Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Porządek VIII sesji Rady Miejskiej w Darłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm./ z w o ł u j ę VIII    sesję Rady Miejskiej w Darłowie , która odbędzie się 19 czerwca 2007  r. godz. 10.00   w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne :
  - otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  - propozycje zmiany porządku obrad ,
  - zatwierdzenie protokołu sesji  z dnia 27 kwietnia 2007 r.                              
 2. Sprawozdanie  Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 3. Trybuna Obywatelska:
  - wnioski Zarządów Osiedli,
  - wnioski mieszkańców.
 4. Interpelacje.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 /Druk nr 1/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o współpracy  pomiędzy miastem
 8. Darłowo /Polska / a miastem Zingst /Meklemburgia Pomorze Przednie – Niemcy/ /Druk Nr  2/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
  Zachodniopomorskiemu /Druk nr 3/.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/209/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych /Druk nr 4/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /Druk nr 5/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej D – Darłowo Centrum położonej na
  obszarze Gminy Miasto Darłowo /Druk nr 6/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych /Druk nr 7/.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Darłowo /Druk nr 8/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniego programu gospodarowaniabmieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Darłowo na lata 2007 – 2011 /Druk nr 9/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych /Druk nr 10/.
 17. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy miejskiej Darłowo /Druk nr 11/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo /Druk nr 12/.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy – Miasto Darłowo do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych /Druk nr 13 /
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród z  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /Druk nr 14 /.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia Miasta Darłowo /Druk nr 15/.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy na rok 2006  z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego /Druk nr 16/.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Darłowie /Druk nr 17/.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Zamknięcie sesji.
 

Urząd Miejski w Darłowie
Darłowo, ED 6/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl