Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

Do tradycji już weszło, że w drugi poniedziałek miesiąca w darłowskim ratuszu na zaproszenie burmistrza dochodzi do spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dorota Kuriatą - pełnomocnikiem burmistrza ds. organizacji pozarządowych. Na lutowe spotkanie przybyło ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z miejskich placówek oświatowych i DOK. Podczas spotkania podano szereg ważnych informacji, dotyczących istotnych spraw dla organizacji pozarządowych. Po pierwsze poinformowano o uchwaleniu programu współpracy miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. Poproszono także organizacje do złożenia w terminie do 2 marca b.r. informacji z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi, w zakresie dotyczącym ich współpracy z miastem. Po drugie pełnomocnik burmistrza przedstawił projekt zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 stycznia 2009 r. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje ułatwienia dotyczące zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. W sytuacjach dotyczących klęsk żywiołowych, katastrof czy awarii technicznych będzie możliwe odstąpienie od procedury otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ustawą, premier będzie mógł np. zlecić organizacji pozarządowej zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert, gdy będzie to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia lub ważny interes publiczny. Jeśli chodzi o działania dotyczące ochrony ludności i ratownictwa, nowe przepisy pozwalają również ministrowi spraw wewnętrznych i administracji ominąć tę procedurę w stosunku do specjalistycznych stowarzyszeń oraz PCK. Ponadto, organ wykonawczy samorządu będzie mógł zlecić organizacji pozarządowej zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadkach, w których wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 30 dni. 

Projekt nowelizacji zakłada także możliwość zawiązywania tzw. umowy o wykonywaniu inicjatywy lokalnej. Chodzi o umowę między reprezentacją danej społeczności, a władzami gminy, na realizację inicjatywy lokalnej. Umowa o wykonywaniu inicjatywy lokalnej nie będzie tworzyć nowego podmiotu i ma wyłącznie charakter przedmiotowy. Wykonywanie inicjatywy opierać się będzie na wykorzystaniu środków własnych stron porozumienia. Zakłada się, że gmina nie będzie przekazywać dotacji na ten cel. Strony umowy będą samodzielnie rozporządzać środkami przeznaczonymi na wykonywanie inicjatywy lokalnej. Dotyczyć ich będą natomiast zobowiązania wynikające z umowy, których suma składa się na wykonanie inicjatywy lokalnej oraz realizację zadania publicznego. Takie przepisy umożliwią gminie wykonanie zobowiązań porozumienia przy udziale gminnych jednostek pomocniczych - sołectw oraz dzielnic. 

Jawności i przejrzystości funkcjonowania organizacji pożytku publicznego służyć ma obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1 proc. podatku naliczonego od osób fizycznych. Jednocześnie status organizacji pożytku publicznego uzyska wyłącznie organizacja prowadząca nieprzerwanie działalność, przez co najmniej 2 lata. Projekt ustawy zakłada także, że członkowie organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem. 

Aby zwiększyć rzetelność i wiarygodność organizacji pożytku publicznego, minister pracy i polityki społecznej będzie mógł żądać wyjaśnień dotyczących jej działalności. Chodzi m.in. o sprawy finansowe związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi w zbiórkach publicznych lub przekazanych przez podatników. Jeśli organizacja nie przedstawi żądanych wyjaśnień, minister będzie mógł wystąpić do sądu o cofnięcie statusu pożytku publicznego. 
Jednostki samorządu terytorialnego, oprócz rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, będą mogły, w zależności od potrzeb wspólnot lokalnych, przygotowywać plany wieloletnie. Dzięki temu uzyskają możliwość planowania wykraczającego poza rok budżetowy. 

Dalszemu rozwojowi instytucji obywatelskich służyć mają Rady Działalności Pożytku Publicznego powoływane na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ich skład, poza przedstawicielami III sektora, wchodziłyby osoby wytypowane przez zarząd województwa oraz wojewodę. 

Zaproponowane przepisy, rozszerzając znacznie zasady i formy dialogu obywatelskiego, tworzą warunki do bardziej skutecznego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej. Przekazywanie części zadań do realizacji organizacjom pożytku publicznego będzie służyć poprawie poziomu i jakości życia obywateli społeczności lokalnych.

Po trzecie przedstawiony został zamiar opracowania mapy aktywności lokalnej opisującej stan istniejący w Darłowie, a jednocześnie będącej narzędziem diagnozowania kondycji społeczności lokalnych i wyznaczenia długofalowych kierunków współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu została powołana grupa inicjatywna ds. opracowania Karty Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto został podany został harmonogram i zakres tematyczny miesięcznych spotkań na 2009 rok. Przy okazji zaproponowana została oferta szkoleniowa, dotycząca warsztatów z zakresu:planowania działań organizacji pozarządowej, od projektu do wniosku, oraz podstawy prawne zakładania stowarzyszenia lub fundacji. Zaproszono też organizacje na zaplanowane w miesiącu lutym spotkania i konferencje. Uczestnicy spotkania otrzymali również wykaz darłowskich organizacji pożytku publicznego, którym można dokonać odpisu 1%. Należą do nich: Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie”, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin i Przyjaciół na terenie Ziemi Darłowskiej i gmin ościennych, Klub Amazonki w Darłowie, Caritas „Pomagam Bliźniemu”.

Na zakończenie poinformowano przedstawicieli organizacji o dostępnych środkach w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów dotacyjnych. Obecnie ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w 2009 r. z zakresu:   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a także onieodpłatnym przekazywaniu żywności najuboższym mieszkańcom Darłowa.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl