Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła darłowski Urząd

W dniach od 19 listopada do 6 grudnia 2019 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Darłowie kontrolę pod kątem „Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Okres kontroli obejmował lata 2016-2019 (I półrocze) Oto ogólna ocena  kontrolowanej działalności.

W okresie kontrolowanym UM realizował zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz podejmował działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Opracowano wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Miasta Darłowo na lata 2012-2016 oraz 2017-2021, a także zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład jej mieszkaniowego Zasobu. Lokale socjalne przyznawano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego. Poniesione wydatki na rzecz utrzymania zasobu mieszkaniowego w latach 2016- 2019 (do 30.06) wyniosły łącznie 8.403,7 tys. zł, i stanowiły 3,1% do 4,4% ogółem rocznych wydatków miasta. Ponadto w 2018 r. miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych. W wyniku ich realizacji, na koniec 2018 r. liczba lokali wzrosła o osiem. Urząd prawidłowo rozliczył wydatkowane środki na to przedsięwzięcie. Podjęte działania    zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce mieszkaniowej skutkowały zwiększeniem liczby lokali  z 321 w roku 2016 do 328 w pierwszym półroczu 2019 r. W badanym okresie nastąpił w Urzędzie wzrost zaległości w spłatach opłat za należności mieszkalne z 161,6 tys. zł w 2016 do 393,0 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 r. mimo iż od 1 marca 2009 nie dokonano podwyżek czynszów.

Potrzeby mieszkaniowe osób oczekujących na przydział lokali komunalnych, w tym gospodarstw domowych o niskich dochodach zaspokajane były przez Miasto w ograniczonym zakresie.  Czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego wynosił w latach 2016- 2018 od 185 dni do 2045 dni kalendarzowych, zaś na lokale socjalne od 80 dni do 1938 dni.  Przyczyną tego stanu rzeczy były ograniczone środki finansowe na realizację  zadań inwestycyjnych i remontowych. Skutkowało to wydłużonym czasem oczekiwania na przydział lokali komunalnych. Jednocześnie liczba wniosków zakwalifikowanych do realizacji według stanu na 1 stycznia 2016 r. wynosiła 34, a według stanu na 30 czerwca 2019 r.- 35. Poziom realizacji spraw w stosunku do wniosków osób oczekujących na realizację badanym okresie wahał się od 11,4% do 36,1 %. Burmistrz stosownie do wymogu art. 4 ust.1 i 2  ustawy o ochronie praw lokatorów, podejmował działania w celu poprawy tej sytuacji. Stwierdzona niewielka nieprawidłowość dotyczyła nieterminowego opracowania w Urzędzie i nie przedstawienia Radzie Miejskiej projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym Zasobem  Miasta na kolejny okres, co przyczyniło się do tego, że od 1 stycznia do 7 grudnia 2017 nie obowiązywał aktualny program gospodarowania Zasobem. Nowy program przyjęto 26 października, a wszedł w życie w dniu 8 grudnia 2017 r. W okresie objętym kontrolą zarządzanie zasobami mieszkaniowymi realizował Miejski Zarząd Budynków Komunalnych (jednostka budżetowa). Nadzór nad MZBK sprawował Burmistrz. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym MZBK zadania dotyczące opiniowania wniosków  najemców lokali w sprawie najmu lokali, współpraca z referatami Urzędu, wstępne rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych, gospodarowanie wolnymi lokalami mieszkaniowymi i socjalnymi, współpraca z komisjami Rady Miejskiej i Komisji Społecznej, w zakresie gospodarki lokalowej przypisano inspektorowi ds. lokalowo- mieszkalnych odbywały się prawidłowo. Stan techniczny budynków Zasobu był na bieżąco kontrolowany, książki obiektów budowlanych prowadzono systematycznie. Poniesione koszty związane z remontami Zasobu mieszkaniowego wynosiły w: 2016 -257,7 tys. zł, 2017 -449,3 tys. zł, 2018-200,9 tys. w 2019 (I półrocze) - 186 ty. zł.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu i MZBK w badanym zakresie i nie sformułowała żadnych uwag lub wniosków.

 

L. Walkiewicz
Darłowo, ED 12/2019

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl