana pielęgniarka. Szkoła ma opracowany i realizuje program wychowawczy oraz profilaktyczny. Zadania w nim zawarte służą zapobieganiu przemocy, agresji i narkomanii. Dla uczniów specjalnej troski prowadzone będą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze. Uczniowie z wadami postawy uczestniczyć będą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej mówi Hanna Mikulska dyrektor SP nr 3 i dodaje, że szkoła posiada wiele kół zainteresowań oraz szkolny Program Wsparcia Ucznia. W celu poprawy bezpieczeństwa i nauczycieli szkoła zatrudnia ochroniarza.
W okresie wakacji w 10 z 23 salach lekcyjnych na sufitach położono płyty gipsowe, wyremontowano część korytarza, położoną przy stołówce szkolnej. W miejsce łatwopalnej drewnianej boazerii położono tynk z żywic epoksydowych oraz pomalowano cztery klasy lekcyjne. Dokonano także przeglądu kotłów centralnego ogrzewania, aby być dobrze przygotowanym do nowego sezonu grzewczego. Ponadto z własnych funduszy pomalowano cztery sale lekcyjne i pomieszczenie biurowe. W najbliższym czasie szkoła ma zamiar wyremontować sportowe boiska oraz ogrodzić nowym ogrodzeniem tereny szkolne.
Szkoła ma 23 sale lekcyjne wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne, w 10 z nich znajdują się telewizory i magnetowidy. Sala do nauki informatyki zawiera 9 stanowisk komputerowych i jedno stanowisko z serwerem. Osobna pracownia komputerowa z Internetem wyposażona jest w 10 zestawów uczniowskich, serwer, komputer przenośny oraz projektor. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w dwóch salach gimnastycznych o powierzchni 168 i 134 m2. Zdaniem nauczycieli informatyki w celu polepszenia organizacji roku szkolnego i skróceniu dwuzmianowości zajęć komputerowych należy wyposażyć szkołę w drugą pracownię komputerową na 8-9 stanowisk. Szkoła boryka się z brakiem nagłośnienia, co psuje efekt pieczołowicie przygotowywanych wszelkich imprez szkolnych.
MEN pozytywnie rozpatrzyło przesłany doń wniosek o wprowadzenie w klasach pierwszych dwóch godzin nauki języka angielskiego. Samorząd ma otrzymać na jego realizację dotację celową. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego uruchomiono w szkolnej bibliotece czytelnię multimedialną sfinansowaną przez Kuratorium Oświaty i burmistrza miasta w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Kuratorium zapewniło sprzęt komputerowy, a burmistrz nowe meble i remont sali. Warto również wspomnieć, że w okresie wakacji całkowicie zmodernizowano chodniki i ulicę WOP prowadzącą do szkoły.

W Zespole Szkół w Darłówku naukę rozpocznie w nowym roku szkolnym 2006/2007 - 159 uczniów w Szkole Podstawowej i 106 uczniów w Gimnazjum. Dyrektor Bogdan Herbeć zatrudnia 24 nauczycieli, w tym 19 na pełnym etacie. Kadra pedagogiczna składa się z 12 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 4 kontraktowych i stażysty. Kwalifikacje nauczycieli całkowicie zaspakajają potrzeby szkoły w zakresie realizacji zadań oświatowych.
Szkoła dysponuje 11 salami dydaktycznymi, w tym salą komputerową oraz salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką i stołówką. Do szkoły dojeżdża 156 dzieci z Darłowa specjalnymi autobusami podstawianymi pod szkołę przez PKS. Uczniowie oczekujący na przyjazd autobusu mają zabezpieczone oczekiwanie w świetlicy szkolnej, prowadzonej przez kwalifikowanego pedagoga. Nauka w nowym roku szkolnym będzie się odbywać w godzinach od 730 do1450.
W ostatnim okresie wyremontowano dwie klaso – pracownie oraz wyposażono je w nowe meble. Przy dużej pomocy rodziców wyremontowano częściowo górny hol i odnowiono bieżnie na boisku. Ponadto szkoła zyskała nową salę dydaktyczną po byłej kotłowni. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zostanie jeszcze wykonany remont toalet oraz trzy klaso – pracownie zostaną wyposażone w nowe meble szkolne. Zespół Szkół liczy, że w najbliższym czasie w ramach termomodernizacji szkoły zostanie wykonany remont dachu oraz wymienione okna.

W Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza naukę rozpocznie w roku szkolnym 2006/2007 - 474 uczniów. Dyrektor Janina Kolańska zatrudnia tam 40 nauczycieli, w tym jednego na część etatu. Doświadczona kadra pedagogiczna składa się z 27 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 2 kontraktowych i stażysty. Wśród nauczycieli 39 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, a jeden wyższe zawodowe. Aż 22 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, a 9 posiada ukończone kursy kwalifikacyjne do nauczania drugiego przedmiotu. Rodzice uczniów mogą być spokojni oddając swoje dzieci w ręce tak wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej. Gimnazjum posiada 14 dużych klas lekcyjnych, 5 mniejszych na zajęcia w grupach językowych lub z klasami mniej licznymi oraz 2 pracownie komputerowe. Ponadto szkoła ma wyremontowaną salę gimnastyczną oraz świetlicę szkolną. Szkoła jest również dobrze przygotowana do wypełniania zadań z zakresu zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Codziennie jest czynna świetlica szkolna dla uczniów, którzy potrzebują opieki, a w szczególności otrzymają pomoc przy odrabianiu prac domowych. W dalszym ciągu będą kontynuowane zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wyrównawcze, a także koła przedmiotowe. Kontynuowana będzie zapoczątkowana w roku 2004 realizacja programu profilaktycznego. Do pomocy w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych oraz profilaktycznych zatrudniony jest pedagog szkolny oraz pomoc psychologiczna na 1 etatu. Jeszcze w czerwcu został w szkole zorganizowany kiermasz książek, gdzie młodzież mogła zakupić książki po atrakcyjnych cenach. Przez wakacje wywieszone były wykazy podręczników na budynku szkolnym. Ponadto wychowawcy klas już w końcu roku szkolnego rozdali uczniom kserokopie wykazu aktualnie obowiązujących podręczników. Uczniowie klas pierwszych mogli skorzystać z wykazów podręczników jakie przekazano do księgarń lub pobrać ich wykaz z sekretariatu.
W okresie wakacji szkoła własnymi siłami pomalowała i odnowiła cztery sale oraz korytarz szkolny łącznika i uczniowskie sanitariaty. Zachodzi pilna potrzeba wymiany zmurszałych i wypaczonych drzwi zewnętrznych oraz doprowadzenie ogrzewania do holu na I piętrze łącznika. Ocieplenia, wymiany okien i położenia nowych tynków wymaga cała elewacja szkoły, ale te prace maja zostać wykonane z udziałem funduszy europejskich.
Miejskie Gimnazjum nawiązało stałą współpracę ze szkołą w Sarstet w Niemczech. Współpraca polega na wymianie doświadczeń i na wzajemnych odwiedzinach młodzieży szkolnej. W minionym roku szkolnym niemieccy uczniowie poznawali Darłowo i okolice, a na wiosnę planujemy odwiedziny naszej młodzieży w Sarstet. Szkoła bierze również udział w programie „Europejskie Mosty Przyjaźni”, który w dużej części polega również na wakacyjnych odwiedzinach w Duisburgu oraz w Darłowie. Przedsięwzięcia te wspierają dopłaty ze stowarzyszeń „Pomerania” oraz z „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W okresie letnich ferii gimnazjalna biblioteka otrzymała wyposażenie do multimedialnej pracowni. Zainstalowano tam 4 komputery dla uczniów, serwer i drukarkę.

W Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego kształcić się będzie w nowym roku szkolnym 2006 /2007 - 436 uczniów. Uczyć ich będzie 29 osobowa kadra nauczycieli, z których 4 jest dyplomowanych, 23 mianowanych oraz 2 kontraktowych. Szkoła ma 16 klaso – pracowni przedmiotowych, salę gimnastyczną i siłownię, w tym 2 klaso - pracownie matematyczne, po dwie do nauki języka polskiego i niemieckiego oraz geograficzną, ekonomiczno angielską, biologiczną, fizyczną, chemiczną, historyczną i katechetyczną oraz do nauki języka angielskiego. Szkoła ma także dwie pracownie komputerowe. Klaso - pracownie posiadają komputery z osprzętem, telewizory, magnetowidy, DVD, kserokopiarki wykorzystywane do celów dydaktycznych. W klaso - pracowniach informatycznych, matematycznej, fizycznej oraz ekonomiczno – angielskiej uczniowie korzystają z internetu - mówi dyrektor Dorota Morawska. Podobnie jest w szkolnej bibliotece, która spełnia rolę Multimedialnego Centrum Informacji.
W ramach przyznanych i wykorzystywanych w roku 2006 środków we własnym zakresie przeprowadzono remont pomieszczenia po byłej kuchni i powiększono świetlicę, w której urządzana jest aula audiowizualna oraz bufet.
Największą bolączką Zespołu Szkół jest konieczność wymiany pieców centralnego ogrzewania. Są one stare, nieekonomiczne i mają za małą moc grzewczą. Zakup nowych obniżyłby koszty związane z ogrzewaniem szkoły oraz zapewniłby prawidłowe utrzymanie temperatur w okresie grzewczym. Ponadto szkoła oczekuje, że w ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna, drzwi i ocieplony dach.
Aktualnie prowadzone są końcowe prace przy wymianie płyt chodnikowych na polbruku przed budynkiem szkoły.
 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 7/2006

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl