Portal informacyjny, największa baza informacji o Darłowie, Darłówku i gminie Darłowo oraz interaktywne plany i mapy.

  SERWIS INFORMACYJNY

  INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  BAZA NOCLEGOWA

  MAPY I PLANY

  DZIAŁ OGŁOSZEŃ

  REKLAMA

Auta Retro

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

Ogłoszenia Katalog Foto galeria Mapy

 

Echo Darłowa

Wszechstronna pomoc społeczna

Mimo spadającego bezrobocia w Darłowie jest jeszcze spora liczba osób, które potrzebują pomocy i opieki społecznej. W imieniu burmistrza miasta i administracji państwowej rolę tę spełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania własne i zlecone takie jak np.: dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, sprawy zatrudnienia socjalnego oraz pomocy kombatantom. MOPS finansowany jest z budżetu miasta i z budżetu państwa. Na niedawnej sesji Rady Miejskiej kierownik tej placówki Waldemar Wieczorek przedstawił radnym sprawozdanie z działalności podległego mu Ośrodka za rok 2007.

W roku 2007 na świadczenia społeczne oraz na pozostałą działalność  wydano 5.689.404 zł. Na zadania zlecone takie jak np. zasiłki stałe, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze itp. wydano 3.588.109 zł.

Na zadania własne takie jak np.: zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe wydano w 2007 r. 2.101.295 zł. Oprócz bezrobotnych najczęściej korzystają ze wsparcia społecznego: sieroty, bezdomni, samotne matki wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, ciężko lub długotrwale chorzy, alkoholicy, narkomani, opuszczający zakłady karne, dotknięci przemocą w rodzinie, osoby, których mienie uległo klęsce żywiołowej, bezradni i inni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w trzech formach: pomoc finansowa lub w naturze, prowadzenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego oraz w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

W 2007 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem 1150 osób, w tym z powodu: ubóstwa – 463, bezrobocia – 438, długotrwałej choroby – 315, niepełnosprawności – 213, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 178, alkoholizmu i narkomanii – 74, potrzeby ochrony macierzyństwa – 14, przemocy w rodzinie – 14, bezdomności – 11 i po opuszczeniu zakładów karnych - 8

W roku 2007 z Koszalińskiego Banku Żywności MOPS otrzymał 59.121 kg żywności, w tym 2548 kg sera żółtego, 2.913 kg sera topionego, 16.720 kg mąki, 20.380 kg makaronu, 8700 kg cukru, 6480 kg kaszy, 1380 kg płatków kukurydzianych oraz 33.840 litrów mleka. Rozdzielono je dla ponad 600 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dożywianie dzieci i młodzieży. Taką formą pomocy objęto 347 dzieci i młodzieży Większość z nich, bo 327 otrzymywało bezpłatne obiady w stołówkach szkolnych i w stołówce PKPS-u, 22 osoby otrzymywało zupy w świetlicy Caritasu oraz 9 w ramach całodziennego wyżywienia w przedszkolach. Na dożywianie wydatkowano 335.880 zł. Również 213 osób dorosłych objęto dożywianiem kosztem 94.940 zł.

Darłowski MOPS prowadzi też usługi opiekuńcze. Jest to forma pomocy kierowana do osób starszych, chorych, samotnych, które pozbawione są opieki i pomocy ze strony rodziny. Polega ona na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Z takiej pomocy skorzystało 30 osób.

W oparciu o ustawę z 21 czerwca 2001 r. pracownicy pomocy społecznej rozpatrują wnioski i przydzielają dodatki mieszkaniowe osobom, którym on przysługuje. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Jednocześnie ustawa określa normatywną powierzchnię użytkową lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, która nie może przekroczyć dla: 1 osoby – 35 m 2, 2 –osób – 40 m2, 3 osób – 45 m2, 4 osób – 55 m2, 5 osób – 65 m2, 6 osób – 70 m2, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. Dodatek przysługuje na okres 6 miesięcy. W roku 2007 złożono 1199 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego pozytywnie załatwiono 1175 wniosków, a odmownie 24. Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w 2007 r. skorzystały 573 gospodarstwa domowe na ogólną kwotę 583.984 zł, z czego 178.298 przyznano użytkownikom mieszkań komunalnych, 197.506 zł spółdzielczych oraz 208.180 pozostałym. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 118,72 zł .

Ponadto MOPS wypłaca zasiłki rodzinne na dzieci wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W roku ubiegłym 981 rodzinom wypłacono z tego tytułu 2.715.544 zł.  Od niedawna MOPS zajmuje się również wypłatami zaliczek alimentacyjnych. Z pomocy w tej formie skorzystało w roku ubiegłym 109 rodzin na łączną sumę 452.870 zł. Podane wyżej fakty pochodzą ze sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jakie zostało przedstawione Radzie Miejskiej na sesji w dniu 27 kwietna br. przez jej kierownika Waldemara Wieczorka. W listopadzie 2007 r. uruchomiono stronę internetową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Teraz istnieje możliwość uzyskania bezpośredniej informacji na temat oferowanych form pomocy przez Ośrodek na www.mops.darlowo.pl.

 

L.W.
Darłowo, ED 4/2008

Auta Retro

strona główna

o nas

reklama

kontakt

Serwis informacyjny o Ziemi Darłowskiej

infopomorze.pl | iwczasy.pl | plan.darlowo.pl | plan.dabki.info | plan.wicie.info
mapa.gmina.darlowo.pl

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 www.infodarlowo.pl, www.infopomorze.pl