Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Ocena realizacji budżetu miasta Darłowo za 2007r.

Skarbnik miasta Darłowo Agnieszka Bałbatun i burmistrz miasta już ponad miesiąc temu przedstawili Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację z przebiegu wykonania dochodów i wydatków za rok 2007 r.

Dochody:

Na początku 2007 zaplanowano, że miasto osiągnie dochody w wysokości 36.860.735 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku zwiększono planowane dochody do sumy 38.656.175 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano na kwotę 40.716.349 zł tj. w 105,3 %.  W tych sumach znajdują się m.in. dochody od osób prawnych i fizycznych w formie podatków i opłat na łączną kwotę – 14.731.836 zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa w wysokości 7.249.315 zł, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarki mieszkaniowej na kwotę 9.279.241 zł, dotacje na pomoc społeczną na kwotę 4.628.642 zł, dofinansowanie ze środków unijnych i funduszu norweskiego na sumę 1.938.186 zł oraz wpływy z dochodów różnych.

Wydatki:

Wydatki planowane na łączną sumę 47.878.886 zł wykonane zostały w kwocie 43.681.980, tj w 91,2% Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się deficytem w kwocie 2.965.631 zł. Deficyt wynika z szerokiego frontu robót inwestycyjnych, na które miasto zaciąga preferencyjne kredyty, a Unia Europejska zwraca pieniądze dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Z ogółu wydatków blisko 11 milionów zł (10.986.928 zł), czyli co czwartą złotówkę  przeznaczono na wydatki majątkowe (czytaj inwestycje), co stanowi 25,2 procent ogółu wydatków. Najwięcej z budżetu miasta wydano na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na te cele wydano 12.755.688 zł, co stanowi 29,2 procenta ogółu wydatków. Na pomoc społeczną wydano 6.794.896 zł, co stanowi  15,6 procenta wydatków. Na administrację publiczną, łącznie z Radą Miejską i wydatkami przeznaczonymi na zakup komputerów i oprogramowania wydano 4.073.750 zł (9,3%). Na gospodarkę mieszkaniową poszło 2.345.039 zł. (5,4%). Na kulturę fizyczną i sport wydano 1.491.108  zł (3,4%). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 922.285 zł (2,1%). Na poprawę gospodarki komunalnej i ochronę środowiska wydatkowano 1.769.698 zł (4,1%). Na ochronę zdrowia poszło 427.463 zł. Ponadto w 2007 r. spłacono kwotę 1.627.414 zł na pokrycie zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmniejszono także dług publiczny zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej o kolejny milion i 996 tysięcy złotych. Ponadto wydatkowano na odsetki od pożyczek kwotę 227.609 zł Z przedstawionych dokumentów wynika, że prawidłowo kształtują się proporcje dochodów i wydatków w tym okresie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokładnie badała wykonanie budżetu miasta w poszczególnych działach za rok 2007 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2007 rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie podjęła uchwałę nr XIV/57/2008 w której pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Darłowa Arkadiuszowi Klimowiczowi i nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. 

Realizacja inwestycji w roku 2007

Główną inwestycją realizowaną w roku ubiegłym była przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu w Darłowie etap I. Na ten cel zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydano 2.941.330 zł. To zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” . Po zakończeniu pierwszego etapu rozpoczęto przebudowę dróg w dolnej części portu etap II. W roku 2007 na ten cel wydano 5.793.542 zł.. Pieniądze na tę inwestycję  pochodzą z tego samego programu unijnego, co wydatki na I etap. Na adaptację i modernizację budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb wydano 32.950 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznych: budowy obwodnicy północno – zachodniej z mostem na rzece Wieprzy, rewitalizacji starówki, budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłówku Wschodnim, budowy ulic Zacisze i Krótkiej, budowę przystani jachtowej, zagospodarowania plaży w Darłówku Wschodnim, budowy komórek, modernizacji SP nr 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie projektu budowy boiska ze sztucznej trawy  dla SP nr 3 wydatkowano łącznie 152 tys. zł. Na przebudowę dróg tymczasowych takich jak np.: ul. Popiełuszki, Wyszyńskiego, Reymonta, deptaka handlowego pomiędzy ul. Wieniawskiego i Skłodowskiej w roku ubiegłym  wydatkowano 596.452 zł. Ważnym zadaniem rozpoczętym w roku ubiegłym była termomodernizacja samorządowych szkół i przedszkoli. W 2007 roku na te inwestycje wydano z kasy miasta 323.893 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. Funduszu Norweskiego. W roku ubiegłym wybudowano wielofunkcyjne boisko kosztem 337.663 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 96.673 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego. Na komputeryzacje Urzędu Miasta i pracowni komputerowej SP nr 3 wydano 105.291 zł . W 2007 roku w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego zmodernizowano kotłownię kosztem 62. 464 zł. Ponadto zakupiono samochód i ocieplono siedzibę Straży Miejskiej, wybudowano komórki przy ul. Zachodniej, zainstalowano monitoring w szkolnych placówkach oraz wyposażono  place zabaw w urządzenia zabawowe ogółem za 255.646 zł. Na pozostałe drobne inwestycje takie jak zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu, wykonanie przyłącza energetycznego na plaży zachodniej oraz zakup gruntów pod drogi wydatkowano łącznie 56.650 zł.

 

L.W.
Darłowo, ED 4/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl