Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Robocza sesja

W poniedziałek 9 grudnia w sali konferencyjnej ratusza odbyła się druga sesja Rady Miejskiej. Na wstępie Burmistrz Miasta Arkadiusz Klimowicz przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych między sesjami czyli w okresie od 20 listopada do 9 grudnia br. Na początku wydałem zarządzenie o opracowaniu bilansu otwarcia obrazującego aktualny stan miasta i jego finansów. Zaewidencjonuje ono stan miasta i będzie jego obrazem. Raport ten zostanie opracowany do 15 stycznia 2003 r. Równocześnie prowadzę prace studyjne nad zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miasta. Ze wstępnych studiów wynika, że wzmocnienia potrzebuje pion promocji miasta. Obecnie działania promocyjne prowadzą OSiR; DOK i stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miasta. Od kilku lat spadały nakłady na promocję Darłowa. Teraz jestem przekonany, że trzeba ten trend odwrócić.
Na wniosek mieszkańców i radnych w dniu 4 grudnia br. zorganizowałem spotkanie robocze w sali konferencyjnej UM na temat przebudowy odcinka ulicy Powstańców Warszawskich. Wzięli w nim udział mieszkańcy i użytkownicy lokali oraz wykonawca i kierownik referatu Planowania i Rozwoju w UM. Wielu mieszkańców skrytykowało położenie kocich łbów w miejscach gdzie były chodniki. Poza tym kontynuował burmistrz w końcu listopada ogłoszono przetarg na wykonanie monitoringu wzdłuż rzeki Wieprzy w I kwartale przyszłego roku. Na tę inwestycję miasto otrzymało dotację z EKOFUNDUSZU oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie trwa odbiór i usuwanie usterek na zmodernizowanej ulicy Kaszubskiej. Prowadzona jest także korespondencja z Zarządem Dróg Powiatowych w Sławnie w sprawie podpisania porozumienia na remonty i utrzymanie dróg powiatowych na terenie Darłowa w roku przyszłym. Na zakończenie sprawozdania burmistrz poinformował radnych o sprzedaniu nieruchomości komunalnej położonej przy ul Powstańców Warszawskich 64 oraz o przejęciu ponad 22 ha terenów portowych od Skarbu Państwa.

W Trybunie Obywatelskiej

 Prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej Eugeniusz Wójcik życzył dobrej współpracy wszystkim klubom w Radzie Miejskiej oraz zaapelował do Radnych o wsparcie inicjatywy klubu ufundowania sztandaru Pionierów. Zbigniew Łazarewicz postulował o całkowite sprzedanie domów komunalnych ich dotychczasowym mieszkańcom z ulgą w wysokości co najmniej 90%. Ryszard Michalski wnioskował o rozwiązanie problemu parkowania zarówno bezpośrednio na rynku jak i w Darłówku. Uważa również za słuszne zorganizowanie stanowiska obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Działający w osiedlowym samorządzie Ryszard Michalski uznał za konieczne przekazanie kompetencji organizacji corocznego konkursu na najpiękniejsze i najładniej ukwiecone posesje samorządom osiedlowym. W dalszym toku Trybuny Obywatelskiej zabrał głos prezes Klubu Sportowego „Darłovia”. Poinformował radnych i mieszkańców o aktualnym stanie organizacyjnym klubu, który zrzesza blisko dwie setki sportowców, którzy trenują i grają w drużynach od żaków począwszy do czwarto-ligowych seniorów. W związku ze zwiększonym wydatkami Henryk Rzepka wnioskował do Rady Miejskiej o przekazanie „Darłovii” kwoty 8 tys. zł. na dalszą działalność statutową. Mieszkaniec budynku znajdującego się przy ul. Zielonej Tadeusz Harasimowicz prosił o oświetlenie Parku Króla Eryka, o zmodernizowanie systemu ogrzewania w jego budynku oraz o zamontowanie na nim systemu odgromowego. Otrzymał obietnicę, że problem oświetlenia parku zostanie rozwiązany w oparciu o środki przyszłorocznego budżetu. Miłym akcentem sesji było wręczenie pucharu przez Burmistrza Miasta prezesowi Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska za wyniki osiągnięte w Olimpiadzie Młodzieży. Puchar ufundował Wojewoda Zachodniopomorski. Eugeniusz Adamów dziękując za wyróżnienie poinformował, że prawdopodobnie przyszłoroczna Olimpiada Młodzieży będzie miała miejsce w Darłowie.

Likwidacja ZOZ  u w Darłowie


Z udziałem wszystkich darłowskich radnych w Radzie Powiatu w Sławnie rozpatrywano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Darłowie. Z informacji wice starosty Tomasza Bobina wynika, że darłowski ZOZ jest zadłużony na sumę 1miliona 300 tys. złotych. Tej kwoty nie jest w stanie obecnie spłacić powiat. Dlatego też radni Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowali powiatową uchwałę o przedłużeniu terminu likwidacji ZOZ -u do 31 grudnia 2003 roku, pod warunkiem, że szpital powiatowy nie wywiezie sprzętu i aparatury specjalistycznej z Darłowa.

Podatek od nieruchomości

W dalszej części obrad radni zajęli się pakietem uchwał podatkowych, które są podstawą do uchwalenia przyszłorocznego budżetu miasta. Na pierwszy ogień poszły stawki podatku od nieruchomości. Po rzeczowej dyskusji uchwalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku (w nawiasach podaję stawki z roku 2002):
1.Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków - 0,62 (0,58)zł. od 1 m2 powierzchni;
b) pozostałych  0,20 (0,08) zł. od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków i ich części:
a) mieszkalnych  0,50 (0,47) zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,89 (15,92) zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 (16,89) zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) pozostałych - 5,78 (5,60) zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% (2%) ich wartości
W tej uchwale radni zwolnili z podatku od nieruchomości m.in.: nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy Miasto Darłowo, które nie są w posiadaniu innych podmiotów;
Średnio stawki podatku wzrastają o około 5%. Za wyjątkiem podatku od budynków zajętych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, gdzie stawka podatku maleje o ponad 80 %.

Podatek od posiadania psów

Dużą niespodziankę zrobili radni właścicielom psów i piesków. Wniosek Burmistrza Miasta o obniżenie podatku od posiadania psa z 26,50zł. jaki obowiązywał w roku 2002 do 10 zł w roku przyszłym przyjęli przytłaczającą większością głosów. Nic nie będą płacić za posiadanie psa: osoby niewidome, głuchonieme, niedołężne, mające powyżej 65 lat i prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe oraz właściciele gospodarstw rolnych mających dwa psy do pilnowania gospodarstwa.

Opłaty targowe


Z dniem 1 stycznia 2003 roku w Darłowie będą obowiązywały następujące stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych i nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na miejskich targowiskach:
1) przy sprzedaży z wozu konnego własnych produktów rolnych - 12,50 zł
2) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, przyczep:
a) o ładowności do 2 ton - 19,00 zł.
b) o ładowności powyżej 2 ton - 26,50 zł.
3) przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki, koszów, stoisk od osoby:
a) sprzedającej wyroby własnej produkcji:
- rolno - spożywcze - 4,50 zł.
- pozostałe - 8,00 zł.
b) sprzedającej pozostałe artykuły nie będących wyrobami własnej produkcji - 14,50 zł.
4) przy sprzedaży ze stołów będących wyposażeniem targowiska:
a) wyrobów własnej produkcji:
- rolno-spożywczych - 5,50 zł.
- pozostałych - 8,50 zł
b) innych artykułów nie będących wyrobami własnej produkcji - 16,50 zł. Poszczególne opłaty targowe rosną o 50 groszy.
Biorąc pod uwagę, że wielu bezrobotnych mieszkańców naszego miasta w okresie sezonu letniego sprzedaje różnego rodzaju wyroby w Darłówku radni na wniosek Tomasza Mielczarka obniżyli wysokość dziennej opłaty targowej z 30,00 na 20,00zł. taką samą opłatę będą wnosić sprzedawcy spoza Darłowa, co uszczupli wysokość budżetu miasta o około 30 tysięcy zł. Równocześnie obniżono wynagrodzenie inkasentom pobierającym opłatę targową z 15 do 13%.

Opłata miejscowa

Wysokość opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających na terenie Darłowa dłużej niż jeden dzień w celach wypoczynkowych, turystycznych, zdrowotnych i szkoleniowych ustalono w wysokości 1,60 (1,52)zł za każdy dzień pobytu. Nowa stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2003 roku. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej sumy. Opłaty nie pobiera się  od osób przebywających w szpitalu, osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od nieruchomości mających dom letniskowy w miejscowościach w których pobiera się opłatę miejscową.

Cena drewna

Średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie miasta obniżono do wysokości 59,08 zł. za 1 m3.

Cena skupu żyta

Średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie miasta obniżono do 30,00 zł. (32,00) za 1 kwintal żyta.

Opłata administracyjna

Za czynności urzędowe takie jak np. wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ustalono opłatę w wysokości 20,00 (19,00)zł.

Zmiany w budżecie


W dalszym toku obrad radni dokonali kilu zmian w tegorocznym budżecie miasta. Zlikwidowano rezerwę w wysokości 8.000 zł i przeznaczono ją na zadania z zakresu kultury fizycznej. Otrzyma tę sumę Darłovia na zakup sprzętu sportowego. Zwiększono również dochody i wydatki o 33.200 zł otrzymanych od wojewody z przeznaczeniem 25 tys.zł na sfinansowanie oświetlenia i konserwacji punktów świetlnych oraz 8.200 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Po uchwalonych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami w wysokości 21.898.229 zł i wydatkami na kwotę 22.164.662 zł.

Składy Komisji Rady

Następnie po zatwierdzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przystąpiono do wyboru składów osobowych i przewodniczących pozostałych komisji RM.
W skład Komisji Budżetu i Finansów powołano: Marię Fryczyńską - Maksymiak, Bogusława Janiczaka, Genowefę Klingiert jako przewodniczącą, Bogdana Sajko, Krystynę Sokolińską, Jacka Szulca, Elżbietę Wójcik. Do Komisji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami powołano trzech radnych: Zbigniewa Grosza jako przewodniczącego i członków Marka Rzepkę, Czesława Woźniaka. Komisja Turystyki, Promocji, Sportu i Rekreacji liczy 4 radnych. Przewodniczącym został Stanisław Ślązak, a członkami: Bożena Magier, Tomasz Mielczarek, Edward Ziółkowski. Oprócz Zygmunta Jęcki, który został przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych jej członkami zostali: Maria Fryczyńska Maksymiak, Bożena Magier, Tomasz Mielczarek i Krystyna Sokolińska. W Komisji Gospodarki Miejskiej i Morskiej będą działali Bogusław Janiczak jako przewodniczący i członkowie: Marek Rzepka, Bogdan Sajko, Stanisław Ślązak. W wyborach do poszczególnych komisji zostały uwzględnione życzenia wszystkich radnych, którzy sami zgłosili się do pracy w poszczególnych komisjach. Przed końcem sesji radni apelowali aby częścią diety za posiedzenie wspomóc dzieci z Domu Dziecka, lub Caritas, albo TPD. Na zakończenie sprawnie prowadzonej sesji przez przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Szulca Burmistrz Miasta Arkadiusz Klimowicz złożył radnym życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia Do życzeń dołączył się przewodniczący RM, który zapowiedział, że jeszcze w tym roku najprawdopodobniej w dniu 30 grudnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 


Darłowo, ED 12/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl