Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Powstała w Darłowie Lokalna Organizacja Grantowa

 

W ramach Akademii Rozwoju Filantropii w Centrum Darłowskiego Wolontariatu utworzono Lokalną Organizację Grantową, która będzie przyznawać dofinansowanie organizacjom pozarządowym w oparciu o konkursy grantowe Programu "Działaj Lokalnie".

"Działaj lokalnie" to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest nią stowarzyszenie nienastawione na zysk powstałe w roku 1998, które stawia sobie za długofalowy cel budowę społeczeństwa obywatelskiego, wyzwolenia potencjału tkwiącego w samych społecznościach, podejmowania inicjatyw ważnych społecznie. Akademia prowadzi działania w takich obszarach programowych jak n.p.: rozwój społeczności lokalnych; aktywność młodzieży i osób starszych; społeczne zaangażowanie biznesu; przedsiębiorczość społeczna; filantropia indywidualna. Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna. Organizacja prowadzi swą działalność m.in. poprzez Lokalne Organizacje, Grantowe (LOG). Lokalna Organizacja Grantowa to organizacja wytypowana w ramach konkursu organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do przyznawania dotacji dla lokalnie działających podmiotów. Darłowskie Centrum Wolontariatu bierze udział w Programie ?Działaj lokalnie" finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Głównym celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Jak nas informuje Dorota Kuriata prezes DCW i koordynator projektu ?Działaj Lokalnie" na posiedzeniu Komisji Selekcyjnej naboru na nowe LOG, jaka miała miejsce 22 kwietnia 2010 zdecydowano o przyjęciu do Programu ?Działaj Lokalnie" 7 organizacji, wśród których znalazło się Darłowskie Centrum Wolontariatu. Teraz krajowa sieć LOG liczy 52 organizacje współpracujące ze stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Już od połowy maja rusza Konkurs Grantowy ?Działaj Lokalnie" skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Darłowskie Centrum Wolontariatu jako Lokalna Organizacja Grantowa we współpracy z Lokalnymi Partnerami w najbliższym czasie ogłosi konkurs, wspierający projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Partnerem strategicznym Programu ?Działaj Lokalnie" jest Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie.  Konkurs grantowy obejmie swym zasięgiem teren pięciu gmin: miasta Darłowo, gminy Darłowo, miasta Sławno, gminy Sławno, gminy Postomino, nabór wniosków trwać będzie od 19 maja 2010 do 9 lipca 2010 r. W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie do 6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

 • Aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
 • Przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców.
 • Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych.
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).
 • Związane są z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Lokalne konkursy prowadzone są według jednakowych zasad. Nacisk położony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość i otwartość.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program ?Działaj Lokalnie" to już ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Jak można dostać dotację w Programie?

Krok nr 1: Należy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Programu (wnioskiem i regulaminem) i zastanowić się, czy działania, które chce się realizować spełniają założenia konkursu grantowego.

Krok nr 2: Należy napisać wniosek i złożyć w Lokalnej Organizacji Grantowej siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu przy ulicy Królowej Jadwigi 3.

Wnioski przyjmowane są w każdą środę miesiąca w godzinach 16.30 - 17.30. Wnioski składać można także codziennie w Urzędzie Miasta Darłowo w pokoju nr 20.

Wniosek musi spełniać następujące kryteria:

 1. Maksymalna kwota dotacji to 6000 PLN
 2. Wniosek należy złożyć do 9 lipca 2010 r.
 3. Każdy składający wniosek zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego
  w wysokości minimum 25% wysokości dotacji (w tym minimum 5% wkładu finansowego pozostały wkład w postaci usługowej rzeczowej lub pracy wolontariuszy).
 4. Realizacja projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy i musi odbywać się w okresie od 1 września 2010 do 28 lutego 2011 r.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • Zakup środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony;
 • Prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezpośrednia pomoc finansową dla osób fizycznych;
 • Udzielenia pożyczek;
 • Wspieranie podstawowych działań instytucji publicznych;
 • Finansowanie inwestycji (n.p. zakupu gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.)
 • Finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość jego odzyskiwania;
 • Finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych;
 • Budowę kapitału żelaznego;
 • Wspieranie celów religijnych i politycznych oraz uprawianie kultu religijnego;
 • Finansowanie działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności długotrwałych rezultatów;
 • Propagandę bądź wywieranie wpływu na proces ustawodawczy lub wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych;
 • Wspieranie partii politycznych.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wolontariat.com.pl, www.dzialajlokalnie.pl

Uruchomiono punkty informacyjne:

- Siedziba Darłowskiego Centrum Wolontariatu: Darłowo ul Królowej Jadwigi 3 (środy 16.30 - 17.30) tel. 781 830 005

- Urząd Miejski Darłowo ul Plac Kościuszko 9 pokój nr 20  tel. (94) 314 22 23 w. 210

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 5/2010

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl