Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Prosto z kwietniowej sesji RM

Darłowscy rajcy jednomyślnie udzieli burmistrzowi miasta Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2007 . Wcześniej na wniosek Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjęli również jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.

To był nasz wspólny budżet powiedział radnym burmistrz i wspólny sukces. Poczym podziękował radnym za elastyczność i praktyczne podejście oraz wiele cennych uwag podczas przeprowadzania zmian budżetowych w trakcie roku.

Na  sesji RM 23 kwietnia radzono o bezpieczeństwie publicznym w Darłowie

 

Na początku sesji radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Darłowa. Stosowne sprawozdania i informacje na temat bezpieczeństwa złożyli: zastępca komisariatu Policji w Darłowie – podkomisarz mgr Artur Żyluk, komendant Placówki Straży Granicznej kapitan mgr Mikołaj Kaczanowicz, komendant Straży Miejskiej Henryk Siewierski oraz komendant Powiatowej Straży Pożarnej st. kapitan Jerzy Kasicki.

Z przedstawionych informacji wynika, że poprawia się bezpieczeństwo w mieście i spada przestępczość. W roku ubiegłym w porównaniu do roku 2006 ilość przestępstw spadła z 274 do 214. Pośród przestępstw dominują kradzieże i kradzieże z włamaniem Złodzieje włamują się do samochodów (29 razy), do mieszkań (5x), obiektów handlowych (16x) oraz do innych obiektów (27x). W ubiegłym roku 93 osobom skradziono telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, pieniądze, rowery, kable elektryczne, narzędzia, złom i inne drobne przedmioty. Liczba kradzieży i przestępstw rośnie w sezonie letnim, kiedy znacznie wzrasta ruch turystyczny i kiedy przyjeżdżają tu tzw. niebieskie ptaki z wielu regionów Polski. Giną wtedy: dokumenty, pieniądze, telefony komórkowe, portfele a nawet samochody. Kradzieże następują najczęściej na plaży, podczas zakupów, na koloniach oraz z domów mających nocą otwarte okna. Tutejszy Komisariat Policji otrzymuje wówczas wzmocnienie zarówno służb patrolowych jak i dochodzeniowych.  Nierzadko przyczyną utraty przedmiotów jest ich zagubienie. W roku ubiegły skradziono 9 pojazdów, dokonano 7 pobić i pięciu kradzieży połączonych z rozbojem. W 2007 roku odnotowano wzrost kolizji drogowych z 66 w 2006 r. do 126 w 2007 r. Liczba wypadków drogowych obniżyła się z 9 do 7. Odnotowano dwa wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym i jedno utonięcie. Ponadto przeprowadzono 353 interwencje domowe i publiczne oraz stwierdzono 2869 wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano postępowanie mandatowe w 1233 przypadkach, wnioski o ukaranie do sądów złożono w 137 przypadkach oraz udzielono pouczenia w 1498 przypadkach. Darłowska Policja prowadzi szereg działań prewencyjnych. Policjanci, a głównie dzielnicowi zajmuję się również profilaktyką mającą na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń. Polega to na braniu udziału w spotkaniach z młodzieżą i rodzicami oraz na propagowaniu właściwych postaw i zachowań, współpracy z Miejską Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania przemocy w rodzinie. Oceniając stan porządku publicznego na terenie miasta Darłowa należy stwierdzić, że rok 2007 był bezpieczniejszy od roku poprzedniego. Spadła liczba przestępstw. Negatywnym zjawiskiem jest znaczący wzrost kolizji drogowych. W dyskusji postulowano o zwiększenie patroli pieszych, zacieśnienie kontaktów dzielnicowych ze społeczeństwem, lepszego wykorzystania miejskiego systemu monitoringu oraz zwiększenia skromnej obsady w darłowskim komisariacie, szczególnie na okres sezonu turystycznego, kiedy to wzrasta liczba przestępstw i wykroczeń.

Następnie wszyscy wypowiadali się, że należy się cieszyć, że w Darłowie istnieje Placówka Straży Granicznej, która przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Do niedawna tutejsza Placówka SG zajmowała się jedynie obszarem powiatu sławieńskiego. Obecnie zajmuje się także ternem powiatu koszalińskiego. W roku ubiegłym na obszarze miasta Darłowa funkcjonariusze SG przeprowadzili 538 patroli w tym 107 wspólnie z Policją. Podczas tych paroli wylegitymowali 1064 osoby i skontrolowali 727 pojazdów. Na skutek kontroli zatrzymali 25 sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym 12 wyłudzaczy kredytów bankowych, 4 nietrzeźwych kierowców, 3 osoby poszukiwane, 2 kierujących jednostkami pod wpływem alkoholu itd.  Zarekwirowano towary pochodzące z przestępstwa o wartości 12,6 tys. zł, wydawnictwa multimedialne naruszające ustawę oprawach autorskich na kwotę 21, 2 tys. zł, towary akcyzowe na sumę 19,3 tys. zł. Ukarano mandatami karnymi 58 osób na łączną sumę 7.190 zł. Straż Graniczna zdjęła 117 sieci kłusowniczych o łącznej długości 8,3 km oraz zarekwirowała 8,2 tony ryb. Głównym zadaniem Straży Granicznej jest ochrona granicy morskiej i zachowanie bezpieczeństwa strefie nadgranicznej. W roku ubiegłym granicę państwową na przejściu granicznym w Darłowie przekroczyło 17.639 osób w tym 1017 cudzoziemców. Jest to spadek w stosunku do 2006 r. o 25,2 %. Po wejściu do strefy Schengen przy opuszczaniu Darłowa promem na Bornholm nie będą już prowadzone odprawy paszportowe. SG kontroluje także w darłowskim porcie ruch: statków handlowych i pasażerskich, kutrów, łodzi, jachtów szczególnie przypływających z poza obszaru Unii Europejskiej.

Ze sprawozdania komendanta powiatowego Straży Pożarnej wynika, że w roku ubiegłym w Darłowie wybuchło 85 pożarów. Z tej liczby: 43 miało miejsce w obiektach mieszkalnych, 10 w środkach transportu, 9 w obiektach użyteczności publicznej, 5 w obiektach produkcyjnych i magazynach oraz 53 w innych obiektach jak np. garaże, śmietniki, pojedyncze drzewa, altanki itp. Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów należą: nieostrożność osób dorosłych, podpalenia i wadliwa eksploatacja urządzeń ogrzewczych.

Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Darłowie zmieniono nazwę na  Tymczasowa Jednostka Organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. JRG w roku ubiegłym brała udział w usuwaniu 121 miejscowych zagrożeń. Spowodowały je huragany, silne wiatry, gwałtowne opady atmosferyczne, przybory wód, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nietypowe zachowanie się zwierząt i inne. Na terenie Darłowa w roku ubiegłym komenda powiatowa PSP przeprowadziła 25 kontroli w obiektach wypoczynkowych i domach jednorodzinnych i nakazała usunięcie 27 nieprawidłowości związanych bezpieczeństwem p.poż.  W dyskusji nad bezpieczeństwem p. poż. Wyszło na jaw, że darłowska placówka Straży Pożarnej nie jest przygotowana do szybkiej ewakuacji zagrożonych pożarem mieszkańców z wyższych pięter bloków. 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w roku 2007 złożył jej komendant Henryk Siewierski. Straż Miejska w roku ubiegłym przyjęła 2738 zgłoszeń, powiadomień i skarg mieszkańców z prośbą o interwencję. Najwięcej, bo 1246 przypadków dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Aż 682 przypadki dotyczyło wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Ponadto interweniowano 142 razy podczas zakłócenia porządku publicznego, 217 razy podczas zagrożenia bezpieczeństwa osób i ich mienia, w 160 przypadkach gdy naruszono przepisy sanitarne oraz 291 razy w stosunku do osób naruszających ustawę o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Straż Miejska przeprowadziła także: 4099 samodzielnych kontroli miejsc handlowych 267 asyst i konwojów pieniężnych. Ujawniono 2738 wykroczeń z czego 1011 sprawców ukarano grzywną w postaci mandatów na łączna sumą 181,5tys. zł. W stosunku do 1719 sprawców zastosowano pouczenie, a 8 skierowano do sądu. Strażnicy interweniowali w 1138 sprawach dotyczących nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich oraz zabezpieczyli 119 imprez kulturalno – artystycznych i oświatowych. W ramach współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim i Urzędem Morskim przeprowadzili 56 akcji w czasie których zdjęto 52 sieci kłusownicze oraz skonfiskowano 34,7 kg ryb. Straż Miejska wyłapała również 40 bezpańskich psów i doprowadziła je do lecznicy zwierząt Strażnicy biorą także udział trakcie eksmisji, wizji lokalnych, kontroli sanitarnych posesji oraz powiadamiają służby miejskie o awariach wodociągów, nieczynnych oświetleniach, dziurach w jezdniach, złamaniach drzew, niedrożnych kanalizacjach, zniszczonych znakach drogowych itp. W trakcie roku w ramach współpracy z Policją Straż Miejska odbyła 82 wspólne patrole samochodowe i piesze głównie w weekendy. W dyskusji zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska zapowiedziała, że w ramach poprawy bezpieczeństwa rozważa wprowadzenie na sezon letni całonocnego dyżuru Straży Miejskiej.  Kilka godzin dziennie zajmuje Straży Miejskiej dowóz osoby niepełnosprawnej do Koszalina, wkrótce jednak samorząd zakupi specjalny samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

L.W.
Darłowo, ED 4/2008

Komendant Straży Miejskiej w Darłowie Henryk SiewierskiSkarbnik Miasta Darłowo Agnieszka BałbatunBogusław Pasławski

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl