Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 7731080, w lipcu 4280, dziś 1303; on-line: 91

Echo Darłowa

Jak założyć firmę? Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Jeżeli masz już opracowany dobry biznes plan i chcesz założyć firmę to zapoznaj się z kilkoma poniższymi radami jak to zrobić.

Każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie takie powinno zawierać najważniejsze informacje na temat firmy, czyli:

  • nazwa firmy, Imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, PESEL, NIP
  • adres siedziby firmy,
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD i datę rozpoczęcia działalności
  • dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu (oryginał do wglądu)

W Urzędzie Miasta Darłowo druk na zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej otrzymuje się w pokoju nr 2 i tam dokonuje się zgłoszenia. Formularz zgłoszenia znajduje się również na stronach internetowych miasta w BIP. Ci, którzy po raz pierwszy zakładają swoją firmę nie ponoszą opłaty za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, pozostali wpłacają kwotę 60 zł. W terminie do 14 dni po złożeniu wniosku burmistrz miasta, doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Następnie w ciągu 14 dni od dnia powstania firmy należy zgłosić rozpoczęcie działalności w Urzędzie Statystycznym w Koszalinie al. Monte Cassino 4, w celu uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do wniosku (druk RG-1) należy dołączyć zaświadczenie, odpis lub wyciąg wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o nadaniu 9-cyfrowego numeru REGON wydawane jest przez Urząd Statystyczny w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia do urzędu.

Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ w takich przypadkach jedyną formą zapłaty jest przelew bankowy. Na rachunek ten jest również przelewany zwrot bezpośredni podatku VAT. Opłata za założenie rachunku bankowego jest zróżnicowana w zależności od banku. W celu założenia konta, banki wymagają dokumentów takich jak:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesja,
  • REGON,
  • dowód osobisty,
  • wzór pieczątki firmowej.

Rachunek firmowy może być używany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS. Koszt wyrobienia pieczątki firmowej waha się w granicach 20-40 zł. Aby tego dokonać, trzeba mieć ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Wniosek o nadanie tego numeru, składany w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie ul. Moniuszki 15, w przypadku podatników podatku od towarów i usług bądź podatku akcyzowego należy złożyć w urzędzie przed dokonaniem przez osobę pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, a w przypadku podatników zwolnionych od podatku VAT - przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej (w przypadku podatku dochodowego).

Zgłoszenie musi zawierać określone dane dotyczące przedsiębiorcy, (gdy jest on osobą fizyczną m.in. nazwisko i imię, adres, obywatelstwo, numer PESEL) oraz prowadzonej przez niego działalności (jej forma organizacyjno-prawna, siedziba, numer REGON, organ rejestrujący).

Kolejnym krokiem jest wybór formy opodatkowania dokonywany w zależności od kosztów i obrotów firmy (książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), a następnie zgłoszenie o wyborze formy opodatkowania (księga przychodów i rozchodów lub ewidencja zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej). Zmienić formę opodatkowania można dopiero w następnym roku po zakończeniu danego roku podatkowego. Nadanie numeru NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy Urząd Skarbowy.

Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczy osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz płatnika składek na Fundusz Pracy. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności bądź zatrudnienia pracownika i musi być ono własnoręcznie podpisane przez osobę zgłaszaną. Niezbędne dokumenty do zgłoszenia to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze Regon. NIP. Warto wiedzieć, że przez okres 2 lat możliwe jest płacenie niższej składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wynosi tylko 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 280,80 przy aktualnym jego poziomie. Ze składek tych mogą korzystać osoby, które rozpoczynają działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Muszą także spełniać jeden z dwóch warunków, mianowicie albo w okresie poprzedzających 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziły innej pozarolniczej działalności, albo nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Dokumenty zgłoszeniowe potrzebne to formularz zgłoszeniowy ZUS ZFA, który jest formularzem zgłoszeniowym płatnika. Do niego należy dołączyć także dokumenty potwierdzające NIP i numer REGON. Następnym formularzem do wypełnienia jest ZUS ZUA, który trzeba wypełnić i złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Formularz ten jest również odpowiedzialny za zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Rozliczać się trzeba poprzez deklaracje rozliczeniową, która powinna być złożona do 10 każdego miesiąca. ZUS w Koszalinie znajduje się przy ul. Juliana Fałata 30, tel. 094 348 55 00.

Kodeks pracy wymaga od przedsiębiorcy również zawiadomienia właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników itp., co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Okręgowa Inspekcja Pracy w Koszalinie znajduje się przy ul. Piłsudskiego 55 tel. 0943488090. Przedsiębiorca ma również obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 6, tel./fax 0943422770 prowadzi w Sławnie w siedzibie starostwa powiatowego bezpłatny punkt konsultacyjny w każdy poniedziałek w godz. 9-15. Tam bezpłatnie można uzyskać informacje dla tych, którzy planują założyć działalność gospodarczą m.in. o: obowiązkach podatkowych, zatrudnianiu pracowników, finansowaniu działalności gospodarczej, kontroli w przedsiębiorstwie, likwidacji lub zawieszeniu działalności gospodarczej, szkoleń itp.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 11/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl