Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Darłowie

Na środę 28 października 2015 na godz. 16 Krystyna Sokolińska - Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała do ratusza zwyczajną sesję Rady Miejskiej 15. w tej kadencji. W porządku dziennym sesji znajduje się 39. punktów nad którymi będą obradować Radni Rady Miejskiej w Darłowie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) z w o ł u j ę XV sesję  Rady  Miejskiej  w  Darłowie, która odbędzie się  28 października  2015 r. godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad,
  - zatwierdzenie  protokołu  sesji z: 7 sierpnia 2015 r.; 4 września 2015r.,  29 września 2015 r.
 2. Wręczenie aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 3. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Trybuna Obywatelska:
  - wnioski mieszkańców.
 5. Interpelacje.
 6. Zapytania Radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (Druk nr 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za I półrocze 2015 roku (Druk nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy - Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (Druk nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sławieńskiemu (Druk nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2015  (Druk nr 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy -  Miasto Darłowo na lata 2015-2024 (Druk nr 6).
 13. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C9 (Druk nr 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia na własność działek gruntu położonych w Darłowie zabudowanych stacjami transformatorowymi rzecz spółki  Energa - Operator SA Oddział Koszalin (Druk nr 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wydmowa (Druk nr 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania  przez mieszkańców odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo  (Druk nr 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Darłowo na rzecz Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie (Druk nr 11).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy - Miasta Darłowo do Związku Miast Bałtyckich (Druk nr 12).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2016 " (Druk nr 13).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Nadbrzeżnej w Darłowie (Druk nr 14).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na lata 2016-2019 (Druk nr  15).
 22. Podjęcie uchwały  w sprawie opłaty miejscowej (Druk nr 16).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  opłaty targowej (Druk Nr 17).
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (Druk nr  18).
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy -Miasto Darłowo (Druk nr 19).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Druk nr 20).
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty (Druk nr 21).
 28. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Darłowo oraz działań w roku szkolnym 2015/2016 (Druk nr 22).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk Nr 23).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Druk nr 24).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  jedynie przez część roku (Druk nr 25).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat  oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Druk nr 26).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie  tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela  nieruchomości  opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 27).
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Darłowie (Druk nr 28).
 35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 29).
 36. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Druk nr 30).
 37. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Druk nr 31).
 38. Odpowiedzi na interpelacje.
 39. Zamknięcie sesji.
 


Darłowo, ED 10/2015

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl