Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Zwalczanie alkoholizmu

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w kraju i w regionie, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Specjaliści obliczyli, że tracimy 3 procent PKB z powodu nadużywania alkoholu. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, ze alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Okazuje się, że ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Spożywanie alkoholu jest również rozpowszechnione wśród nastolatków, w tym także dziewcząt i młodych kobiet. Co trzeci nastolatek przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu, a tylko 4 % to abstynenci. Badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oceniły, ze 16% dorosłej populacji Polaków przekracza próg nadużywania alkoholu (czytaj wypija powyżej 10 litrów 100 procentowego alkoholu jeśli jest mężczyzną i powyżej 7,5 litra jeśli jest kobietą) . Nietrzeźwi kierowcy powodują corocznie ponad 4 tysiące wypadków, w których ginie około 500 osób  i zostaje ponad 5600 rannych. Pod wpływem alkoholu wzrasta liczba sprawców przemocy w rodzinie. W Darłowie podobnie jak w innych miastach i gminach działają pełnomocnicy samorządów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, których wspomagają Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania takiego Programu w pierwszej połowie mijającego roku.

Nowością w roku 2007 było otwarcie i prowadzenie Punktu Pomocy Psychologicznej dla ofiar przemocy domowej oraz dla dzieci i dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym. Konsultacje dyplomowanego psychologa okazały się bardzo potrzebne i będą kontynuowane.

Po raz pierwszy od kilku lat przeprowadzono szeroką akcję przypominającą sprzedawcom alkoholu o obowiązujących zakazach podawania alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. W czerwcu przed sezonem turystycznym odbyło się szkolenie dla właścicieli sklepów i lokali z alkoholem z udziałem Policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej. Wydano specjalny poradnik i znacznie zwiększono kontrole w miejscach sprzedaży i podawania napoi alkoholowych. Nasilenie kontroli miało miejsce w miesiącach letnich.

Następną nowością było utworzenie Miejskiego Centrum Profilaktyki na parterze budynku dzierżawionego od Gminy Darłowo przy ulicy Tynieckiego 2. Po wyremontowaniu i wyposażeniu pomieszczeń utworzono tam Miejska Świetlicę Środowiskową pod nazwą „Bezpieczna Przystań”. Uczęszcza do niej 35 dzieci z rodzin będących w kryzysie spowodowanym nadużywaniem alkoholu. Dzieci otoczone są wszechstronną opieką przez  trzech wychowawców. Bezpośrednie prowadzenie świetlicy powierzono w drodze otwartego konkursu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj”. Świetlica korzysta z czterech przestronnych pomieszczeń i kuchni, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci. 

W tym samym budynku znajdują się również:

  • punkt terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy,
  • punkt pomocy psychologicznej,
  • punkt profilaktyki antynarkotykowej,
  • pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poza działaniami samorządu w Darłowie osoby uzależnione przyjmuje również bezpłatna poradnia w budynku przychodni finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowością roku 2007 jest umowa podpisana przez burmistrza miasta z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie o współpracy i dofinansowaniu kosztów szpitalnego leczenia zespołów abstynencyjnych u pacjentów z terenu miasta Darłowo,. Kilkudziesięciu z nich lekarze POZ skierowali na leczenie przez placówki lecznictwa odwykowego, co zapewniło zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Kolejną nowością były pogłębione warsztaty pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzone przez specjalistów.

Tak jak w latach ubiegłych miejski program realizowany był przez:

  • integrowanie działań służących profilaktyce i rozwiązaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia opartego na nowoczesnej i profesjonalnej profilaktyce i uczestnictwie w zajęciach rekreacyjno-sportowych, w tym na basenie,
  • zwiększanie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Źródłem finansowania Programu były środki z budżetu miasta za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz dotacja w wysokości 30.000 zł po raz trzeci z rzędu pozyskana z Ministerstwa Sportu poprzez wygranie konkursu na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie Rada Miejska przyjęła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Główne cele programu zostały zachowane. To przede wszystkim ograniczanie sprzedaży alkoholu nieletnim i kontynuowanie wszystkich dotychczasowych form pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Bardzo duże znaczenie profilaktyczne ma oferta pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych zajęć dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży oraz nauka pływania dla wszystkich uczniów klas drugich z darłowskich szkół. Młodym ludziom pokazywany jest zdrowy styl życia.

Nowością roku 2008 będzie opracowanie szczegółowej diagnozy socjologicznej zjawisk nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, stosowania przemocy. Diagnoza pozwoli jeszcze bardziej dostosować działania profilaktyczne i terapeutyczne do potrzeb mieszkańców Darłowa.

Przy okazji warto podkreślić, że darłowski samorząd zakończył niedawno prace nad opracowaniem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem na lata 2008 – 2013. Kto pragnąłby zapoznać się z tymi dokumentami lub wnieść swoje poprawki lub wnioski może tego dokonać w referacie oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miasta (pokój nr 4) w terminie do 9 stycznia 2008 r. Wymieniona strategia znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.darlowo.pl Publiczna konsultacja strategii odbędzie się 9 stycznia 2008 r. w sali konferencyjnej UM w Darłowie o godz. 12.

 

L.W.
Darłowo, ED 12/2007

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl