Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Współpraca się opłaca

W sali konferencyjnej hotelu Apollo 20 lutego br. miał miejsce panel dyskusyjny na temat Demokratyczny Rozwój Darłowa i współpraca z organizacjami pozarządowymi. W panelu wzięli udział: Arkadiusz Klimowicz – burmistrz miasta Darłowa, Grzegorz Basarab – pracownik Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Jadwiga Czarnołęska – Gosiewska – prezes Ekologicznego Klubu Obywatelskiego EKO – CZUWANIE, Leszek Walkiewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej, Krzysztof Walków – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sławieńskiego oraz wielu innych uczestników spotkania. Konferencje poprowadziła Marta Makuch z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Doświadczenia społeczeństw dobrobytu pokazują, że niezbędnym warunkiem i najpewniejszym gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jest stabilna i dojrzała demokracja. Stabilność demokracji wymaga, by główne podmioty życia publicznego – prywatne i państwowe - dobro wspólne przyjęły za podstawę swego działania.

Uważamy, że podstawą rozwoju naszego miasta jest współpraca administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Współpraca ta jednak musi kierować się zasadami partnerstwa i poszanowania wzajemnej odrębności zagaiła Marta Makuch.

Partnerski współudział administracji publicznej i organizacji pozarządowych w diagnozie społecznej, określaniu zadań i ich realizacji na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego opiera się na jawności działań wszystkich partnerów i wymianie informacji. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby decyzje administracji publicznej podejmowane były z udziałem organizacji pozarządowych.

Współpraca na rzecz rozwoju jest z pewnością lepsza i skuteczniejsza, jeśli administracja publiczna zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości wspiera działania podejmowane z własnej inicjatywy przez aktywnych obywateli w ramach sektora pozarządowego. Istotne jest, aby wsparcie to dokonywało się na zasadzie wspólnych, formalnych uzgodnień między partnerami, mówiła dr Jadwiga Gosiewska.

Współpraca między partnerami powinna mieć swoje odbicie w statutach gmin, powiatów i samorządu województwa oraz w podejmowanych przez nie uchwałach, zawierających jasne zapisy o formach i zasadach udziału organizacji pozarządowych w lokalnej polityce społecznej. Współpraca ta wyrażać się powinna także we wspólnym opracowaniu gminnych, powiatowych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych i wspólnej ich realizacji informował Grzegorz Basarab z CIO.

Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania miastem. Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe są fundamentem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Chociaż podmioty te mają różne zadania i kompetencje, to łączy je wspólny cel- działania na rzecz społeczności lokalnej powiedział w dyskusji burmistrz miasta.

Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem aktywizującym społeczność lokalną.  W Darłowie istnieje ponad 50 organizacji pozarządowych. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w ich działania przekroczyła 1000, co świadczy o tym, jak duże jest w społeczeństwie darłowskim poczucie odpowiedzialności. Obecnie sektor pozarządowy staje się ważnym partnerem instytucji publicznych w rozwiązywaniu problemów życia zbiorowego. Większość tych stowarzyszeń w Darłowie powstała po roku 1989. Nie wszystkie jak podkreślił burmistrz działają aktywnie. Dla bieżącej pracy organizacji pozarządowych istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Stąd też wypływa konieczność tworzenia zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Doceniając coraz większe znaczenie społecznego demokratycznego dialogu w darłowskim samorządzie od niedawna utworzono w Urzędzie Miejskim stanowisko pełnomocnika burmistrza miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu rozszerza się zakres współpracy samorządu z tymi stowarzyszeniami. Corocznie uchwalany jest przez Radę Miejską plan współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Do niedawna współpraca samorządu w Darłowie ograniczała się głownie do działalności wspomagającej rozwój kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, do pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz do nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także działalności charytatywnej oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Obecnie zakres współpracy obejmuje także zadania w sferze:promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania wiedzy i umiejętności a także działań wspomagających rozwój demokracji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Wszyscy dyskutanci orzekli, że w demokratycznym społeczeństwie bezwzględnie potrzebne są organizacje pozarządowe. Zmieniają się też formy współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi. Leszek Walkiewicz (TPZD) powiedział m.in., że w pozyskiwaniu funduszy przez organizacje pozarządowe pomocnym okazałaby się samorządowa dotacja w postaci tzw. wkładu własnego stowarzyszeń, niekiedy warunkującego otrzymanie funduszy. Burmistrz miasta obiecał w przyszłorocznym budżecie utworzenie stosownej rezerwy na tego typu przedsięwzięcia. Dodał przy tym, że jedna z organizacji pozarządowych otrzymała uchwałą Rady Miejskiej takową dotacje, lecz jej nie wykorzystała. Z głosu w dyskusji przedstawicieli powiatu sławieńskiego starosty i wice przewodniczącego Rady Powiatu wynika, że czują oni potrzebę szerszego nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi, lecz na razie powiat nie ma w tej sprawie wypracowanej karty współpracy z tymi stowarzyszeniami. Następie dyskutowano o formach współpracy. Darłowski samorząd współpracuje z różnymi organizacjami poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie:

  • powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  • wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu miejskiego,
  • współpracy przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz mieszkańców Darłowa,
  • współpracy przy organizowaniu akcji charytatywnych itp.

Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz stosowania czytelnych procedur regulujących tę współpracę. Zasady zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom, tryb przeprowadzenia i rozpatrywania ofert realizacji zadań publicznych, sposób rozliczania i kontroli wykonywanych zadań określają odpowiednie ustawy oraz uchwały Rady Miejskiej. Uczestnicy panelu i dyskutanci dzielili się opiniami i doświadczeniami, dotyczącymi dialogu społecznego i współpracy samorządu i organizacji pozarządowych zadeklarowali gotowość do dalszej wzajemnej współpracy.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 2/2009

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl