Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z obrad sesji Rady Miejskiej w Darłowie

W darłowskim ratuszu 30 września obradowała Rada Miejska na 13. w tej kadencji sesji zwyczajnej.

Po otwarciu sesji nastąpiło  ślubowanie nauczyciela mianowanego SP nr 3 Remigiusza Wiernickiego. Właściwe obrady rozpoczęły się od złożenia sprawozdania burmistrza miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami. Gospodarz miasta przypomniał na wstępie, że miniony sezon turystyczny należał do udanych pod każdym względem. Przede wszystkim był bezpieczny. Dalej Arkadiusz Klimowicz mówił o aktualnym stanie miejskich inwestycji. W końcowej fazie realizacji znajduje się największy tegoroczny projekt „Zielone Darłowo - tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych  na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów. Jednak termin zakończenia prac na prośbę wykonawcy został wydłużony do dnia 15 listopada 2019 r.

W dniu 9 lipca prace budowlane przy przebudowie targowiska miejskiego  zostały przerwane w wyniku odstąpienia od umowy przez wykonawcę. Obecnie trwa procedura rozliczenia finansowego dotychczas wykonanych robót budowlanych, zawarcia aneksu w zakresie dłuższej realizacji projektu z instytucją zarządzającą programem operacyjnym współfinansującym projekt oraz wybór wykonawcy, który zakończy pozostałe do wykonania prace budowlane. W tym zakresie miasto ogłosi kolejne postępowanie przetargowe. Realizacja projektu wydłużona zostanie do końca I połowy 2020 r.

Następny projekt Fish Market dotyczący budowy drewnianej wielofunkcyjnej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu jest w trakcie realizacji. Jego wykonawcą jest z firma Ekotermbud z Koszalina.  Pod dachem planuje się nie tylko sprzedaż ryb świeżych, ale również organizację festiwali rybnych, sprzedaży pamiątek związanych z Morzem Bałtyckim. Koszt realizacji tej części projektu to 581.790 zł. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się jeszcze na przełomie października i listopada br.

Kolejny projekt  South Coast Balitc dotyczący w pierwszym etapie doposażenia  mariny jachtowej został zrealizowany. Powstał salon informacyjny, wyposażony w nowoczesne meble wypoczynkowe, TV i biblioteczkę żeglarską. W drugim etapie, który będzie realizowany w I połowie roku przyszłego  zostaną dokonane dalsze zakupy dotyczące wyposażenia mariny w urządzenia ułatwiające korzystanie z niej przez żeglarskich seniorów, w tym  modernizacja toalet, zakup wózków do transportu mniejszych rzeczy z jachtów, zakup rowerów, oznakowanie samej mariny od strony wody, oraz budowę serwisu internetowego. Jednocześnie oferta turystyczna miasta Darłowa w tym mariny jachtowej w roku 2020 ponownie pojawi się na największych targach żeglarskich w Niemczech i Szwecji.

Realizacja projektu Poczekalnia Kultury dobiegła końca. Dokonano odbioru zrealizowanych prac. Otwarcie Poczekalni Kultury planowane jest w II połowie października 2019 r. To związane jest z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń w zakresie możliwości użytkowania przebudowanych pomieszczeń.  Złożony 15 kwietnia 2019 do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Fiodorowa został przyjęty i umieszczony na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. W dniu 25.09.2019 podpisano umowę  o dofinansowanie tej inwestycji. Obecnie trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy.  Wykonawstwo robót, wg zaktualizowanego harmonogramu trwać będzie do maja 2020 r. Na realizację zadania samorząd ma wkład własny w kwocie 457 946,69 zł i otrzyma dofinansowanie w wysokości 422 719,95 zł.

W sierpniu br. burmistrz złożył kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie  budowy łącznika ulicy Nadmorskiej  z ulicą Marynarską w Darłowie.  Wartość wniosku to 650 730,90 zł, dofinansowanie co najmniej 50%.

W październiku uruchomiona zostanie procedura przetargowa zmierzająca do wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji zadań: - przebudowy ulicy Portowej oraz budowy i przebudowy ulicy Polnej w Darłowie. Dokumentacja ma zostać opracowana w I połowie 2020 r.

Przy współpracy z Radą Osiedla Bema zamówiono nowy zestaw zabawowy dla dzieci, który zastąpi urządzenie wyeksploatowane. Koszt realizacji to 19 000 zł. Nowy zestaw zabawowy zamontowany zostanie w I dekadzie listopada 2019 r.

Również przy współpracy z Radą Osiedla Darłówko wykonano oświetlenie na przejściu na plażę przy ul. Sosnowej. Koszt realizacji to: 11 685,00 zł.

W ramach działania:- 2.14 (Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 złożono projekt pn. „Miasto Darłowo - ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem" wartość wniosku - 932 880 zł. Wkład własny wynosi 187 500 zł; Z tych środków miasto będzie mogło finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło bardziej ekologiczne energii. Projekt, którego beneficjentem będzie Miasto Darłowo zakłada, że w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości: 7.500 zł - na wymianę starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe) na nową niskoemisyjną jednostkę wytwarzania energii cieplnej.

W ramach drugiego zadania (Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 miasto złożyło projekt pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa" - wartość wniosku - 1 336 875 zł. Wkład własny wynosi 275.000 zł. Z tych środków prowadzona będzie termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Projekt, którego beneficjentem będzie miasto Darłowo zakłada, że w przypadku uzyskania przez samorząd dofinansowania, osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości:

  • 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową ekologiczną jednostką wytwarzania energii cieplnej.
  • 50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową bardziej ekologiczną jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Pełne sprawozdanie burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i obejmuje okres od 27 czerwca do 30 września br.

Podczas sesji radni a zarazem członkowie  Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Sławnie Bożena Magier i Paweł Breszka zwrócili się z apelem do przewodniczącego RM o zorganizowanie spotkania całej Rady z dyrektorem Szpitala Powiatowego.

Pierwszą z uchwał jaką podjęli radni  dotyczyła przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Darłowo za I półrocze 2019 roku. Szczegóły tej uchwały podaliśmy w osobnej notatce.

W dalszym toku obrad podjęto następujące uchwały sprawie:

-przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  miasta Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

-przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2019.

- zmian budżetu miasta Darłowo na 2019 rok.

-uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo na lata 2019 - 2023.

-zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Darłowie.

-zmiany uchwał w sprawie statutu jednostek pomocniczych - Osiedli:  Zachód, Południe, Bema, Centrum i Darłówko.

-regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

- zmiany uchwały w sprawie podziału Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie na dwie odrębne samorządowe instytucje kultury: Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie oraz nadania statutów nowym instytucjom kultury.

-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze miasta Darłowo -  obszar E4.

-przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  jednostki strukturalnej E - Darłowo Wschodnie położonej na obszarze miasta Darłowo -  obszar E5.

-określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Darłowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ponadto przyjęto informację dotycząca przygotowania szkół i przedszkola na terenie miasta Darłowo do roku szkolnego 2019/2020.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 10/2019

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl