Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Rada Miejska w Darłowie rozpoczyna nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie  wystąpił do Rady Miejskiej w Darłowie  o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. Liczba ławników do wybrania wynosi: do Sądu Okręgowego w  Koszalinie - 2 osoby, do Sądu Rejonowego w Koszalinie -  2 osoby Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • skończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy   na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii  politycznych), zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (wymagany jest aktualny  odpis z KRS albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis  do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji - opatrzony datą  nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia), co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze   zamieszkujących stałe na terenie gminy dokonującej wyboru.                                                                                                                       Dalsze informacje dotyczące zgłoszeń i dokumentów jakie należy dostarczyć znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wybory ławników: Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie
/-/  Krystyna  Sokolińska

 


Darłowo, ED 5/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl