Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zwyczajna sesja rady Miasta Darłowa

Na dzień 23 czerwca 2017 Krystyna Sokolińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie zwołała radnych do ratusza na obrady na 40. w tej kadencji zwyczajną sesję. Rozpoczęcie sesji RM o godz.13

 

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

- otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

- propozycje zmiany porządku obrad,

- zatwierdzenie protokołów sesji z: 30 marca, 11 kwietnia, 24 kwietnia, 16 maja 2017 r.

2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

3. Trybuna Obywatelska:
- wnioski i postulaty Zarządów Osiedli,

- uwagi i wnioski mieszkańców.

4. Interpelacje.

5. Zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej
w Darłowie przekazanych do wykonania Burmistrzowi Miasta Darłowo w 2016 roku
(Druk nr 1).

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego oraz z wykonania planu

finansowego instytucji kultury za rok 2016 (Druk nr 2).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy - Miasto Darłowo za 2016 rok (Druk nr 3).
9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Darłowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 r. oraz podjęcie uchwały w tym zakresie (Druki: nr 4 i nr 5).

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał (Druk nr 6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2017 (Druk nr 7).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miasta Darłowo na lata 2017-2023 ( Druk nr  8).

13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego na terenie miasta Darłowo
i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska (Druk nr 9).
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 10).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 roku zadań
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (Druk nr 11).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta
Darłowo za rok 2016" (Druk nr 12).
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Darłowie" (Druk nr 13).
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
(Druk nr 14).
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2017 (Druk nr 15).
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury (Druk nr 16).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (Druk nr 17).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bez przetargowym nieruchomości
komunalnych z przeznaczeniem na lokalizację miejsc składowania przez mieszkańców
odpadów bytowych na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 18).
23. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie
położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B8 (Druk nr 19).
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na
obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar B6 (Druk nr 20).
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta Darłowo
(Druk nr 21).
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta Darłowo
(Druk nr  22).
27. Odpowiedzi na interpelacje.
28. Zamknięcie sesji.

 

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 6/2017

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl