Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Związek Sybiraków

Ciąg dalszy

Zmiany w sytuacji  międzynarodowej  podczas I wojny światowej , a zwłaszcza  obalenie  caratu w Rosji spowodowało  uwolnienie wszystkich więźniów z syberyjskiego  zesłania . Większość Polaków na własną rękę starała się wydostać z Syberii  przynajmniej do  europejskiej części  Rosji. Nie było to łatwe , szczególnie  po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 r i wyraźnej  wrogości władz rewolucyjnych do Polski i Polaków.
Powstanie niepodległej Polski i zawarty  traktat pokojowy dnia 18.03.1921 r.  w Rydze  dawał możliwości  porotu  do ojczyzny  wszystkim Polakom. Repatriacja   ludności nie przebiegała łatwo. Oficjalnie zakończyła się 24.06. 1924 roku. Do Polski  wrócilo  1,1 mln.  osób, ale wśród nich  Polacy stanowili tylko  15 - 20 %.
W ZSRR według szacunków polskich pozostało około 1,5 mln Polaków.
Środowiska  sybirackie w okresie międzywojennym  zdecydowały się powołać w roku  1928 organizację o nazwie Związek  Sybiraków. Ówcześni  działacze   weterani  syberyjskich zesłań podkreślali, że organizacja będzie  formą wymiany myśli, doświadczeń , upowszechniania  w społeczeństwie tradycji walk  o wolność, a także  twórczej pracy dla odrodzonego  państwa.
Celem jej miało być także niesienie  pomocy byłym zesłańcom i przekazanie  młodemu pokoleniu  Polaków  polskiej tradycji sybirackiej. Związek wszedł w skład federacji  zrzeszającej   organizacje  kombatanckie.
Honorowym członkiem związku  był miedzy innymi   Józef Piłsudski , w  którego biografii była także syberyjska karta ( w 1887 roku  skazany na 5 lat zesłania na Syberię za  udział w spisku na cara Aleksandra III).
W latach 1934  39  Związek  Wydawał  własny kwartalnik „Sybirak” , w którym  prezentowano różną problematykę związaną z zesłaniami.
Nikt nie myślał, że pojawić się może  nowe pokolenie  syberyjskich zesłańców. Już wkrótce okazało się, że ten rozdział naszych dziejów nadal pozostaje otwarty.
Deportacja Polaków po 17.09.1939 roku to najświeższy   fragment naszych syberyjskich dziejów.
Jako pierwsi na listę ofiar sowieckich wpisali się jeńcy polscy zagarnięci przez Armię  Czerwoną w liczbie wg szacunków 230  250 tys. osób wojskowych. . Oprócz jeńców w latach 1940- 41  przeprowadzono cztery  deportacje  ludności cywilnej.  
I deportacja z terenów przyłączonych do ZSRR  nastąpiła 10.02.1940 r.  i objęła około  140  tys. osób, przeważnie osadników polskich i leśników. Deportowano głównie  do obwodu archanielskiego , Kraju Krasnojarskiego, obwodu świerdłowskiego, Autonomicznej Republiki  Komi. Większość zesłanych zatrudniono w tajdze pod stałym nadzorem NKWD.
II deportacja   nastąpiła 13.04.1940 r. i objęła  w sumie 61 tys. osób. Prawie wszyscy trafili do  kołchozów  i sowchozów. Były to przeważnie kobiety i dzieci.
III deportacja    z  29.06.1940 roku  objęła   około 95 tys. osób, przeważnie  Żydów  z terenów przygranicznych, którzy stanowili około   85% i Polacy około  11 %. Wszyscy trafili do rejonów  deportacji z 10.02.1940 roku.
IV deportacja  nastąpiła w dniach 19  22. 06.1941 roku i objęła około 90 tys. osób.  NKWD  oczyszczało teren z tzw.  osób  „niepewnych”  ( podejrzanych o konspirację , urzędników państwowych, kolejarzy, obszarników, kapitalistów i kułaków).
Reasumując, wg  najnowszych badań szacuje się, że w okresie  21 miesięcy radzieckiej  okupacji z terenów  wschodnich II Rzeczypospolitej do ZSRR  trafiło  co najmniej 700 - 750 tys. obywateli. Z tej liczby Polacy stanowili  53 %, Żydzi 33% , Ukraińcy 9%, Białorusini 7% i inni 1%.
Wspomnieć należy również, że w 1944 roku po przejściu  frontu i ponownym wkroczeniu  Armii Radzieckiej  na tereny wschodnie  i wileńszczyznę, władze radzieckie natychmiast  przystąpiły do działań tzw.  oczyszczających z niepożądanego   elementu. NKWD mając dokładne rozeznanie w sprawie zaangażowania  Polaków  w walce o wolną Polskę i przykłady zbrojnego  działania Armii Krajowej miedzy innymi w akcji „Burza” (współudział w wyzwoleniu Wilna), przystąpiły do masowych aresztowań. Oskarżano o uchylanie się od poboru do wojska sowieckiego, współpracę z Niemcami itp.  W wyniku  tych i podobnych działań zginęło około  6 tys. Polaków, a około 75 tys. aresztowano.
Aresztowanych  oskarżano między innymi  o przynależność do „kontrrewolucyjnej polskiej nacjonalistycznej  organizacji powstańczej”, lub  innych organizacji wyzwoleńczych , określanych jako „bandyckie”.
Uwięzionych osadzano w łagrach w Stalinogorsku (zagłębie „Donbas”), Stalino (obecnie Donieck) , na Ukrainie, Jałszance koło  Saratowa, Borowiczki i inne.   
W 1946 roku  około 3500 osób odesłano do łagru w Białej Podlaskiej  i przekazano władzom polskim.
Część Polaków   powróciła do kraju  w latach 1946 - 47 oraz 1955 -57. Nie wszyscy wrócili, wielu zostało na zawsze, pogrzebanych w rozległych   przestrzeniach  byłego ZSRR.
 Związek Sybiraków , cele działania , organizacja          

Reaktywowanie  Związku Sybiraków nastąpiło poprzez  zarejestrowanie  w dniu 17.12.1988 roku z inicjatywy  Ireny Głowackiej.
Pierwszym  prezesem  Związku został wybrany w dniu 13.01. 1989 roku Ryszard Reiff , który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
Obecnie siedzibą Zarządu Głównego  Związku Sybiraków jest  Warszawa. Zarząd Główny  powołuje Oddziały Związku Sybiraków, a Zarządy  Oddziałów powołują Koła terenowe Związku Sybiraków.  
Naszym Oddziałem Związku jest Oddział w Koszalinie, który skupia 10 kół terenowych . Jednym  z takich kół jest Koło Terenowe Związku Sybiraków w Darłowie. Koło nasze skupia 52 członków z miasta i gminy Darłowo.
Oddział Związku Sybiraków w Koszalinie liczy około  2 tys.  członków, a cały  Związek Sybiraków w kraju około  180 tys. członków.
       Jakie są cele działania  związku ?        
1.Reprezentowanie i obrona interesów  swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich  praw takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia  zdrowotne i kombatanckie itp.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej .
3. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po  zmarłych i poległych  Sybirakach.
4. Upamiętnianie losów  zesłańców  polskich i opieka nad ich grobami.
5. Przeciwstawianie  się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji będących  zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
6. Współpraca  z organizacjami o podobnych celach.
7. Uświadamianie  wartości patriotycznych  postaw obywateli dla historii i przyszłości Polski.

Związek Sybiraków działa społecznie i utrzymuje się ze  składek członkowskich, darowizn, dochodów  z imprez  oraz  własnej  działalności gospodarczej prowadzonej  według ogólnych zasad.
Kolo w Darłowie  nie prowadzi działalności  gospodarczej i utrzymuje się ze składek  członkowskich
W kościele głównym  na filarze  po prawej stronie znajduje się tablica pamiątkowa Związku Sybiraków ufundowana przez członków  Koła Terenowego Związku Sybiraków  w Darłowie.
 

Janusz Kasperek
Darłowo, ED 6/2002

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl