Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Plan zagospodarowania starówki

Na niedawnej sesji Rady  Miejskiej w Darłowie  (19 czerwca br.) uchwalono  plan przestrzennego zagospodarowania dla ostatniego fragmentu miasta Darłowa jakim jest starówka i przyległe do niej zabytkowe fragmenty centrum. Obejmuje on także zamek oraz dawne przedmieścia: Słupskie, Wieprzańskie, Zamkowe i Ku Ujściu. Ta śródmiejska część miasta  o  obszarze  94,2 ha została wpisana do rejestru zabytków i objęto ją szczególną ochroną prawną i konserwatorską.  W granicach  starówki występuje  strefa „A”, pełnej ochrony historycznej  struktury przestrzennej, gdzie ścisłej ochronie podlega: historyczna kompozycja przestrzenna obszaru, układ, geometria i materiały nawierzchni ulic, podział parcelacyjny, zabudowa, wyposażenie i elementy zagospodarowania wnętrz publicznych – wskazane w  ustaleniach szczegółowych. Występują także strefy „B”, „W II”, „W III” i „K”, w których obowiązują mniejsze obostrzenia konserwatorskie. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala dla każdego terenu na obszarze centrum Darłowa przede wszystkim: jego przeznaczenie, zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy jedno i wielorodzinnej, usługowej, zieleni miejskiej, cmentarza, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz zasady obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej.
 Podobnie jak i poprzednio uchwalone plany, został on wyłożony do wglądu dla mieszkańców Darłowa.  Wszystkie komisje Rady Miejskiej szczegółowo analizowały plany i zgłaszały swoje uwagi do przedstawionych opracowań.  Odbyły się również dyskusje publiczne  nad rozwiązaniami przyjętymi przez urbanistów w projektach planów. Wniesione uwagi były szczegółowo analizowane przez zespół architektów oraz urbanistów i następnie zostały przedstawione podczas uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego Radzie Miejskiej.
Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Darłowo zatwierdzonym uchwałą RM z 27 marca 2006 r.  W oparciu o to studium oraz o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostało opracowanych sześć miejscowych wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych jednostek strukturalnych. Opracowało je Studio A4 Spółka Projektowa z o.o. w Szczecinie, mające w swym składzie doświadczonych urbanistów i architektów. Głównym projektantem tych planów był Andrzej Morawski.
Teraz gdy Darłowo jako jedno z nielicznych  miast ma  plan przestrzennego zagospodarowania dla całego obszaru administracyjnego znacznie skraca się proces inwestowania. Dotychczasowe decyzje zabudowy  zostały zastąpione wypisem i wyrysem z planu, które można otrzymać bardzo szybko. Czas oczekiwania zmniejsza się z dwóch, trzech miesięcy do dwóch trzech dni.

 

L.W.
Darłowo, ED 6/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl