Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

W Darłowie na 2020 rok uchwalono skromny budżet z deficytem

Na 18. w tej kadencji zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała 20 grudnia 2019 r. w  ratuszu jednomyślnie uchwalono budżet Miasta Darłowa na rok 2020

Budżet  Darłowa  na rok 2020  przyjmuje dochody w kwocie 71.543.493,92 złotych i wydatki w wysokości 79.480.736,32 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią sumę 6.554.000 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 7.937.242,40 zł  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uchwalone  dochody na rok 2020 będą niższe aniżeli w roku mijającym z kilku powodów. Wchodzą w życie nowe przepisy, przewidujące świadczenia, których płatnikiem są samorządy, a rząd nie zapewnia ich finansowania. Powoduje to istotne zagrożenie dla płynności finansowej jednostek samorządu, a także dla realizacji zadań inwestycyjnych. Na dochody Darłowa  znaczny wpływ będą miały skutki decyzji rządu takie jak zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zwolnienie osób do 26. roku życia, zmiana skali podatkowej oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu a także planowane zabranie miastom opłaty klimatycznej.  Negatywny skutek mogą też wywrzeć zmiany w sposobie obliczania i podwyższenie kwoty wynagrodzenia minimalnego na 2020 rok  oraz ustawowe zmiany w zakresie podatku PIT które pozytywnie wpływają na sytuację finansową pracujących Polaków, ale w istotnej części są realizowane kosztem samorządów. Obecna sytuacja budżetu Darłowa jest trudna, co jest spowodowane zwiększonymi wydatkami na oświatę, których nie rekompensuje subwencja oświatowa.  Ponadto należy wziąć pod uwagę wzrost cen prądu i usług. Szacunkowo Darłowo straci na tych zmianach około 4 miliony złotych. Musimy zaciskać pasa.

Największe sumy pochłonie w roku 2020 Oświata i wychowanie- (20.710.073,97 zł) wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (479.971 zł), co stanowi 26,7 % ogółu wydatków.

Przyjęty budżet wprowadził wydatki majątkowe (czytaj inwestycje) w kwocie 6,5 miliona złotych, co  stanowi 8,2 procent ogółu wydatków, a więc trzykrotnie mniej niż w roku 2019. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje: budowa ulic-2,55 mln zł; budowa targowiska - 500 tys. zł, przebudowa ul. Fiodorowa - 990 tys. zł; budowa systemu zarządzania mariną jachtową - 150 tys. zł; przebudowa balustrady na moście w ulicy Powstańców Warszawskich -100 tys. zł, budowa drogi wewnętrznej ul. Morska -85 tys. zł, opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi krajowej  nr 37-30 tys. zł; budowa szlaków kajakowych -150 tys. zł, termomodernizacja budynku przy ul Chopina 6a-c-200 tys. zł, zakup nieruchomości  od starostwa w Sławnie -75 tys. zł, zakup gruntu -20 tys. zł, projekt kotłowni Chopina 6a-c- 6 tys. zł, darłowski e-cmentarz -100.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego, zakup zapasowego źródła zasilania -200 tys. zł, kserokopiarka -16.000 zł, wymiana i rozbudowa  monitoringu - 180 tys. zł, wymiana syren- 32.000 zł, modernizacja budynku przedszkola nr 2 i budynku ZS im. Żeromskiego po 200 tys. zł, modernizacja i przebudowa kanalizacji deszczowej -350 tys. z, modernizacja kina -200 tys. zł, Szlak literacki śladami bohaterów Tyrmand - 100 tys. zł, budowa Skate Parku -100 tys. zł Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:

Na rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano 46.500 zł przeznaczone głównie na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

W dziale handel planowane wydatki wyniosą 536.900 zł z czego na przebudowę targowiska miejskiego pójdzie 500.000 zł

Wydatki na transport i łączność mają wynieść 5.125.587,26  zł, w tym wydatki majątkowe wyniosą  3,9  mln zł. W ramach wydatków bieżących  kwotę 1.004.700  zł zaplanowano  na realizację zadań zarządcy dróg publicznych, 55,1 tys. zł na  remonty  dróg wewnętrznych. oraz sumę 160.787,26 zł  na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

Na turystykę przeznaczono - 1.156.550 zł, z tego 1.006.550. zł zaplanowano na utrzymanie plaż i 150 tysna budowę szlaków kajakowych.

Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć sumę- 3.299.153 zł. W ramach wydatków bieżących sumę-2.998.153,10 zł wydzielono na koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym  wynagrodzenia osobowe i pochodne - 552.450 zł  i  553.300 zł - na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia orasz  koszty sądowe i opłaty notarialne.

W dziale działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości - 940.480 zł, w tym na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu kwotę 413 tys. zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 427.480 zł.

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości- 9.024750,31 zł                  W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące kwoty: -96.750 zł  na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, 30.500 zł- na  egzekucję administracyjną należności pieniężnych, 218.900 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz -7.570.140,31  zł na  wydatki Urzędu Miejskiego W tej sumie na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono- 6.082.832,31 zł, 436.960zł - wydatki na promocję miasta, oraz 455.500 zł na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich", udział Miasta w targach  oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 216 tys. zł z przeznaczeniem na: zakup zapasowego źródła zasilania - 200 tys. zł; zakup kserokopiarki -16 tys. zł

W Dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na 2020 r. zaplanowano kwotę  2.750 zł  na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Na  Obronę narodową zaplanowano wydatek w kwocie - 8.000 zł na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Na  Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w wysokości 1.072.738 zł, w tym-5.600 zł - na obronę cywilną, 10.000 zł na Fundusz Wsparcia  Straży Granicznej, 505.538 zł, na wydatki Straży Miejskiej, w tym na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży; 247.100 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz 35.300 zł na pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego, 57.200 zł na  wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim oraz zakup energii i konserwację monitoringu;

W działach Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia w roku 2020 planuje się przeznaczyć na obsługę zaciągniętego kredytu  kwotę 165.000 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną  w kwocie  270.000 zł i rezerwę celową- 170.000 zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Oświata i wychowanie w roku 2020 pochłonie sumę 20.710.073,97 zł. Z tej sumy planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę 20.310.073,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.583.988,46  zł. W kwocie tej ujęte jest 10.000 zł na zadanie z budżetu obywatelskiego „Edukacja przez ruch" Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatki na sumę- 8.757.392,82 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej  - 953.510,64 zł. Na przedszkola planuje się wydać- 6.239.939,80 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych -4.397.269,80 zł. Na utrzymanie i działalność Technikum zarezerwowano kwotę - 535.240 zł, szkoły branżowe - 631.420 zł, liceum ogólnokształcące - 1.729.904 zł. Na koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach zaplanowano wydatki na kwotę 1.730.222 zł. Na  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczono- 82.342,07 zł. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztować - 89.750 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na sumę 711.600 zł. Z tej sumy 6554.600  zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i  programu profilaktyki oraz  rozwiązywania problemów alkoholowych.  W wydatkach bieżących zaplanowano 50 tys. zl na koszty dofinansowania rehabilitacji mieszkańców

Na opiekę społeczną przeznaczono sumę- 5.101.783,25  zł

Na Edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki na kwotę - 479.971 zł. Z tej sumy w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 251.415 zł na utrzymanie świetlic szkolnych i 100 tys. zł  pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym i tyle samo dla uczniów na stypendia o charakterze motywacyjnym.

Przyszłoroczne wydatki na wspieranie rodzin wyniosą-18.632.030 zł. Z tej sumy  -13.050.000 zł przeznaczono na: świadczenia wychowawcze; 4.340.000 zł  na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 509.188,42 zł na wspieranie rodziny zł
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano w kwocie - 8.937.631  zł. W ramach tych wydatków - 4.981.030 zł pójdzie na gospodarkę odpadami, 882.500 zł -na sprzątanie ulic, 562.600 zł -na utrzymanie zieleni i 1.145.000 zł na oświetlenie ulic.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na kwotę  - 2.350.608  zł, w tym 1.246.129 zł na utrzymanie i działalność DOK,  542.409 zł, utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłówku, w tym na zakup książek -  30.000  zł. Projekt budżetu zakłada również  dotacje dla stowarzyszeń kultury w wysokości - 60.000 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport mają wynieść  739.030 zł, w tym 343 tys. na dotacje dla stowarzyszeń sportowych i na nagrody i stypendia sportowe-40.000 zł.   Z przedstawionego budżetu miasta Darłowa na rok 2020 widać, że jest on oszczędny i dobrze przemyślany.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2019

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl