Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

wizyt: ogółem 11948393, w maju 41914, dziś 249; on-line: 99

Echo Darłowa

Darłowo przystąpiło do sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej miasta

Ostania inwentaryzacja przyrodnicza miasta Darłowa opracowana przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie miała miejsce 15 lat temu w 2003 roku. Od tego czasu znacznie zmieniło się prawo  dotyczące ochrony środowiska, a Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Dlatego zachodzi konieczność opracowania jej na nowo z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań prawnych.

W tym celu ogłoszono nieograniczony przetarg na  „Inwentaryzację przyrodniczą Gminy - Miasto Darłowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Przetarg wygrało Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński z miejscowości Dobra, która za kwotę 98.400 zł zobowiązała się wykonać te prace w terminie do 11 listopada 2019 r.

Realizację zamówienia podzielono na dwa etapy. Pierwszy polegał będzie na opracowaniu: wstępu, zakresu i metody sporządzenia waloryzacji, ogólnej charakterystyki miasta, istniejących oraz proponowanych obszarów i obiektów chronionych, charakterystyki nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego, przyrody Miasta Darłowo na tle przepisów krajowych, europejskich, międzynarodowych.

Etap drugi będzie polegał na wykonaniu pozostałego zakresu prac niezbędnego do stworzenia kompletnego opracowania inwentaryzacji przyrodniczej. Na terenie miasta Darłowa istnieje kilka obszarów chronionych: obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski"; obszar specjalnej ochrony ptaków,  „Przybrzeżne Wody Bałtyku" Sieci Natura 2000 na odcinku Darłówko Wschodnie-Jezioro Kopań oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Wieprzy i Studnicy".

Podstawą opracowania będą wyniki inwentaryzacji terenowej, która przeprowadzona będzie w pełnym sezonie wegetacyjnym. W okresie wiosennym zbierane będą dane dotyczące flory wiosennej, w szczególności na siedliskach lasów liściastych i muraw. W sezonie letnim prowadzona będzie pełna inwentaryzacja florystyczna, siedlisk przyrodniczych i drzew pomnikowych. W okresie jesiennym kontynuowana będzie inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i drzew pomnikowych, uzupełniając także dane do inwentaryzacji florystycznej. Osobno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i waloryzacja flory roślin leczniczych, dendroflory i zieleni cmentarnej.

Inwentaryzacja faunistyczna obejmowała będzie pełen rok kalendarzowy. Dane będą zbierane poruszając się po terenie wszelkim możliwym sposobem. Notowane będą wszystkie napotkane gatunki - na podstawie obserwacji wizualnych oraz wydawanych odgłosów. Nocą będą prowadzone w okresie maj-wrzesień nasłuchy detektorowe. Do prac terenowych wykorzystywane będą lornetki oraz lunety a do dokumentowania cennych elementów fauny i ich siedlisk będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna.

Równocześnie będzie prowadzona inwentaryzacja przyrody nieożywionej i krajobrazu, która obejmie: wyszukiwanie stanowisk odkrywek geologicznych, głazów, źródeł, obiektów oraz miejsc występowania formacji geologicznych, nagromadzenia skamieniałości, a także fragmentów eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych w celu ich zinwentaryzowania i ewentualnego uznania za pomniki przyrody lub stanowisko dokumentacyjne.

Rzetelnie przeprowadzone prace terenowe pozwolą ustalić aktualny stan przyrody na obszarze miasta Darłowa, co będzie  podstawą dalszych działań. Fachowo wykonana inwentaryzacja przyrodnicza pozwali na minimalizację ryzyka związanego z realizacją inwestycji.

Inwentaryzacja przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru Darłowa. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza jest  punktem wyjścia do planowania różnorodnych form ochrony przyrody (parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki ekologiczne itp.). Działanie to pozwala określić przemiany zachodzące na terenie obszaru chronionego, a także dobrać (zweryfikować) program ewentualnych zabiegów ochronnych.  Te działania  będą podstawą zrównoważonego rozwoju przestrzennego Darłowa, czyli podstawą dobrze wykonanego planu zagospodarowania przestrzennego. Po pierwsze jedynie plan zagospodarowania przestrzennego konstruowany w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą spełnia obecne uwarunkowania prawne - każdy inny będzie planem ułomnym. Po drugie wskazanie pomników przyrody i terenów cennych przyrodniczo może być profitem dla miasta i naszej społeczności. Obszary atrakcyjne przyrodniczo mogą być podstawą rozwoju turystyki i ekoedukacji (ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne). Pieniądze na wykonanie inwentaryzacji darłowski samorząd pozyskał  ze środków unijnych.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2018

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl