Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Obradowała Rada Miejska w Darłowie

W darłowskim ratuszu 28 czerwca na 10. sesji udzielono burmistrzowi absolutorium oraz powiększono budżet miasta  Darłowo na rok 2011 do kwoty 72 mln zł.

Po otwarciu obrad sesji Arkadiusz Klimowicz burmistrz miasta Darłowo w imieniu

Prezydenta RP wręczył medale za długoletnie pożycie parze małżeńskiej Annie i Władysławowi Jasnoszom, która przeżyła wspólnie 60 lat. Kwiatom, życzeniom i gratulacjom nie było końca.

Jak zwykle na wstępie sesji - burmistrz miasta Darłowo przestawił Radzie i Mieszkańcom sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami. Będzie ono zamieszczone na stronach internetowych miasta. Na początku obrad Radni przyjęli do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010 i podjęli stosowną uchwałę. Głównym punktem obrad było podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta Darłowo za rok 2010 oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wszyscy obecni na sesji Radni jednomyślnie głosowali za zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta  za rok 2010 i udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

W kolejnym punkcie radni pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej przekazanych do wykonania burmistrzowi miasta w 2010 r. Na 94 uchwały przekazane burmistrzowi do realizacji w 2010 r., 86 zostało zrealizowanych, a pozostałe 8 znajdują się w końcowej fazie realizacji.

Rekordowy budżet w dziejach Darłowa

Następnie rada przeanalizowała wnioskowane przez skarbnika miasta zmiany w budżecie miasta na rok 2011 i podjęła odpowiednią uchwałę. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.816.419 zł i zwiększenia dochodów o sumę 14.433.682 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 6.640.997 zł oraz zwiększono wydatki o sumę 18.040.520 zł. Po dokonanych zmianach budżet zmyka się rekordowymi dochodami w wysokości 70.155.408 zł i wydatkami ogółem na sumę 72.201.315 . Aż 34.564.556 zł to jest 47,9% przeznaczono na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje). Należy podkreślić, ze w okresie ostatnich pięciu lat dochody miasta Darłowo podwoiły się, co jednoznacznie potwierdza właściwą proinwestycyjną politykę burmistrza i Rady Miejskiej. Dalej Rada podjęła uchwałę o dostosowaniu do zmienionego budżetu miasta wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowa na lata 2011 -2015.

Ponadto rozpatrzono i podjęto następujące uchwały w sprawie:

  • określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Darłowo,
  • opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Darłowo,
  • przedłużenia ulicy Fryderyka Chopina,
  • uznania skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie za bezzasadną,
  • powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015 w składzie: Krystyna Sokolińska, Krzysztof Cybulski, Marian Wysocki.

 

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2011

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl