Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zwyczajna sesja darłowskiej Rady Miejskiej

W czwartek 30 października o godz. 10 rozpocznie się w darłowskim ratuszu 57. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej

Jeszcze przed właściwymi obradami Rady Miejskiej  burmistrz Darłowa w imieniu Prezydenta RP  wręczy  Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie trzem parom obchodzącym złote gody. Po tym nastąpi ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na nauczyciela mianowanego.

Właściwe obrady rozpoczną się od sprawozdania włodarza miasta z działań podejmowanych pomiędzy sesjami RM. Po Trybunie Obywatelskiej radni rozpatrzą następujące projekty uchwał i wyrażą swoją wolę w głosowaniu.:

- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za I półrocze 2014 r.
- .w sprawie  przedstawienia  informacji o  kształtowaniu  się wieloletniej prognozy  finansowej Gminy-Miasto Darłowo, w tym o przebiegu  realizacji przedsięwzięć.
- w sprawie zmian budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2014.
- .w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/2013 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy  Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2014".
-. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania przez mieszkańców odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo.
-.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażami na okres 11 lat.
-  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo. 
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     
- .w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Darłowo.
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic osiedli miasta Darłowo i zniesienia sołectwa jako jednostki pomocniczej miasta.
- w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Darłowo oraz działań w roku szkolnym 2013/2014.
- Odpowiedzi na interpelacje.

 

 

Leszek Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2014

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl