Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Pomoc Społeczna

Mimo spadającego bezrobocia w Darłowie jest jeszcze spora liczba osób, które potrzebują pomocy i opieki społecznej. W imieniu burmistrza i administracji państwowej rolę tę spełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. MOPS finansowany jest z budżetu miasta i z budżetu państwa.
Miasto Darłowo opracowało i uchwaliło Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jest ona na bieżąco realizowana.
W roku 2006 na świadczenia społeczne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz pomoc kombatantom wydano 5.566.985 zł. Na zadania zlecone takie jak np. zasiłki stałe, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, itp. wydano 3.382.986 zł. Na zadania własne takie jak np.: zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe wydano w 2006 r. 2.183.999 zł. Oprócz bezrobotnych najczęściej korzystają ze wsparcia społecznego: sieroty, bezdomni, samotne matki wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, ciężko lub długotrwale chorzy, alkoholicy, narkomani, opuszczający zakłady karne, dotknięci przemocą w rodzinie, osoby, których mienie uległo klęsce żywiołowej, bezradni i inni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w trzech formach: pomoc finansowa lub w naturze, prowadzenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego oraz w formie pracy socjalnej i poradnictwa. Z tych pierwszych dwóch form pomocy skorzystało w roku ubiegłym 1347 osób, w tym z powodu ubóstwa 556, bezrobocia 583, długotrwałej choroby 339, niepełnosprawności 226. Najczęściej w rodzinach dysfunkcje nakładają się np. bezrobocie, alkoholizm i ubóstwo. Najwięcej kontrowersji budzi pomoc udzielana rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. W 2006 r. objęto taką pomocą 85 rodzin i osób. Tym osobom najczęściej udzielano pomocy w naturze np. obiady, zakup opału, paczki, itp.
Zasiłkami stałymi objęto 121 osób. Taki zasiłek przysługuje osobom starszym o bardzo niskich dochodach, niezdolnych do pracy, posiadających orzeczenia inwalidztwa lub niepełnosprawności. Na tego rodzaju zasiłki wydano 354.394 zł. Zasiłki celowe przyznawane są na zakup żywności, opału, leków, leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, oraz zakup odzieży i paczek świątecznych. Przyznawane są one w formie bezgotówkowej. Z tego rodzaju pomocy skorzystały w roku ubiegłym 723 osoby. Zasiłki okresowe należą do najpopularniejszych form pomocy. Z tej formy skorzystały 483 osoby na kwotę 437.263 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 164 zł. MOPS kieruje również osoby do domów pomocy społecznej. W 2006 r. skierowano tam 9 osób i poniesiono koszt 235.679 zł. W szerokim stopniu udzielano także pomocy rzeczowej. Rozdano blisko 50 ton żywności otrzymanej m.in.: z Koszalińskiego Banku Żywności, ze zbiórek organizowanych przez wolontariuszy. Rozdawano: ser żółty, ryż, mąkę, cukier, kaszę, pomidory, mleko, makarony, dżemy i inne.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dożywianie dzieci i młodzieży. Taką pomocą objęto 479 dzieci Większość z nich, bo 455 otrzymywało bezpłatne obiady w stołówkach szkolnych. Na dożywianie wydatkowano 371.476 zł. Również 217 osób dorosłych objęto dożywianiem kosztem 116.081 zł.
Darłowski MOPS prowadzi też usługi opiekuńcze. Jest to forma pomocy kierowana do osób starszych, chorych, samotnych, które pozbawione są opieki i pomocy ze strony rodziny. Polega ona na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Z takiej pomocy skorzystało 30 osób.
W oparciu o ustawę z 21 czerwca 2001 r. pracownicy pomocy społecznej rozpatrują wnioski i przydzielają dodatki mieszkaniowe osobom, którym on przysługuje. W 2006 r. z tego rodzaju pomocy skorzystało 690 rodzin na łączną sumę - 687.737 zł.. Ponadto MOPS wypłaca zasiłki rodzinne na dzieci wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W roku ubiegłym 1097 rodzinom wypłacono z tego tytułu 2.488.566 zł. Podane wyżej fakty pochodzą ze sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jakie zostało przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w dniu 27 kwietna br. przez jej kierownika Waldemara Wieczorka.
 

L.W.
Darłowo, ED 4/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl